การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เซสชันขยายเหตุการณ์ system_health ในการจับภาพกราฟการชะงักงันใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 9436: การแยกวิเคราะห์ XML: บรรทัด 54 อักขระ 12 แท็กสิ้นสุดไม่ตรงกับแท็กเริ่มต้น"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978629 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 การชะงักงันเกิดขึ้น แล้ว ใช้ของคุณ system_health เซสชันของเหตุการณ์การจับภาพกราฟการชะงักงันที่ขยาย ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข่าวสารเกี่ยวกับ 9436 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัดที่ 1
การแยกวิเคราะห์ XML: บรรทัด 54 อักขระ 12 แท็กสิ้นสุดไม่ตรงกับแท็กเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้ในการส่งออกเป้าหมาย buffer_ring จากนั้น system_health ส่วนที่ปิดตายเกิดขึ้นเมื่อ:
select XEventData.XEvent.value('(data/value)[1]', 'varchar(max)') as DeadlockGraph
FROM
(select CAST(target_data as xml) as TargetData
from sys.dm_xe_session_targets st
join sys.dm_xe_sessions s on s.address = st.event_session_address
where name = 'system_health') AS Data
CROSS APPLY TargetData.nodes ('//RingBufferTarget/event') AS XEventData (XEvent)
where XEventData.XEvent.value('@name', 'varchar(4000)') = 'xml_deadlock_report'
ในตัวอย่างนี้ แบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรันแบบสอบถามต่อไปนี้เมื่อต้องการแปลงกราฟนี้การชะงักงันในรูปแบบ XML:
select cast(XEventData.XEvent.value('(data/value)[1]', 'varchar(max)') as xml) as DeadlockGraph
FROM
(select CAST(target_data as xml) as TargetData
from sys.dm_xe_session_targets st
join sys.dm_xe_sessions s on s.address = st.event_session_address
where name = 'system_health') AS Data
CROSS APPLY TargetData.nodes ('//RingBufferTarget/event') AS XEventData (XEvent)
where XEventData.XEvent.value('@name', 'varchar(4000)') = 'xml_deadlock_report'
ในสถานการณ์นี้ คุณคาดว่าจะดูกราฟการชะงักงันในรูปแบบ XML แม้ว่าการชะงักงันกราฟจะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง คุณยังคงคาดเมื่อต้องการดูเนื้อหาจากรายงาน xml_deadlock_report XML ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข่าวสารเกี่ยวกับ 9436 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัดที่ 1
การแยกวิเคราะห์ XML: บรรทัด 54 อักขระ 12 แท็กสิ้นสุดไม่ตรงกับแท็กเริ่มต้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางรหัสที่สร้างเค้าร่าง XML สำหรับกราฟการชะงักงันข้ามผ่านแท็กปิดของเครื่อง รายการของเหยื่อ องค์ประกอบ นอกจากนี้ เพิ่มแท็กไม่จำเป็นสำหรับเส้นทางรหัส การชะงักงัน องค์ประกอบ

การแก้ไข

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977443 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 สร้าง SQL Server 2008 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับใน SQL Server เซอร์วิสแพ็คถูกรวมในเซอร์วิสแพ็คถัดไปของเซิร์ฟเวอร์ SQL

SQL Server 2008 R2

สิ่งสำคัญ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 1 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

981355 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบบแผนสำหรับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978629 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB978629 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978629

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com