Mô t? v? C?p Nh?t tháng 1 năm 2010 cho Word 2003 và Word 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 978951 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office Word 2007 (bao g?m c? h? th?ng Microsoft Office 2007) và Microsoft Office Word 2003 (bao g?m c? các d?y ph?ng Office 2003) đ? đư?c phát hành b?i m?t t?a án Hợp chủng quốc Hoa Kỳ phán quy?t ngày 22 tháng 12 năm 2009. Nói chung, khách hàng mua ho?c gi?y phép Word 2007 ho?c Word 2003 t? Microsoft sau ngày 10 tháng 1 năm 2010, đ? s? d?ng t?i Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và vùng l?nh th? c?a nó có th? s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m mà không bao g?m m?t tùy ch?nh XML đ?c bi?t g?n th? th?c hi?n. Các ph?n sau đây cung c?p thêm thông tin v? các tu? ch?nh XML g?n th? kh? năng đư?c g? b? b?ng cách c?p nh?t này.

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, n?u b?n đang hư?ng d?n đ? làm đi?u này trong m?t giao ti?p riêng bi?t t? Microsoft.

THÔNG TIN THÊM

Phiên b?n c?a Word 2007 đ? đư?c phân ph?i b?i Microsoft sau ngày 10 tháng 1 năm 2010, không đ?c đánh d?u ki?m XML tu? ch?nh mà có th? đư?c ch?a trong DOCX, docm, .dotx, .dotm ho?c t?p tin .xml. Các phiên b?n m?i c?a Word 2007 và các phiên b?n C?p Nh?t c?a Word 2003 v?n có th? m? các t?p này, nhưng b?t k? đánh d?u ki?m tùy ch?nh XML đư?c g? b?.

Tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m trong tài li?u Word đư?c th?y trong giao di?n ngư?i dùng t? như h?ng (màu m?c đ?nh) t? khóa tên kèm theo văn b?n trong m?t tài li?u. Ví d? này, đi đ?n web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
S? hi?u bi?t t? đánh d?u ki?m XML
N?u b?n áp d?ng này C?p Nh?t cho phiên b?n c?a Word 2003 hay c?a Word 2007 đ? đư?c phân ph?i b?i Microsoft trư?c khi ngày 11 tháng 1 năm 2010, các phiên b?n C?p Nh?t s? x? l? tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m trong cách th?c tương t? như các phiên b?n c?a t? đó đ? đư?c phân ph?i b?i Microsoft sau ngày 10 tháng 1 năm 2010.

Các tính năng c?a t? không b? ?nh hư?ng b?i b?n C?p Nh?t:
 • kiểm soát nội dung không b? ?nh hư?ng. N?i dung ki?m soát là m?t thư?ng xuyên s? d?ng c?u trúc tài li?u n?i dung và b?n đ? n?i dung đ? tùy ch?nh XML ph?n.
 • M? tiêu chu?n XML (Phiên b?n t?t c? các ECMA và ISO) không b? ?nh hư?ng.
 • Đánh d?u ki?m XML tu? ch?nh đư?c lưu tr? trong tài li?u Word 97-2003 (.DOC) t?p không b? ?nh hư?ng.
 • Băng XML và băng r?ng không b? ?nh hư?ng.
 • Tùy ch?nh XML ph?n không b? ?nh hư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tu? ch?nh XML ph?n, đi đ?n web site MSDN sau đây:
  Tùy ch?nh XML ph?n t?ng quan
 • Mô h?nh đ?i tư?ng ch? không b? ?nh hư?ng. Tuy nhiên, m?t s? phương pháp mô h?nh đ?i tư?ng mà đ?i phó v?i tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m có th? t?o ra k?t qu? khác nhau:
  • Phương pháp TransformDocument s? ti?p t?c làm vi?c, nhưng b?t k? đánh d?u ki?m XML tùy ch?nh trong các k?t qu? c?a s? bi?n d?ng s? đư?c g? b?.
  • Phương pháp InsertXML s? ti?p t?c làm vi?c, nhưng b?t k? đánh d?u ki?m XML tùy ch?nh là hi?n nay s? đư?c lo?i b? trư?c khi n?i dung đư?c chèn vào.

Chi ti?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Đ? có đư?c c?p nh?t này cho Word 2007, vào các Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) Trang trên trung tâm t?i v? c?a Microsoft. Đ? có thông tin chi ti?t v? vi?c t?i xu?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974631 Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Word 2007: tháng 1 năm 2010

Đ? có đư?c c?p nh?t này cho Word 2003, vào các Update for Microsoft Office Word 2003 (KB979045) Trang trên trung tâm t?i v? c?a Microsoft. Đ? có thông tin chi ti?t v? vi?c t?i xu?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979045 Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Word 2003: tháng 1 năm 2010


Lưu ? N?u b?n là m?t nhà phát tri?n c?a m?t gi?i pháp s? d?ng tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m, lưu ? r?ng h? tr? cho tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m là không c?n có s?n. Nhi?u ngư?i trong s? các k?ch b?n đ? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng tùy ch?nh XML đánh d?u ki?m có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng công ngh? thay th? mà có s?n trong Word 2007 và Word 2010. (Các công ngh? này bao g?m ki?m soát, các trường biểu mẫu và d?u ki?m trang.) Ví d?, như các bài vi?t sau gi?i thích, kiểm soát nội dung (ngoài các công ngh? khác như d?u ki?m trang) cho phép các nhà phát tri?n t?o c?u trúc tài li?u và có th? đư?c dùng đ? gán giá tr? tùy ? đ? c?u trúc n?i dung. Nh?ng giá tr? tùy ? có th? đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh các ? ngh?a ng? ngh?a đ?n ph?n n?i dung c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ki?m soát, đi đ?n các web site Microsoft sau đây:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2445062 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u trong Word: "các t?p tin ch?a tùy ch?nh XML y?u t? mà không c?n đư?c h? tr? b?i Word"
2445060 L?p b?n đ? tùy ch?nh XML đư?c g? b? khi b?n m? m?t tài li?u trong Word 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 978951 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB978951 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 978951

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com