Nusta?ius vienspalv? darbalaukio fon?, ?einant ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? 30 sekund?i? gali b?ti rodomas darbo prad?ios ekranas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 977346 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?iame straipsnyje neradote atsakymo ? savo klausim?, spustel?kite ?? mygtuk?, kad u?duotum?te klausim? kitiems bendruomen?s nariams svetain?je ?Microsoft Answers?:
U?duoti klausim?


I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite kompiuter?, kuriame ?diegta sistema ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?.
 • Nustatote vienspalv? darbalaukio fon?.
 • Veikia darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvo tarnyba.
 • ?einate ? kompiuter? lokaliai.
Tokiu atveju ?einant 30 sekund?i? rodomas darbo prad?ios ekranas.

Pastabos
 • ?i problema nekyla, jei yra bent viena i? toliau nurodyt? s?lyg?.
  • ?einate ? kompiuter? per nuotolin? darbalauk?.
  • Sustabdyta arba i?jungta darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvo tarnyba.
  • Kaip darbalaukio fon? nustatote vaizdo fail?.
 • Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti vienspalv? darbalaukio fon? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, ?r. skyri? Daugiau informacijos.
 • Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sustabdyti arba i?jungti darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvo tarnyb?, ?r. skyri? Daugiau informacijos.
?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje nr. 2409711 apra?oma pana?i problema, susijusi su 30 sekund?i? delsa ?einant ? kompiuter? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, kai sukonfig?ruotos grup?s strategijos Sl?pti visas darbalaukio piktogramas ir ?prastas darbalaukis. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
2409711 Problema d?l 30 sekund?i? delsos ?einant ? kompiuter? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, kai sukonfig?ruotos grup?s strategijos Sl?pti visas darbalaukio piktogramas ir ?prastas tapetas (gali b?ti angl? k.)

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

Palaikom? naujinim? galite atsisi?sti i? ?Microsoft?.

Jei naujinim? galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus n?ra, nor?dami gauti naujinim? kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?.

Pastabos
 • Jei kyla kit? problem? arba jei reikalinga trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus palaikymo tarnybai ir pagalb? d?l problem?, kurios n?ra susijusios su ?iuo konkre?iu naujinimu, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
 • Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? rodomos kalbos, kuriomis galima pasirinkti naujinim?. Jei j?s? kalba nenurodyta, vadinasi, j?s? kalba ?is naujinimas nepateikiamas.

B?tinosios s?lygos

Kad gal?tum?te naudoti ?? naujinim?, kompiuteryje veikti sistema ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?.

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esant? naujinim?, nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Svarbu. Sistem? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimai pateikiami tuose pa?iuose paketuose.
 • Failus, susijusius su tam tikrais produktais, leidimais (RTM, SPn) ir paslaug? ?akomis (LDR, GDR), galima identifikuoti pagal fail? versijos numerius, kaip parodyta tolesn?je lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasLeidimasPaslaugos ?aka
  6.1.760 0.16xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.20xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
 • ? GDR paslaug? ?akas ?trauktos tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms itin rimtoms problemoms spr?sti. ? LDR paslaug? ?akas, be i?platint? patais?, ?traukta ir kar?t?j? patais?.
 • Visose aplinkose ?diegti failai MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) yra ?traukti ? atskir? s?ra??, pateikt? skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos x86 ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
Visos palaikomos x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Visos palaikomos IA-64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Svarbu. ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
?ios problemos galite i?vengti bet kuriuo i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das

Kaip darbalaukio fon? nustatykite vienspalv? vaizdo fail?.

2 b?das

Sukonfig?ruokite registro ?ra?o DelayedDesktopSwitchTimeout reik?m?. ?ia reik?me nustatomas seanso skirtojo laiko intervalas prie? ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? perjungiant seansus.

Nor?dami sukonfig?ruoti registro ?ra?o DelayedDesktopSwitchTimeout reik?m?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti tarp program? ir fail? ?veskite regedit, tada paspauskite ENTER.
 2. Raskite toliau nurodyt? dalin? registro rakt?.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Dukart spustel?kite registro ?ra?? DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 5, tada spustel?kite Gerai.
 5. Meniu Failas spustel?kite I?eiti.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip nustatyti vienspalv? darbalaukio fon? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

Nor?dami nustatyti vienspalv? darbalaukio fon? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??i? darbalaukio srit?, tada meniu pasirinkite Personalizuoti.
 2. Atidaryto lango apa?ioje spustel?kite Darbalaukio fonas.
 3. S?ra?e Paveiksl?lio vieta pasirinkite element? Vientisos spalvos.
 4. Pasirinkite vientis? spalv? ir spustel?kite mygtuk? ?ra?yti keitimus.

Kaip sustabdyti arba i?jungti darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvo tarnyb?

Nor?dami sustabdyti arba i?jungti darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvo tarnyb?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti tarp program? ir fail? ?veskite Tarnybos, tada paspauskite ENTER.
 2. Dukart spustel?kite Darbalaukio lang? tvarkytuvo seanso tvarkytuvas.
 3. Nor?dami i?jungti tarnyb?, s?ra?e Paleisties tipas pasirinkite I?jungta, tada spustel?kite Taikyti.
 4. Nor?dami sustabdyti tarnyb?, spustel?kite mygtuk? Stabdyti, tada spustel?kite Taikyti.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
940452 Bandant ?eiti ? kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, 30 sekund?i? rodomas darbo prad?ios ekranas ir aktyvus ??jimo scenarijus (gali b?ti angl? k.)
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija, skirta sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x86 ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms IA-64 ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 977346 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com