"Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametras netaikomas Windows 7 arba Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 977944 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Active Directory domeno tinklo aplinkoje, galite taikyti "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr? domeno vartotojams. Ta?iau nustatymas n?ra taikomas domeno vartotojams, kurie registruosis prie klient? kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.

?is klausimas skiriasi jei ?ios s?lygos teisingos:
 • Jei domeno vartotojas ?eina domeno ?dieg? "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr?, darbalaukio fonas pasikei?ia ? juoda.
  Pastaba Darbalaukio fono spalva priklauso nuo spalv? schem?, kur? nustat?te.
 • Jei domeno vartotojas ?eina domeno prie? taikydami "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr?, darbalaukio fono nekei?ia.
Be to, ? ? Personalizavimas lange kliento kompiuterio, darbalaukio fonas rodomas kaip bus pakeistas ? parametrus, kuriuos pritaik?te.

Pastaba Daugiau informacijos apie tai, kaip taikyti "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr?, matyti, kad Daugiau informacijos skyriuje.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? pagal "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 R2 ir Windows 7" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Shell32.dll6.1.7600.2060012,866,56019-Dec-200909:10x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Shell32.dll6.1.7600.2060014,162,43219-Dec-200910:12x 64
Shell32.dll6.1.7600.2060012,866,56019-Dec-200909:10x 86
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Shell32.dll6.1.7600.2060021,168,12819-Dec-200908:15IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2060012,866,56019-Dec-200909:10x 86

Problemos sprendimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus, kad registro pakeitimus visiems domeno vartotojams kliento kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , ? ? Ie?koti program? ir fail? ?ra?ykite regedit.exe.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau
 2. Suraskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 3. Dukart spustel?kite, EKRANO U?SKLANDA registro ?ra??. ? ? Reik?m?s duomenys ?veskite reik?m?, pvz. c:\temp\wallpaper.jpg, tada spustel?kite gerai.
Pastaba Taikyti ?? registro parametr? ? kelis kompiuterius galite naudoti grup?s strategijos parink?i?.

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Kaip taikyti "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr?

Taikyti "Desktop Wallpaper" grup?s strategijos parametr?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atvira ir Grup?s strategijos valdymo konsol?.
 2. ? ? Grup?s strategijos valdymo konsol?, suraskite ir Grup?s strategijos objektus aplank?, o tada pa?ym?kite grup?s strategijos objektas (GPO), sukurtas domeno vartotojus.
  Pastaba Jei nesate suk?r? GPO domeno vartotojai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Grup?s strategijos objektus, tada spustel?kite Naujas sukurti GPO domeno vartotojams.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite GPO, kad esate suk?r? domeno vartotojams, ir tada spustel?kite Redaguoti Nor?dami atidaryti GPO.
 4. I?pl?sti Vartotojo konfig?racija, pl?sti Administravimo ?ablonai, pl?sti Darbalaukio, tada spustel?kite Darbalaukio.
 5. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite Darbastalio tapetai.
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_caf7e6d7c2720074bdd2b6ddb3310166_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_cd9b1f22855fd077.manifest
Failo versija
Failo dydis695
Data (UTC)21-Dec-2009
Laiko (UTC)02:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_6cda9f868c30bf0d.manifest
Failo versija
Failo dydis1,059,457
Data (UTC)19-Dec-2009
Laiko (UTC)09:35
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_4cd5c0925ee96076ee1e4c0b72f75abb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_71988414b3085a8f.manifest
Failo versija
Failo dydis1,040
Data (UTC)21-Dec-2009
Laiko (UTC)02:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_a49df14782f9475226785e0493f0e87d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_bbe5e4c250a53a2d.manifest
Failo versija
Failo dydis699
Data (UTC)21-Dec-2009
Laiko (UTC)02:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c8f93b0a448e3043.manifest
Failo versija
Failo dydis1,058,443
Data (UTC)19-Dec-2009
Laiko (UTC)10:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_d34de55c78eef23e.manifest
Failo versija
Failo dydis1,054,916
Data (UTC)19-Dec-2009
Laiko (UTC)09:25
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_30b6364087bb07f5af862d5ed2f4b15b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_20bccb697e195501.manifest
Failo versija
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)21-Dec-2009
Laiko (UTC)02:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_6cdc437c8c2ec809.manifest
Failo versija
Failo dydis1,058,441
Data (UTC)19-Dec-2009
Laiko (UTC)10:05
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_d34de55c78eef23e.manifest
Failo versija
Failo dydis1,054,916
Data (UTC)19-Dec-2009
Laiko (UTC)09:25
PlatformaNetaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 977944 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows HPC Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB977944 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 977944

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com