M ta cua tai liu Office 2003 c bao v bng goi cp nht AD RMS/RMS: ngay 11 thang12 nm 2009

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 978551 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft a phat hanh mt ban cp nht cho Microsoft Office 2003. Ban cp nht nay cung cp cac ban va li mi nht cho Office 2003. Ngoai ra, ban cp nht nay con bao gm nhng cai tin v tinh n inh va hiu nng.

THNG TIN THM

Vn ma goi cp nht nay khc phuc

Hin tng

Bt u t ngay 11 thang 12 nm 2009, khach hang s dung Office 2003 se khng th m tai liu Office 2003 c bao v bng Dich vu Quan ly Quyn Active Directory (AD RMS) hoc bng Dich vu Quan ly Quyn (RMS). Khach hang cung se khng th lu tai liu Office 2003 c bao v bng AD RMS/RMS.

Ngi dung co th nhn c thng bao li sau y khi ho c m tai liu c bao v bng AD RMS hoc bng RMS khi s dung Office 2003:
"Xut hin li khng mong mun. Hay th lai sau hoc lin h vi quan tri vin h thng cua ban"
Pham vi: Hin tng nay tac ng ti cac san phm Office 2003 c s dung cung vi AD RMS/RMS. Cac san phm nay bao gm Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 va Outlook 2003. Hin tng nay khng tac ng ti h thng Microsoft Office 2007.

Nguyn nhn

Ngay ht han i vi thng tin cp phep trong tp danh sach nhn dang c Office 2003 s dung kich hoat chc nng IRM (Quan tri Quyn Thng tin) c t la ngay 10 thang 12 nm 2009. Vn nay xay ra vi ngay ht han khng c gia han.

Cach khc phuc

khc phuc vn nay, hay m tai liu bng h thng Microsoft Office 2007.

Cp nht thng tin

Cach nhn ban cp nht nay

Ban cp nht nay sn co trn Web site cua Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Office2003-kb978551-fullfile-enu.exe ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t dich vu trc tuy?n (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm phat hin virut cp nht nht a co mt t khi tp c ng. Tp nay lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

Cach xac inh xem ban cp nht a c cai t hay cha

Ban cp nht nay cha cac tp co phin ban c lit k trong bang sau y.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Exlprtid.xmlNot Applicable79,66011-Dec-200920:50
Olkprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:50
Pptprtid.xmlNot Applicable79,71611-Dec-200920:50
Wrdprtid.xmlNot Applicable79,67611-Dec-200920:51

THAM KH?O

Nhom san phm Office se cung cp thm thng tin khi co tai liu trn cac Trang web sau:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 978551 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Mi Hai 2009 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office 2003 Personal Edition
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
T? kha:
kboffice2003presp4fix kbsurveynew kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB978551

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com