Raksta ID: 978557 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi programmas Microsoft Office Excel Viewer 2003 atjaunin?jumu. ?aj? atjaunin?jum? iek?auti jaun?kie programmas Office Excel Viewer 2003 labojumi, k? ar? stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Probl?mas, kas tiek nov?rstas ar ?o atjaunin?jumu pakotni

Simptomi

No 2009. gada 11. decembra klienti, kas lieto programmat?ru Office 2003, nevar?s atv?rt Office 2003 dokumentus, ko aizsarg? Active Directory ties?bu p?rvald?bas pakalpojums (Active Directory Rights Management Service ? AD RMS) vai ties?bu p?rvald?bas pakalpojumi (Rights Management Services ? RMS). Neb?s iesp?jams ar? saglab?t Office 2003 dokumentus, ko aizsarg? AD RMS/RMS.

M??inot atv?rt ar AD RMS vai RMS aizsarg?tus dokumentus, izmantojot programmat?ru Office 2003, iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
"Rad?s neparedz?ta k??da. V?l?k m??iniet v?lreiz vai sazinieties ar sist?mas administratoru."
Apjoms: ?is simptoms attiecas uz Office 2003 produktiem, kas tiek lietoti kop? ar AD RMS/RMS. ?ie produkti ir Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 un Outlook 2003. Tas neattiecas uz 2007. gada Microsoft Office sist?mu.

C?lonis

Licences inform?cijas termi?a beigu datums defin?cijas fail?, ko programmat?ra Office 2003 izmanto, lai iesp?jotu IRM funkcionalit?ti, ir iestat?ts k? 2009. gada 10. decembris. Probl?ma rodas t?d??, ka nav atjaunots termi?a beigu datums.

Risin?jums

Lai ?? probl?ma nerastos, atveriet dokumentus, izmantojot Microsoft Office 2007. gada sist?mu.

Atjaunin??anas inform?cija

Atjaunin?juma ieg??ana

?is atjaunin?jums ir pieejams Microsoft atjaunin??anas vietn?:
http://update.microsoft.com
?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni Office2003-kb978557-fullfile-enu.exe t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

K? noteikt, vai atjaunin?jums ir instal?ts

?aj? atjaunin?jum? iek?auti faili, kuru versijas nor?d?tas t?l?k redzamaj? tabul?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlview.exe11.0.8313.05,274,44005-Aug-200917:36
Xlvprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:51

UZZI?AS

Office produktu darba grupa sniegs papildinform?ciju, tikl?dz t? b?s pieejama, ??d?s vietn?s:

Rekviz?ti

Raksta ID: 978557 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2009. gada 23. decembris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office pamatizdevums 2003
  • Microsoft Office 2003 Personal Edition
  • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office standarta izdevums 2003
Atsl?gv?rdi: 
kboffice2003presp4fix kbsurveynew kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB978557

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com