Identifikator ?lanka: 978980 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 mogu da nedostaju pre?ice koje kreirate na radnoj povr?ini.

Do ovoga mo?e da do?e ako alatka za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema otkrije da su pre?ice prekinute.
Alatka za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema obavlja odr?avanje operativnog sistema na sedmi?nom nivou. Alatka za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema automatski re?ava problem ili prijavljuje probleme preko centra aktivnosti. Ako na radnoj povr?ini postoji vi?e od ?etiri prekinutih pre?ica, alatka za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema automatski uklanja sve prekinute pre?ice sa radne povr?ine.
?ta je prekinuta veza?
?Prekinuta? veza je pre?ica do datoteke, fascikle ili disk jedinice koja mo?da nije uvek dostupna; na primer, pre?ica na radnoj povr?ini za USB ure?aj mo?e se smatrati prekinutom ako USB ure?aj nije povezan u trenutku kada alatka za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema obavlja odr?avanje ili mre?na fascikla koja trenutno nije dostupna zbog toga ?to mre?a nije dostupna.

Zaobila?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Uklanjanje svih osim ?etiri prekinutih pre?ica sa radne povr?ine

Zadr?ite broj prekinutih pre?ica na radnoj povr?ini na ?etiri ili manje. Ovo mo?ete da postignete tako ?to ?ete da uklonite sve pre?ice na radnoj povr?ini, osim ?etiri pre?ice koje ste naj?e??e koristili. Ako ima vi?e od ?etiri pre?ice, mo?ete da kreirate i fasciklu na radnoj povr?ini i premestite pre?ice u tu fasciklu. Ove pre?ice ne?e biti uklonjene jer se ne nalaze direktno na radnoj povr?ini.

2. metod: Onemogu?avanje alatke za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema

Ako morate da imate vi?e od ?etiri prekinutih pre?ica na radnoj povr?ni, mo?ete da onemogu?ite alatku za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema.

Napomena Ako onemogu?ite alatku za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema, svi zadaci odr?avanje koje ona obavlja bi?e onemogu?eni. Zbog toga preporu?ujemo da koristite 1. metod.

Da biste onemogu?ili alatku za re?avanje problema sa odr?avanjem sistema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U prozoru Sistem i bezbednost izaberite opciju Prona?i i re?i probleme.
  Napomena: Ako opcija Sistem i bezbednost nije prikazana, potrebno je da promenite prikazkontrolne table. Da biste promenili prikaz, kliknite na strelicu nadole u Prika?i kaoi izaberite Kategorija. Prika?i kao se nalazi u gornjem desnom uglu kontrolne table.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2895845

 3. U levom oknu za navigaciju izaberite stavku Promeni postavke.
 4. Postavite opciju Odr?avanje ra?unara na vrednost Isklju?eno.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 978980 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com