Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 978788 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Quan tr?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành Windows ho?c th?c hi?n nâng c?p t?i ch? c?a h? th?ng đi?u hành c?a b?n là m?t bư?c x? l? s? c? c?c mà b?n ch? c?n m?t n?u b?n hoàn toàn hi?u chi nhánh và r?i ro. N?u b?n quy?t đ?nh đ? có bư?c này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có b?n g?c Windows XP cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n truy?n thông và ch?a khoá s?n ph?m đ? đư?c bao g?m trong h? th?ng đi?u hành c?a b?n. N?u b?n không tho?i mái c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c s?a ch?a hệ điều hành Windows, b?n có th? mu?n liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n đ? đư?c giúp đ? ho?c mang theo máy tính c?a b?n đ?n m?t c?a hàng s?a ch?a chuyên nghi?p.

Bài vi?t này mô t? hai phương pháp đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) Windows XP. N?u b?n đ?t đ?n bài vi?t này đ? t?m các thông tin khác, xin vui l?ng s? d?ng h?p tra c?u ? đ?u trang này đ? t?m các n?i dung thích h?p hơn đ? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.

Nâng c?p t?i ch? c?ng đư?c đ?t theo tên m?t cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a. Thao tác này reinstalls Windows XP đ? cùng m?t m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n mà nó đ? đư?c ban đ?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? mu?n th?c hi?n nâng c?p t?i ch? n?u cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP b?n ph?i đư?c s?a ch?a và n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n không th? kh?i đ?ng Windows XP trong ch? đ? an toàn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính d?a trên Windows XP trong ch? đ? an toàn, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  315222 M?t mô t? v? các tùy ch?n Kh?i đ?ng trong Ch? đ? An toàn trong Windows XP
 • B?n không th? kh?i đ?ng Windows XP sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m Microsoft.
 • Đó là m?t v?n đ? ki?m nh?p mà không th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng các công c? khác ch?ng h?n như khôi ph?c H? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c H? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306084 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i hệ điều hành đ? m?t nhà nư?c trư?c trong Windows XP
 • B?n ph?i áp d?ng m?c đ?nh (t?p tin và đăng k?) cho phép đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP c?a b?n. T?nh tr?ng này có th? x?y ra n?u chương tr?nh t?p b? thi?u ho?c b? hư h?ng sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i ho?c C?p Nh?t cho máy tính ho?c các chương tr?nh c?a b?n.
 • B?n ph?i ki?m nh?p thành ph?n COM và b?o v? t?p c?a Windows (WFP) t?p tin. T?nh tr?ng này x?y ra v? thi?u ho?c b? hư h?ng t?p tin h? th?ng.
 • B?n ph?i s? d?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đ? li?t kê các thi?t b? c?m b?t lên và ch?y m?t l?n n?a. Đi?u này bao g?m l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng (HAL).
N?i dung này đư?c thi?t k? cho m?t trung gian đ? m?t ngư?i s? d?ng máy tính tiên ti?n. Có r?t nhi?u liên k?t trong bài vi?t này đưa b?n đ?n các bài vi?t v?i thông tin b? sung. B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Thông tin thêm

Kh?c ph?c s? c?

Trư?c khi b?n B?t đ?u m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i, xin vui l?ng xem l?i các bài vi?t kh?c ph?c s? c? và xem xét nh?ng đi?u sau đây "Khi b?n nên không ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i" ph?n đ? xác đ?nh xem cài đ?t chuyên bi?t l?i là c?n thi?t.

N?u b?n c?m th?y tho?i mái v? th?c hi?n vi?c x? l? s? c?, xem xét các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau trư?c khi b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t l?i:
308041 Kh?c ph?c s? c? nâng cao cho các v?n đ? kh?i đ?ng chung trong Windows XP
308029 Nâng cao kh?c ph?c s? c? cho t?t v?n đ? trong Windows XP
307654 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng B? đi?u khi?n Ph?c h?i trong Windows XP
N?u b?n không tho?i mái v? th?c hi?n vi?c x? l? s? c?, b?n có th? ti?p t?c ph?n ti?p theo, ho?c b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i Microsoft Support.

Khi b?n nên không ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i

M?t cài đ?t chuyên bi?t l?i có th? gi?i quy?t v?n đ? mà b?n đang g?p. Vui l?ng xem ph?n này đ? xem li?u m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i có phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

S?a ch?a m?t thành ph?n

Không th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i đ? s?a ch?a m?t thành ph?n ho?c chương tr?nh mà hi?n nay không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n có các quy?n c?n thi?t, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel, ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n ho?c các chương tr?nh thay v? Windows. Đ? m? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows XP, b?m B?t đ?u, b?m Panel điều khiểnvà sau đó nh?p vào thêm/lo?i b? chương tr?nh.

Ngư?i dùng tài kho?n v?n đ?

Không th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i đ? c? g?ng gi?i quy?t m?t v?n đ? v?i tài kho?n ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c h? sơ c?c b?. Đ? xác đ?nh cho dù v?n đ? có liên quan đ?n tài kho?n ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c h? sơ c?c b?, t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng (n?u b?n có quy?n như yêu c?u), và sau đó kí nh?p vào tài kho?n đó đ? xem li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o tài kho?n ngư?i dùng m?i trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279783 Làm th? nào đ? t?o và đ?t c?u h?nh tài kho?n ngư?i dùng trong Windows XP

Khôi ph?c H? th?ng

N?u b?n cài xác lập lại Windows XP, t?t c? các đi?m khôi ph?c s?n có đư?c lo?i b? và đi?m khôi ph?c đi?m ki?m tra h? th?ng m?i đư?c t?o ra sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i xong d? li?u. Không th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i n?u b?n có th? ph?i s? d?ng khôi ph?c H? th?ng đ? khôi ph?c máy tính c?a b?n đ?n m?t nhà nư?c trư?c đó.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
301224 H? th?ng khôi ph?c "c?ng đi?m khôi ph?c" b? thi?u ho?c đ? b? xóa

Chương tr?nh bên th? ba

Không ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? v?i bên th? ba chương tr?nh, t?p tin ho?c m?c ki?m nh?p. Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh bên th? ba đ? gi?i quy?t b?t k? v?n đ?.

V?n đ? đ?a

Không cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n nghi ng? đ?a c?ng v?n đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c ki?m tra cho l?i đ?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315265 Làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra trong Windows XP l?i đ?a
308041 Kh?c ph?c s? c? nâng cao cho các v?n đ? kh?i đ?ng chung trong Windows XP
B?n c?ng có th? liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?n đ? đ?a c?ng.

Thi?t b? bên th? ba

Không cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n nghi ng? m?t v?n đ? v?i m?t thi?t b? bên th? ba. Xác đ?nh cho dù các tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho thi?t b?. Liên h? v?i h?ng ch? t?o thi?t b? bên th? ba đ? gi?i quy?t b?t k? v?n đ?.

N?u sau khi xem xét ph?n này, b?n ph?i cài xác lập lại Windows XP, h?y ti?p t?c t?i ph?n ti?p theo.

Trư?c khi b?n cài xác lập lại Windows XP

Xem l?i các ch? đ? sau trư?c khi b?n cài xác lập lại Windows XP. Các ch? đ? này tr?nh bày r?t nhi?u thông tin và có th? có v? ph?c t?p, nhưng đ?c thông tin này s? giúp b?n hi?u r? ràng nh?ng g? b?n c?n và nh?ng g? b?n ph?i làm trư?c khi cài xác lập lại Windows XP.

Đi?u ki?n tiên quy?t

đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows
Trư?c khi b?n B?t đ?u, có đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows c?a b?n và khóa s?n ph?m có s?n. Mà không có chúng, b?n không th? cài xác lập lại Windows. N?u Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính đ? tr? giúp trong vi?c có đư?c các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Windows và khóa s?n ph?m.
Tr?nh khi?n tr?nh
Nhi?u ngư?i trong s? các tr?nh khi?n tr?nh cho các thành ph?n ph?n c?ng c?a b?n đư?c tích h?p vào Windows. Tuy nhiên, các thi?t b? như máy in, màn h?nh, Card đ? h?a, th? cạc âm thanh, modem, bên ngoài ổ đĩa, và máy quét thư?ng có riêng bi?t cài đ?t chuyên bi?t đ?a compact. N?u b?n không có t?t c? các tr?nh đi?u khi?n cho các thành ph?n ph?n c?ng c?a b?n, b?n có th? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n t? Internet và sau đó ghi chúng vào đ?a compact.

N?u máy tính c?a b?n yêu c?u m?t khi?n tr?nh lưu tr? kh?i lư?ng bên th? ba ho?c l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng (HAL), đ?m b?o r?ng b?n có m?t đ?ng g?i c?a các t?p tin trên m?t phương ti?n lưu tr? riêng bi?t trư?c khi b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t l?i.
Internet Explorer 7
N?u Internet Explorer 7 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t nó trư?c khi b?n cài xác lập lại Windows XP.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
917964 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP n?u cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7
Chương tr?nh
Thu th?p và lưu tr? các đ?a compact và các s?n ph?m keys cho các chương tr?nh c?a b?n t?i m?t v? trí thích h?p đ? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i các chương tr?nh sau khi b?n đ? cài xác lập lại Windows. Các chương tr?nh này có th? bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Chương tr?nh Microsoft Office
 • Ph?n m?m ch?ng vi-rút
 • CD vi?t ph?n m?m
 • Nhà cung c?p ph?n m?m
sao lưu d? li?u
Trư?c khi b?n cài xác lập lại Windows, sao lưu d? li?u quan tr?ng t?t c? vào v? trí khác. D? li?u mà b?n có th? mu?n sao lưu có th? bao g?m:
 • Tài li?u c?a tôi (tài li?u, h?nh ?nh, âm nh?c, video)
 • m?c tin thư thoại chương tr?nh (c?u h?nh d? li?u, d? li?u ngư?i dùng)
 • Yêu thích
 • s? đ?a ch?
 • b?c e-mail
 • M?u tài li?u
 • Macro
 • Boilerplates
Các đ?ng g?i d? ph?ng ban đ?u c?a t?p tin ki?m nh?p c?a b?n (n?m trong m?c tin thư thoại %systemroot%\Repair) đư?c thay th? khi cài đ?t chuyên bi?t l?i xong d? li?u. Các t?p tin ki?m nh?p ban đ?u trong m?c tin thư thoại s?a ch?a đư?c t?o ra khi b?n B?t đ?u Windows XP ho?c khi b?n cu?i s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu trạm đậu h? th?ng. N?u b?n ngh? r?ng b?n có th? ph?i s? d?ng sao lưu s? ki?m nh?p sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i hoàn t?t, sao chép các t?p tin sao lưu registry đ?n m?t v? trí trư?c khi b?n th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t l?i.
Thi?t đ?t m?ng
B?n có th? khôi ph?c l?i thi?t đ?t m?ng sau khi b?n cài xác lập lại Windows. Trư?c khi b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t l?i, ghi l?i thi?t đ?t m?ng máy tính c?a b?n v? v?y mà h? có th? d? dàng có s?n n?u bư?c này là b?t bu?c. Các cài đ?t chuyên bi?t này bao g?m:
 • Tên máy tính
 • Nhóm làm vi?c ho?c tên mi?n
 • Giao th?c Ki?m soát Truy?n
Đ? t?m các cài đ?t chuyên bi?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? t?m các cài đ?t chuyên bi?t này, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát ncpa.cpl trong m?trư?ng văn b?n và sau đó b?m OK.
 3. B?m chu?t ph?i vào Local Area Connection và sau đó B?m chu?t ph?i vào thu?c tính.
 4. Ghi l?i các thi?t l?p m?ng.
Internet nhà cung c?p thông tin
Đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? k?t n?i l?i v?i Internet sau khi b?n đ? cài xác lập lại Windows, ghi l?i thông tin nhà cung c?p Internet c?a b?n. Đi?u này bao g?m tên người dùng, thông tin m?t kh?u và tên c?a máy ch? thư.
Tr?nh t? kh?i đ?ng
C?nh báo Th? t?c này có th? bao g?m thay đ?i các thi?t l?p CMOS (kim lo?i b? sung ôxít bán d?n) và thay đ?i h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS). Các thay đ?i không chính xác đ? các BIOS c?a máy tính c?a b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? là k?t qu? c?a nh?ng thay đ?i BIOS c?a b?n có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i thi?t đ?t CMOS nguy cơ c?a riêng b?n. cài đ?t chuyên bi?t không chính xác ho?c h?ng CMOS và BIOS có th? gây ra v?n đ? kh?i đ?ng ho?c t?t v?n đ?.

N?u b?n ph?i đi?u ch?nh th? t? kh?i đ?ng BIOS c?a máy tính c?a b?n đ? nó có th? B?t đ?u t? đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh t? nên theo th? t? sau:
 • ? CD
 • Đ?a c?ng
 • ? đĩa mềm
Trong khi kh?i đ?ng, BIOS tra c?u cho m?t đ?a mà có m?t hệ điều hành, nó có th? t?i. Trên m?t máy tính có m?t hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t, đi?u này thư?ng là đ?a c?ng. BIOS đư?c c?u h?nh đ? t?m đ?a trên máy tính theo m?t th? t? nh?t đ?nh, đư?c g?i là tr?nh t? kh?i đ?ng. N?u đ?a c?ng c?a máy tính này đư?c c?u h?nh trong BIOS như đ?a đ?u tiên trong th? t? kh?i đ?ng, máy tính kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng đ?a c?ng và không t?m th?y ? CD cho đ?a kh?i đ?ng.

Đ? c?u h?nh BIOS đ? t?m đ?a compact cho đ?a kh?i đ?ng trư?c khi nó tra c?u trên đ?a c?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Khi máy tính đ?u tiên kh?i đ?ng, nó th?c hi?n đi?n-vào t? ki?m tra (bài vi?t). Ki?m tra này ki?m tra r?ng t?t c? các thi?t b? k?t n?i đang ho?t đ?ng. Là m?t ph?n c?a bài vi?t, b? nh? đư?c ch?n. Trong bài ki?m tra b? nh?, m?t tin thư thoại s? xu?t hi?n cho b?n bi?t làm th? nào đ? truy c?p vào BIOS. Ví d?, b?n có th? th?y thông báo sau ho?c m?t tin thư thoại tương t? như gi?i thích làm th? nào đ? B?t đ?u thi?t l?p BIOS:
  BÁO CHÍ DEL Đ? NH?P cài đ?t chuyên bi?t
  Trong ví d? này, b?n ph?i b?m phím DEL ngay l?p t?c sau khi ki?m tra b? nh? hoàn thành đ? B?t đ?u quá tr?nh thi?t l?p. B?n có th? ph?i nh?n nhi?u l?n quan tr?ng đ? đ?m b?o r?ng b?n truy c?p vào các thi?t l?p BIOS.

  M?o Không có các phím khác mà có th? cung c?p truy c?p BIOS. Chúng bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL + ENTER
  • ALT + ENTER
  • CTRL + ALT + ESC
  • CTRL + ALT + INSERT
  N?u b?n không ch?c ch?n làm th? nào đ? truy c?p vào các thi?t l?p BIOS, xem hư?ng d?n s? d?ng cho bo m?ch ch? c?a máy tính c?a b?n.
 3. H?y t?m th? t? kh?i đ?ng cài đ?t chuyên bi?t (th? c?n đư?c g?i là chu?i ho?c kh?i đ?ng t? kh?i đ?ng). B?n thư?ng có th? s? d?ng các phím m?i tên đ? di chuy?n qua các tr?nh đơn và cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Khi b?n t?m th?y các thi?t l?p th? t? kh?i đ?ng, b?n thư?ng có th? nh?n ENTER đ? s?a đ?i nó. Nh?n dấu cộng (+) ho?c dấu trừ (-) phím cho đ?n khi ch?n ổ đĩa compact là đ?a kh?i đ?ng.

  M?o Bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s?a đ?i BIOS có th? đư?c t?m th?y trong hư?ng d?n s? d?ng c?a b?n. Nó thư?ng bao g?m các mô t? c?a các tr?nh đơn và hư?ng d?n v? làm th? nào đ? s?a đ?i các tùy ch?n. BIOS chính nó thư?ng ch?a context-sensitive tr? giúp v?i các bư?c cá nhân.
 5. Ngay sau khi b?n có quy đ?nh ổ đĩa compact là v? trí đ?u tiên đ? tra c?u m?t đ?a kh?i đ?ng, b?n thư?ng có th? nh?n ESC đ? tr? v? tr?nh đơn. Trong menu chính, ch?n tùy ch?n Lưu và thoát kh?i thi?t l?p ho?c m?t tùy ch?n tương t?. Khi xác nh?n Lưu đ? CMOS và thoát ho?c m?t tùy ch?n tương t? xu?t hi?n, ch?n .
 6. N?u b?n không th? ch?n , g? ch? y.

  Lưu ?: BIOS s? d?ng m?t cách bố trí bàn phím QWERTY. N?u cài đ?t chuyên bi?t bàn phím c?a b?n làm theo m?t b? trí khác nhau, b?n s? ph?i b?m phím Y như nó xu?t hi?n trên m?t bàn phím QWERTY.
 7. Sau khi b?n thoát kh?i thi?t l?p BIOS, máy tính c?a b?n s? kh?i đ?ng l?i.
 8. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng ổ đĩa compact. Chèn đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP và kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u đi?u này thành công, b?n có th? B?t đ?u cài xác lập lại Windows XP.
N?u b?n không tho?i mái c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? này, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ai đó mà b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?. Ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i Microsoft Support đ? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? này.
Windows XP cài đ?t chuyên bi?t s?n
N?u Windows XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n, xem bài vi?t sau đây trư?c khi b?n ti?p t?c v?i cài đ?t chuyên bi?t l?i:
312369 B?n có th? m?t d? li?u ho?c chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a, ho?c nâng c?p Windows XP
Lưu ?: N?u Windows XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n, b?n có th? không có tùy ch?n s?a ch?a mà b?n có th? yêu c?u trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t l?i. Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? đ?m b?o r?ng b?n có đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t cho m?t cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a.
Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2
N?u Windows XP Service Pack 2 (SP2) đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SP2 sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP. M?t cách đ? làm đi?u này là đ? k?t h?p các t?p tin SP2 v?i các t?p tin Windows XP và cài đ?t chuyên bi?t l?i chúng cùng m?t lúc. Th?c hi?n theo các liên k?t trong ph?n này đ? th? phương pháp này.

Lưu ?: C?ng có hai phương pháp cài đ?t chuyên bi?t SP2 riêng sau khi b?n đ? cài xác lập lại Windows XP. B?n có th? t?m th?y nh?ng hai phương pháp trong các "Sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP" .

Lưu ?: Gói b?n ghi d?ch v? đư?c tích l?y. M?i gói b?n ghi d?ch v? m?i ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? trư?c đó và m?i b?n vá m?i. B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n trư?c đó c?a m?t gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t. Ví d?, b?n ch? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Cài xác lập lại Windows XP

Đ? cài xác lập lại Windows XP, h?y th? m?t trong nh?ng phương pháp sau. N?u là ngư?i đ?u tiên phương pháp không làm vi?c, h?y th? th? hai.

Lưu ?: B?n có th? mu?n ng?t k?t n?i t? Internet trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này giúp b?o v? b?n kh?i ngư?i s? d?ng trái phép.

Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t l?i B?t đ?u t? Windows XP

Đ? cài xác lập lại Windows XP b?ng cách s? d?ng Windows XP đ?a compact, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.
 2. Đưa Windows XP CD vào ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD máy tính c?a b?n.
 3. Trên Chào m?ng đ?n v?i Windows XP trang, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t Windows XP.
 4. Chào m?ng đ?n v?i trang Cài đặt Windows, b?m vào nâng c?p (khuy?n cáo) vào h?p Ki?u cài đ?t chuyên bi?t (n?u nó không đ? đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trên trang tho? thu?n mức cấp phép, nh?p vào tôi ch?p nh?n th?a thu?n này, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trên trang khóa s?n ph?m c?a b?n, h?y g? khóa s?n ph?m 25 kí t? đ?i di?n trong h?p khóa s?n ph?m , và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trên trang có đư?c C?p Nh?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài xác lập lại Windows XP.
N?u b?n hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t l?i, xin chúc m?ng. B?n đang g?n như hoàn t?t. Xin vui l?ng ti?p t?c các "Sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP" ph?n k?t thúc.

N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i ho?c n?u cài đ?t chuyên bi?t l?i chưa k?t thúc, h?y th? phương pháp 2.

Phương pháp 2: S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP b?ng cách B?t đ?u máy tính c?a b?n t? Windows XP CD

Lưu ?: N?u Windows XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n, b?n có th? c?n đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i. Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? đ?m b?o r?ng b?n có đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a.

Đ? cài xác lập lại Windows XP b?ng cách B?t đ?u máy tính c?a b?n t? Windows XP CD, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa Windows XP CD vào ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD máy tính c?a b?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Khi b?n nh?n đư?c thông báo "B?m phím b?t k? đ? kh?i đ?ng t? đ?a CD" trên màn h?nh, h?y b?m m?t phím đ? B?t đ?u máy tính c?a b?n t? Windows XP CD.
 3. Thông báo sau trên Chào m?ng đ?n v?i thi?t l?p màn h?nh s? xu?t hi?n:
  Ph?n này c?a chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t chu?n cho Microsoft Windows XP ch?y trên máy tính c?a b?n: đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP bây gi?, b?m phím ENTER.Đ? s?a ch?a m?t cài đ?t chuyên bi?t Windows XP b?ng cách s? d?ng Recovery Console, b?m R.To b? cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, b?m F3.
 4. Nh?n ENTER đ? Cài đặt Windows XP.
 5. Trên màn h?nh Th?a thu?n mức cấp phép Windows XP , nh?n F8 đ? đ?ng ? v?i th?a thu?n mức cấp phép.
 6. Đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a Windows XP đư?c ch?n trong h?p, và sau đó b?m R đ? s?a ch?a Windows XP.
 7. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài xác lập lại Windows XP. Sau khi b?n s?a ch?a Windows XP, b?n có th? kích ho?t l?i đ?ng g?i c?a Windows XP.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  310064 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Cài đặt Windows XP khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition
N?u b?n hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t l?i, xin chúc m?ng. B?n đang g?n như hoàn t?t. Xin vui l?ng ti?p t?c các "Sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP" ph?n k?t thúc.

N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i ho?c n?u cài đ?t chuyên bi?t l?i chưa k?t thúc, th?t không may, đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Bư?c ti?p theo c?a b?n, b?n có th? mu?n yêu m?t ai đó mà b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?. Ho?c, b?n có th? mu?n liên h? v?i Microsoft Support đ? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? này.

Sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP

Sau khi b?n hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t l?i, hoàn thành nhi?m v? cu?i cùng sau.

Lưu ? b?n c?ng có th? mu?n cho phép các b?c tư?ng l?a trong Internet Explorer. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
283673 Làm th? nào đ? b?t ho?c t?t tư?ng l?a trong Windows XP

Cài xác lập lại Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2

N?u Windows XP Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n cài xác lập lại Windows XP, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SP2. N?u b?n đ? không đ? cài đ?t chuyên bi?t SP2 v?i Windows XP trong ph?n trư?c, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i SP2 bây gi?.
Phương pháp 1:Use b?n ghi d?ch v? gói đ?a compact và cài đ?t chuyên bi?t l?i các gói b?n ghi d?ch v? sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP
Phương pháp 2: T?i v? gói b?n ghi d?ch v? sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP
Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t

cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các b?n C?p Nh?t cho Windows

Sau khi b?n cài xác lập lại Windows XP, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các b?n C?p Nh?t cho Windows c?ng. Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n c?p nh?t Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com

cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer 7

Khi Windows XP đư?c s?a ch?a và đang ch?y m?t cách chính xác, cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer 7. Đ? làm đi?u này, b?n s? c?n các gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. Gói này có s?n thông qua Windows Update. Ngoài ra, các gói v?n có trên máy tính t? l?n đ?u tiên b?n cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. Xác đ?nh v? trí các gói cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại mà b?n lưu các t?p tin, và cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh.

Lưu ?: Gói này có th? đư?c đ?t trong c?p T?p Internet t?m th?i. N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí các gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây đ? có đư?c gói này:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/default.mspx
Đ? k?t n?i v?i các web site t?i v? Microsoft, b?n ph?i có m?t web site ch?c năng. N?u Internet Explorer 6 không ho?t đ?ng trên máy tính sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7, b?n không th? t?i v? gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? s? d?ng m?t máy tính có m?t trình duyệt Web ch?c năng đ? t?i v? các gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. Sau đó, s? d?ng m?t ổ đĩa mạng chia s? đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh vào máy tính s?a ch?a. N?u b?n không th? s? d?ng m?t m?ng chia s? cho m?c đích này, sao chép gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7 vào m?t đ?a compact, và cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7 trên máy tính s?a ch?a t? đ?a compact.

N?u b?n g?p khó khăn khi hoàn t?t các bư?c cu?i cùng, th?t không may, n?i dung này là không th? giúp đ? b?n b?t k? thêm. V? v?y, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? c? th? Cài đặt Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312369 B?n có th? m?t d? li?u ho?c chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a, ho?c nâng c?p Windows XP
312368 M?t d? li?u x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286463 Phiên b?n ghi chú cho Windows XP Setup ch?a trong các t?p tin Pro.txt
306824 Phiên b?n ghi chú cho Windows XP Setup ch?a trong các t?p tin Home.txt
286647 N?i dung t?p Windows XP Read1st.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 978788 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso kbmt KB978788 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 978788

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com