Aktiviz?jot sist?mu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, rodas k??da 0xC004E002

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 978305 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

M??inot aktiviz?t sist?mu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, iesp?jams, sa?emsit k?du no ??diem k??das zi?ojumiem:
code (Kods): 0xC004C003;

apraksts: aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga ir blo??ta;
code (Kods): 0xC004E002;

apraksts: programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka licen?u glab?tav? ir neatbilsto?i dati.

Iemesls

?? probl?ma rodas t?d??, ka fail? Tokens.dat ir iestat?tas nepareizas at?aujas vai ar? fails ir boj?ts.

Risin?jums

Lai nov?rstu probl?mu, izm??iniet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m p?c k?rtas.

1. metode: iestatiet fail? Tokens.dat pareiz?s at?aujas

;
 1. noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet cmd;
 2. ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Komandu uzvedn? atkar?b? no oper?t?jsist?mas ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. Aizveriet komandu uzvednes logu.
Piez?mes
 • Jums j?ieraksta ?? komanda privili??t? komandu uzvedn?.
 • Datus saturo?ajai mapei j?p?rmanto ??das faila Tokens.dat at?aujas:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F);
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F);
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D).

2. metode. Faila Tokens.dat p?rd?v??ana

Lai autom?tiski p?rd?v?tu failu Tokens.dat, atveriet sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50718


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
 • Neaktiviz?jiet autom?tisko labo?anu dator?, kur? nav probl?mas.
 • Ja opcija tokens.bar jau past?v, autom?tisk? labo?ana nep?rd?v?s failu Tokens.dat.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Patst?v?g? labo?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet cmd.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un tad nospiediet tausti?u ENTER.

  Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008
  net stop slsvc

  Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
  net stop sppsvc
  Piez?me. Ja sa?emat zi?ojumu, kas vaic?, vai v?laties turpin?t ?o darb?bu, ierakstiet Y, un tad nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un tad nospiediet tausti?u ENTER.

  Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:

  Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008
  net start slsvc

  Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
  net start sppsvc
 7. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. Lai izmai?as st?tos sp?k?, divas reizes restart?jiet datoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 978305 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB978305

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com