Iestatot t?rto?a kr?su k? darbvirsmas fonu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, pieteik?an?s procesa laik? 30 sekundes var tikt r?d?ts ekr?ns Esiet sveicin?ti

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 977346 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja ?aj? rakst? neatrad?t atbildi uz savu jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai uzdotu jaut?jumu citiem kopienas dal?bniekiem Microsoft atbil?u forum?:
uzdot jaut?jumu


Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet t?l?k aprakst?to situ?ciju.
 • Jums ir dators, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • K? darbvirsmas fonu j?s iestat?t t?rto?a kr?su.
 • Darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieka pakalpojums darbojas.
 • J?s lok?li piesak?ties dator?.
?aj? situ?cij? 30 sekundes p?c pieteik?an?s tiek r?d?ts ekr?ns Esiet sveicin?ti.

Piez?mes.
 • ?? probl?ma nerodas, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no t?l?k sniegtajiem nosac?jumiem.
  • J?s piesak?ties dator?, izmantojot att?l?s darbvirsmas savienojumu.
  • Darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieka pakalpojums ir aptur?ts vai atsp?jots.
  • K? darbvirsmas fons ir iestat?ts att?la fails.
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 iestat?t t?rto?a kr?sas darbvirsmas fonu, skatiet sada?u Papildinform?cija.
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? aptur?t vai atsp?jot darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieka pakalpojumu, skatiet sada?u Papildinform?cija.
Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2409711 ir aprakst?ta l?dz?ga probl?ma, kad rodas 30 sekun?u aizkave p?c grupu politiku ?Pasl?pt visas darbvirsmas ikonas? un ?Parast? fona tapete? konfigur??anas, piesakoties dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2409711 P?c grupu politiku ?Pasl?pt visas darbvirsmas ikonas? un ?Parast? fona tapete? konfigur??anas piesakoties dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, rodas 30 sekun?u aizkave (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t atjaunin?jumu

Microsoft nodro?ina atbalst?tu atjaunin?jumu.

Ja ?is atjaunin?jums ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a ?Pieejama labojuma lejupiel?de?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o atjaunin?jumu.

Piez?mes.
 • Ja rodas papildu probl?mas vai ir j?veic probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to atjaunin?jumu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
 • Veidlap? ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de? par?d?tas valodas, kur?s atjaunin?jums ir pieejams. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai atjaunin?jums nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?aj? pakotn? iek?auto atjaunin?jumu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Svar?gi! Atjaunin?jumi oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s.
 • Failus, kuri paredz?ti noteiktam produktam, atskaites punktam (RTM, SPn) un pakalpojuma jomai (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numuru, k? nor?d?ts t?l?k eso?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katr? vid?, ir ietverti sarakst? atsevi??i sada?? Inform?cija par papildu failiem oper?t?jsist?m?m Windows Server 2008 R2 un Windows 7. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir kritiski svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 Intel arhitekt?ras x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

PROFILAKSE

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Ta?u nepareiza re?istra modific??ana var izrais?t nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? atjaunot un dubl?t re?istru oper?t?jsist?m? Windows
Lai nov?rstu probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode

T?rto?u kr?sas att?la faila iestat??ana par darbvirsmas fonu.

2. metode

Re?istra ieraksta DelayedDesktopSwitchTimeout v?rt?bas konfigur??ana. ?? v?rt?ba nosaka sesijas taimauta interv?lu, p?c kura tiek p?rsl?gtas oper?t?jsist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 sesijas.

Lai konfigur?tu re?istra ieraksta DelayedDesktopSwitchTimeout v?rt?bu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Veiciet dubultklik??i uz re?istra ieraksta DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 5 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma attiecas uz Microsoft produktiem, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

K? iestat?t t?rto?a kr?sas darbvirsmas fonu oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Lai sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 k? darbvirsmas fonu iestat?tu t?rto?a kr?su, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet darbvirsmas tuk?aj? da?? un izv?ln? atlasiet Personaliz?t.
 2. Atv?rt? loga lejasda?? noklik??iniet uz Darbvirsmas fons.
 3. Sarakst? Att?lu atra?an?s vieta atlasiet vienumu T?rto?a kr?sas.
 4. Atlasiet t?rto?a kr?su un p?c tam noklik??iniet uz pogas Saglab?t izmai?as.

K? aptur?t vai atsp?jot darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieka pakalpojumu

Lai aptur?tu vai atsp?jotu darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieka pakalpojumu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet Services un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Darbvirsmas logu p?rvaldnieka sesijas p?rvaldnieks.
 3. Lai atsp?jotu pakalpojumu, sarakst? Start??anas tips atlasiet Atsp?jots un p?c tam noklik??iniet uz Lietot.
 4. Lai aptur?tu pakalpojumu, noklik??iniet uz pogas Aptur?t un p?c tam noklik??iniet uz Lietot.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
940452 Ekr?ns Esiet sveicin?ti var tikt r?d?ts 30 sekundes, un pieteik?an?s skripts mijiedarbojas ar lietot?ju, m??inot pieteikties dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 Intel arhitekt?ras x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 977346 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com