S? thay đ?i không ghi đè lên các thi?t l?p đăng nh?p t? đ?ng trên máy tính đang ch?y b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, Windows XP Professional x 64 Edition, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977534 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y b?n 64-bit c?a Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), Windows XP Professional x 64 Edition Service Pack 2 (SP2), Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n kích ho?t tính năng t? đ?ng đăng nh?p vào máy tính.
  Lưu ? Đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng, h?y đ?t nh?ng AutoAdminLogon giá tr? đăng k? đ? 1 trong Registry Editor. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Thông tin".
 • B?n b?m phím SHIFT đ? ghi đè lên các thi?t l?p đăng nh?p t? đ?ng trong khi kh?i đ?ng h? đi?u hành.
Trong trư?ng h?p này, h?p tho?i b?o đ?m s? quan tâm tr?nh t? (SAS) không xu?t hi?n.

Lưu ? H?p tho?i SAS cho phép ngư?i dùng nh?p thông tin đăng nh?p tài kho?n riêng c?a h? và do đó ghi đè lên các thi?t l?p đăng nh?p t? đ?ng đư?c c?u h?nh trong registry c?a máy tính.

GI?I PHÁP

Lưu ? N?u b?n s? d?ng bàn phím USB trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n ph?i áp d?ng hotfix 2526967 sau khi b?n áp d?ng hotfix 977534. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2526967, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2526967 Phím Shift không ghi đè lên các thi?t l?p đăng nh?p t? đ?ng trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? nh?ng ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là do m?t hotfix chưa s?n sàng cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2003 ho?c Windows XP Professional x 64 Edition service pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Cơ quan đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không có b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian r?nh local và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Thêm vào đó, ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong nh?ng b?ng bi?u, hotfix này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KB977534.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 64-based versions Windows Server 2003 SP2 và Windows XP Professional Edition SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys5.2.3790.46184,546,04813 Tháng mư?i m?t, 200910: 17x 64
Trong t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 Service Pack 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys5.2.3790.46185,592,57613 Tháng mư?i m?t, 200908: 51IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix có trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? t?ng hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.207832,327,55218 Tháng tám, 201002: 28x 86
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.207833,124,22418 Tháng tám, 201002: 58x 64
Trong t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.207837,414,78418 Tháng tám, 201002: 32IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng trong Windows, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
http://support.Microsoft.com/kB/310584
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s?a m?t v?n đ? tương t? như trên Windows XP Professional, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
http://support.Microsoft.com/kB/826397
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? b?n c?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,874
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20783_none_b95171c714f9c3c2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p42,086
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)04: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20783_none_15700d4acd5734f8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p42,090
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2.530
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20783_none_1fc4b79d01b7f6f3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,178
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20783_none_b95315bd14f7ccbe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p42,088
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)05: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Kích c? t?p1.684 ngư?i
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20783_none_1fc4b79d01b7f6f3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,178
Ngày tháng (UTC)18 Tháng tám, 2010
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 977534 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB977534 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:977534

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com