Raksta ID: 979611 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu Rollup 2 Microsoft Exchange Server 2010. Atjaunin?jumu apkopojum? tika izlaists gada febru?ris 18, 2010. ?is pants satur ??du inform?ciju par atjaunin?jumu apkopojum?:
  • Probl?mas, ko nov?r? atjaunin?jumu apkopojums
  • K? ieg?t atjaunin?jumu apkopojumu
  • Priek?nosac?jumi atjaunin?jumu apkopojuma instal??anai

IEVADS

Probl?mas, ko nov?r? atjaunin?jumu apkopojums


Exchange Server 2010 2. atjaunin?jumu apkopojums nov?r? probl?mas, kas aprakst?tas ?ajos Microsoft zin??anu b?ze (KB) rakstos:
977633 Noteikti tre?? puse IMAP4 klienti nevar pievienoties Exchange Server 2003 pastkast?m, izmantojot Exchange Server 2010 CAS serveri
979431 POP3 pakalpojums avar?, kad lietot?js pievienojas pastkastei, kas tiek migr?ta no Exchange Server 2003 servera uz Exchange Server 2010 serveri, izmantojot POP3 protokolu
979480 Lietot?ji nevar sa?emt jaunus zi?ojumus, piek??stot pastkast?m, kas ir p?rvietotas uz citu Exchange Server 2010 RU1 serveri, izmantojot IMAP4 klientus
979563 Nedarbojas Exchange Server 2010 Push Notifications
979566 K??da 0x85010014 tiek ?ener?ta, kad saist?to pastkastu lietot?ji m??ina sinhroniz?t savas pastkastes ar mobilaj?m ier?c?m CAS-CAS starpniekservera gad?jum? sist?m? Exchange Server 2010
980261 ?is labojums ir ieviests atbalsta Exchange Server 2010 lappuses patching ?ener?jot "-1022" diska ievadizvades k??da
980262 Notikuma ID 2156 tiek re?istr?ts dator?, kur? darbojas Exchange Server 2010

Papildindorm?cija

Inform?cija par atjaunin?jumu apkopojumu


Lai lejupiel?d?tu un instal?tu Exchange Server 2010 2. atjaunin?jumu apkopojumu, apmekl?jiet Microsoft atjaunin??anas vietni:
Piez?me. Microsoft Update nevar noteikt atjaunin?jumu apkopojumiem 2010 Exchange serveris pastkasti serveros, kas ir da?a no datu b?zes pieejam?bu grupas (DAG).

Update Rollup 2 Exchange Server 2010 var izvietot vair?kus datorus, kuros darbojas Exchange Server 2010. Vai pastkaste serveriem, kas ir da?a no datu b?zes pieejam?bu grupas (DAG) var izvietot Update Rollup 2 Exchange Server 2010.

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Exchange2010-KB979611-lv - x64 pakotni t?l?t.

Svar?ga inform?cija klientiem, kas instal? atjaunin?jumu apkopojum? datoriem nav izveidots savienojums ar internetu

Instal?jot atjaunin?jumu apkopojum?, ja dators nav savienots ar internetu, var rasties ilgi instal??anas reizes. Turkl?t var tikt par?d?ts ??ds zi?ojums:
"Veidojot dabiskiem att?liem .net komplekti."
??du reakciju izraisa t?kla piepras?jumi, kas savieno ar vietni http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. T?kla piepras?jumi p?rskata sertifik?tu atsauk?anas sarakstu katrai mont??ai, kurai iek??jo att?lu ?ener??ana (NGen) kompil? iek??jo kodu. Ta?u sist?mai Exchange Server nav savienojuma ar internetu. T?d??, pirms katra piepras?juma turpin??anas, tam ir j?gaida taimauts. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izsl?dziet "P?rbaud?t izdev?ja sertifik?ta atsauk?anas" dro??bas opciju server?, kas tiek jaunin?ts. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Programm? Internet Explorer, izv?lieties R?ki, atlasietInterneta opcijas, un tad noklik??iniet uz z?mnes papildu.
  2. Sada?? Dro??ba noklik??iniet uz clearthe p?rbaud?t izdev?ja sertifik?ta atsauk?anu izv?les r?ti?a.
  3. Noklik??iniet uz Labi , lai aizv?rtu dialoglodzi?u InternetOptions .

Ieteicams atsp?jot ?o dro??bas opciju p?rl?kprogramm? Internet Explorer, ja dators darboj?s stingri kontrol?t? vid?. Kad uzst?d??ana ir pabeigta, atk?rtoti izv?les r?ti?? "P?rbaud?t izdev?ja sertifik?ta atsauk?anu".

Svar?ga inform?cija par Outlook t?mek?a lietojumprogramma piel?go?anu Outlook t?mek?a lietojumprogramma lietot?jiem


Kad esat ieviesis atjaunin?jumu apkopojuma pakotni, ja nepiecie?ams, atjaunin??anas proces? tiek p?rrakst?ti Microsoft Outlook t?mek?a lietojumprogramma (OWA) faili. Ja main?t Logon.aspx failu vai citus OWA failus, piel?gojumi tiek p?rrakst?ti. Tad OWA tiek atjaunin?ta pareizi. Kad esat ieviesis atjaunin?jumu apkopojuma pakotni, atk?rtoti j?izveido OWA piel?gojums Logon.aspx fail?. Pirms atjaunin?jumu apkopojuma ievie?anas ieteicams izveidot piel?goto OWA failu dubl?jumkopija. Lai ieg?tu papildinform?ciju par OWA piel?go?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Ja esat klientu piek?uves servera starpniekservera izvieto?anas vad?bas klients un ja esat izvietojis klientu piek?uves serveri uz klientu piek?uves servera (CAS-CAS) serveri, atjaunin?jumu apkopojums ir j?ievie? internetam atkl?tos klientu piek?uves serveros.

Piez?me. P?rliecinieties, vai, kas tiek lietoti atjaunin?jumu apkopojums interneta piesl?gumu klientu piek?uves serveriem pirms atjaunin?jumu apkopojumu lieto?ana interneta piesl?gumu klientu piek?uves serveriem.

Cit?m Exchange Server 2010 konfigur?cij?m sec?ba, k?d? atjaunin?jumu apkopojums tiek ieviests serveros, nav svar?ga. Lai ieg?tu papildinform?ciju par CAS-CAS starpniekservera izmanto?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Priek?nosac?jumi


T?l?k ir uzskait?ti Exchange Server 2010 2. atjaunin?jumu apkopojuma ievie?anas priek?nosac?jumi:
  • Exchange Server 2010 dator? instal?jiet youapply pirms ?is atjaunin?jums rollup.
  • No?emt visus pagaidu atjaunin?jumus Exchange Server 2010 beforeyou attiecas ?is atjaunin?jums rollup.

Restart??anas nepiecie?am?ba


Vajadz?gie pakalpojumi tiek aptur?ti autom?tiski un p?c tam ats?kti, kad atjaunin?jumu apkopojums ir ieviests.

Inform?cija par no?em?anu

Lai no?emtu atjaunin?jumu Rollup 2 Exchange Server 2010, noklik??iniet uz pievienot vai no?emt programmas vad?bas panel?. P?c tam no?emiet atjaunin?jumu apkopojumu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras jaunin?jums aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 979611 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB979611 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 979611

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com