Man hinh Chao mng co th hin thi trong 30 giy trong qua trinh ng nhp sau khi ban t mt mau n sc lam nn man hinh trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 977346 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu bai vit nay khng tra li c cu hoi cua ban, hay bm vao nut sau t cu hoi cho cac thanh vin khac trong cng ng tai Microsoft Answers:
?t cu h?i


Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban co may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.
 • B?n thi?t l?p m?t r?n mu nh n?n bn lm vi?c.
 • D?ch v? Desktop Window Manager Session Manager ch?y.
 • B?n ng nh?p vo my tnh c?c b?.
Trong trng hp nay, man hinh Chao mng hin thi trong 30 giy trong qua trinh ng nhp.

Chu y
 • S c nay khng xay ra khi mt hoc nhiu iu kin sau y la ung:
  • Ban ng nhp vao may tinh bng Kt ni May ban T xa.
  • D?ch v? Desktop Window Manager Session Manager bi dng hoc bi tt.
  • B?n thi?t l?p m?t t?p tin ?nh nh n?n bn lm vi?c.
 • bit thm thng tin v cach t mt mau n sc lam nn man hinh trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, xem phn "Thng tin Khac".
 • bit thm thng tin v cach dng hoc tt dich vu Desktop Window Manager Session Manager, xem phn "Thng tin Khac".
Bai vit 2409711 trong c s kin thc Microsoft m ta mt s c tng t la tri hoan 30 giy xay ra khi ban ng nhp vao may tinh sau khi cu hinh Chinh sach Nhom "n tt ca cac biu tng trn Man hinh" va Chinh sach Nhom "Hinh nn Binh thng" trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2409711 S c tri hoan 30 giy xay ra khi ban ng nhp vao may tinh sau khi cu hinh Chinh sach Nhom "n tt ca cac biu tng trn Man hinh" trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 (Trang nay co th co bng ting Anh)

GI?I PHP

Thng tin cp nht

Cach ly ban cp nht nay

Hin co ban cp nht c h tr t Microsoft.

Nu ban cp nht sn co tai xung, se co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly ban cp nht nay.

Chu y
 • Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, co th ban phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi ban cp nht cu th nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
 • Man hinh "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng co ban cp nht nay. Nu ban khng thy ngn ng cua minh, o la do ban cp nht hin khng co cho ngn ng o.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, may tinh cua ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Quan trong Cac ban cp nht cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2 co trong cung goi san phm.
 • Cc t?p p d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, b?n g?c (RTM, SPn) v chi nhnh d?ch v? (LDR, GDR) c th? ?c xc ?nh b?ng cch ki?m tra cc s? phin b?n t?p ?c tr?nh by trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhnh d?ch v? GDR ch? ch?a cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i ? gi?i quy?t cc s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cc t?p MUM v MANIFEST v cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t lin quan (.cat) ?u quan tr?ng cho vi?c duy tr? tr?ng thi c?a c?u ph?n ?c c?p nh?t. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

CCH GI?I QUY?T KHC

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
khc phuc s c nay, s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1

t tp hinh anh co mau n sc lam nn man hinh.

Phng phap 2

Cu hinh gia tri muc ng ky DelayedDesktopSwitchTimeout. Gia tri nay xac inh khoang thi gian ch cua mt phin trc khi Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 chuyn i gia cac phin.

cu hinh gia tri muc ng ky DelayedDesktopSwitchTimeout, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp regedit vao hp Tim kim chng trinh va tp ri nhn ENTER.
 2. Tim khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Bm up vao muc ng ky DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. Trong d liu Gia tri, go 5, sau o bm OK.
 5. Trn menu Tp, bm Chinh sa.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

THNG TIN THM

Cach t mau n sc lam nn man hinh trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

t mau n sc lam nn man hinh trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao vung trng trn man hinh, sau o chon Ca nhn hoa t menu.
 2. Bm Nn Man hinh cui ca s ang m.
 3. Trong danh sach Vi tri Anh, chon muc Mau n sc.
 4. Chon mt mau n sc, ri bm vao nut Lu Thay i.

Cach dng hoc tt dich vu Desktop Window Manager Session Manager

dng hoc tt dich vu Desktop Window Manager Session Manager, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , trong hp Tim kim chng trinh va tp, nhp Services ri nhn ENTER.
 2. B?m p vo Desktop Window Manager Session Manager.
 3. tt dich vu nay, trong danh sach Kiu khi ng, chon Tt, ri bm Ap dung.
 4. dng dich vu nay, bm vao nut Dng, ri bm Ap dung.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
940452 Man hinh Chao mng co th hin thi trong 30 giy va tp lnh ng nhp tng tac vi ti khi ti c ng nhp vao may tinh ang chay Windows Vista hoc Windows Server 2008 (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 977346 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? kha:
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com