Ekran dobrodo?lice mo?e biti prikazan 30 sekundi tokom procesa prijavljivanja kada kao pozadinu radne povr?ine postavite neprozirnu boju u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 977346 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Answers:
Postavite pitanje


Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:
 • Imate ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.
 • Kao pozadinu radne povr?ine postavili ste neprozirnu boju.
 • Usluga upravlja?a sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine je pokrenuta.
 • Prijavili ste se na ra?unar lokalno.
U ovom scenariju ekran dobrodo?lice se prikazuje 30 sekundi tokom procesa prijavljivanja.

Napomene
 • Do ovog problema ne dolazi kada su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
  • Prijavili ste se na ra?unar pomo?u funkcije ?Veza sa udaljenom radnom povr?inom?.
  • Usluga upravlja?a sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine je zaustavljena ili onemogu?ena.
  • Kao pozadinu radne povr?ine postavili ste datoteku slike.
 • Vi?e informacija o tome kako da postavite neprozirnu boju kao pozadinu radne povr?ine u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija?.
 • Za vi?e informacija o na?inu na koji mo?ete da zaustavite ili onemogu?ite uslugu upravlja?a sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine posetite odeljak ?Vi?e informacija?.
?lanak 2409711 Microsoft baze znanja opisuje sli?an problem u kome do zastoja od 30 sekundi dolazi kada se prijavite na ra?unar nakon ?to konfiguri?ete grupne smernice ?Sakrij sve ikone na radnoj povr?ini? i grupne smernice ?Normalni poster? u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2409711 Do zastoja od 30 sekundi dolazi kada se prijavite na ra?unar nakon ?to konfiguri?ete grupne smernice ?Sakrij sve ikone na radnoj povr?ini? i grupne smernice ?Normalni poster? u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

RE?ENJE

Informacije o ispravkama

Nabavljanje ove ispravke

Podr?ana ispravka dostupna je od korporacije Microsoft.

Ako je ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili ispravku.

Napomene
 • Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
 • Obrazac ?Dostupno preuzimanje hitne ispravke? prikazuje jezike za koje je dostupna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, va? ra?unar mora raditi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.

Informacije o registratoru

Da biste koristili ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite nikakve promene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Informacije o datoteci

Va?no Ispravke za Windows 7 i Windows Server 2008 R2 uklju?ene su u istim paketima.
 • Datoteke koje se primenjuju na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mo?ete identifikovati tako ?to ?ete ispitati brojeve verzije datoteke prikazane u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) koje su instalirane za svako okru?enje posebno se navode u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2 i za Windows 7?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i datoteke povezanog bezbednosnog kataloga (.cat), klju?ne su za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga, za koje nisu navedeni atributi, potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

ZAOBILA?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste re?ili problem, koristite neki od slede?ih metoda:

1. metod

Postavite datoteku slike koja ima neprozirnu boju kao pozadinu radne povr?ine.

2. metod

Konfiguri?ite vrednost stavke registratora DelayedDesktopSwitchTimeout. Ova vrednost odre?uje interval isteka vremena sesije pre nego ?to Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 pre?e na drugu sesiju.

Da biste konfigurisali vrednost stavke registratora DelayedDesktopSwitchTimeout, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Pretraga programa i datoteka otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Kliknite dvaput na stavku registratora DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 5 i kliknite na dugme U redu.
 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Postavljanje neprozirne boje kao pozadine radne povr?ine u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Da biste postavili neprozirnu boju kao pozadinu radne povr?ine u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast na radnoj povr?ini, a zatim iz menija izaberite stavku Prilagodi.
 2. Na dnu otvorenog prozora kliknite na Pozadina radne povr?ine.
 3. U listi Lokacija slike izaberite stavku Neprozirne boje.
 4. Izaberite neprozirnu boju, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj promene.

Zaustavljanje ili onemogu?avanje usluge upravlja?a sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine

Da biste zaustavili ili onemogu?ili uslugu upravlja?a sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Pretraga programa i datoteka otkucajte Usluge, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Dva puta kliknite na Upravlja? sesije upravlja?a prozorima radne povr?ine.
 3. Da biste onemogu?ili uslugu, u listi Tip pokretanja izaberite stavku Onemogu?eno, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. Da biste zaustavili uslugu, kliknite na dugme Zaustavi, a zatim na Primeni.
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940452 Ekran dobrodo?lice se mo?da prikazuje 30 sekundi, a skripta za prijavljivanje uspostavlja interakciju sa mnom kada poku?am da se prijavim na ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows Server 2008 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Dodatne informacije o datotekama za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 977346 - Poslednji pregled: 28. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com