Ti?n tr?nh h? th?ng tài nguyên máy ch? ph? (Rhs.exe) d?ng b?t ng? khi b?n b?t đ?u m?t tài nguyên c?m trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 978527 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong khi l?ng nhau đưa Online th? 3 bên c?m tài nguyên v?i m?t bi?n môi trư?ng h? th?ng có ch?a m?t bi?n môi trư?ng trong đó là ngu?n l?c đư?ng d?n trên máy tính đó ch?y Windows Server 2008 R2. D?ch v? c?m có th? không b?t đ?u ho?c c?m sao h? th?ng tài nguyên máy ch? ph? (Rhs.exe) quá tr?nh có th? d?ng đ?t ng?t. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng:

ID s? ki?n: 1146
Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: Microsoft-Windows-FailoverClustering
Nhi?m v? th? lo?i: B? đi?u khi?n tài nguyên
M?c đ?: quan tr?ng
Mô t?:
Máy ch? tài nguyên c?m h? th?ng con (RHS) d?ng đ?t ng?t. M?t n? l?c s? đư?c th?c hi?n đ? kh?i đ?ng l?i nó. Đi?u này thư?ng là do cho m?t v?n đ? trong m?t DLL tài nguyên. H?y xác đ?nh tài nguyên DLL là gây ra v?n đ? và báo cáo v?n đ? cho các nhà cung c?p tài nguyên.


NGUYÊN NHÂN

Con đư?ng đư?c xác đ?nh cho DLL tài nguyên c?m có ch?a m?t bi?n môi trư?ng h? th?ng trong các đư?ng d?n, mà có ch?a m?t bi?n môi trư?ng trong c?a nó đư?ng d?n. Quá tr?nh RHS.exe không chính xác s? ghi đè b? nh? heap xa đuôi c?a nó khi quá tr?nh RHS.exe m? r?ng các bi?n môi trư?ng h? th?ng nhi?u.

Không có không có ngu?n tài nguyên c?m DLL đư?c cung c?p b?i Microsoft có các bi?n môi trư?ng l?ng nhau trong đư?ng d?n đ?n tài nguyên DLL. Do đó, b?t k? RHS s?p đ? v?i m?t ngu?n tài nguyên Microsoft DLL s? không đư?c gi?i quy?t b?ng cách áp d?ng hotfix này. H?y xem l?i liên k?t, t? ch?c s? ki?n ID 1230 cho lo?i tài nguyên mà b? ?nh hư?ng. Ngoài ra xem l?i đư?ng d?n đư?c c?u h?nh đ? các ngu?n tài nguyên DLL đ? xác minh áp d?ng hotfix này là thích h?p.

Như m?t ph?n c?a s?c kh?e b?nh thư?ng c?m phát hi?n, n?u m?t ngu?n tài nguyên c?m không tr? l?i yêu c?u m?t cách k?p th?i các d?ch v? c?m có th? c? g?ng ph?c h?i b?ng vi?c ch?m d?t quá tr?nh lưu tr? tài nguyên h? th?ng con (RHS) liên k?t v?i các ngu?n tài nguyên đ? cho các ngu?n tài nguyên có th? đư?c kh?i đ?ng l?i và ph?c h?i.  M?t s? ki?n ID 1146 dư?i nh?ng đi?u ki?n này c?n đư?c xem xét ho?t đ?ng b?nh thư?ng c?m.  Đ? kh?c ph?c, xem xét các ngu?n tài nguyên DLL đ? tr? thành không ph?n h?i và m?c ch? mà đ? đư?c c? g?ng đư?c g?i là nó.  Đi?u này là ph? bi?n nh?t là IsAlive ho?c LooksAlive y t? ki?m tra ngu?n l?c đ? xác minh các d?ch v? liên quan ho?c ?ng d?ng đư?c kh?e m?nh.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, các máy tính c?a b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering ph?i đư?c cài đ?t.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, d?ng d?ch v? c?m trư?c khi cài đ?t các hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
RhS.exe6.1.7600.20621665,60019-Jan-201010: 25x 64
RhS.exe6.1.7600.20621492,03219-Jan-201011: 54x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
RhS.exe6.1.7600.20621984,57619-Jan-201008: 55IA-64
RhS.exe6.1.7600.20621492,03219-Jan-201011: 54x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này ch? x?y ra trên RHS.exe đó đ? đư?c phát hành trên Windows Server 2008 R2 RTM. V?n đ? này không x?y ra trên Windows Server 2008.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a5221560af7fcd739f29e7fcfc0229a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_2173ebc8d15ca2fc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)18: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fbef9bc72166f354c28146e94806414e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_3215ebb08345d3d7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)18: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_8f0e5ef90216be5d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,444
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)13: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,887
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)18: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_9963094b36778058.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,437
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)13: 28
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_310f52fbd3f65b9e22f0555acc4ca171_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_af625d7b0f12b1d2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.062 ngư?i
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)18: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_32f1676b49b75623.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,442
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)13: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.457
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)18: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_9963094b36778058.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,437
Ngày (UTC)19-Jan-2010
Th?i gian (UTC)13: 28
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 978527 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbclustering kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB978527 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:978527

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com