M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 trong Windows Server 2003 và Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977354 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) trong Windows Server 2003 và Windows XP. C? th?, b?n c?p nh?t này vô hi?u hóa các đi?u khi?n ActiveX trình duyệt Web (WebOC) khi b?n ch?y ?ng d?ng duy?t XAML Windows Presentation Foundation (WPF) tin tư?ng m?t ph?n trong Mozilla Firefox trình duyệt Web.

Ghi chú
 • Các thành ph?n WPF đư?c bao g?m trong Microsoft Khuôn kh? .NET 3,0.
 • Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 (SP2) là m?t thành ph?n c?a các.NET Framework 3,5 SP1.Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 và Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982524 M?t b?n C?p Nh?t rollup có s?n cho các.NET Framework 3,5 SP1 và các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows XP và Windows Server 2003
976576 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 và các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Server 2003 và Windows XP

V?n đ? đ? bi?t

Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ? v?i b?n c?p nh?t Windows Installer d?a các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,5 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2197146 C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 và Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 có th? gây ra các s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đ? xu?t hi?n thay v? tên đ?y đ? c?a b?n C?p Nh?t trong m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.


Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, ghé thăm website sau:
Các tùy ch?n dòng lệnh

Đi?u ki?n tiên quy?t


Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t phiên b?n sau đây c?a NET Framework:
 • Các.NET Framework 2.0 SP2
 • Các.NET Framework 3,5 SP1

Ngoài ra, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau gói d?ch v?:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm t?i v? website sau c?a Microsoft: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=132022

Lưu ? Windows Installer 3.1 đư?c bao g?m trong Windows XP SP3, trong Windows Server 2003 SP1, trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP Professional x 64 Edition.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

Chi tieát taäp tin

Cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3,5 SP1
Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16

Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 Tháng ba, 201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 Tháng ba, 201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 Tháng ba, 201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 Tháng ba, 201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 Tháng ba, 201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 Tháng ba, 201008: 06

Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,5 SP1
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16

Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 Tháng ba, 201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 Tháng ba, 201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 Tháng ba, 201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 Tháng ba, 201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 Tháng ba, 201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 Tháng ba, 201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230 Tháng ba, 201007: 28
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 Tháng ba, 201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830 Tháng ba, 201007: 32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 Tháng ba, 201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830 Tháng ba, 201007: 32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 Tháng ba, 201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 Tháng ba, 201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 Tháng ba, 201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 Tháng ba, 201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 Tháng ba, 201008: 06

Thu?c tính

ID c?a bài: 977354 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbqfe kbmt KB977354 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 977354

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com