Thông báo l?i v? ph?n c?ng h? tr? ?o hóa cho Windows XP Mode trong Windows Virtual PC trên máy tính đang ch?y Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977206 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n cài đ?t Windows Virtual PC và Windows XP Mode trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7. Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u ho?c c?u h?nh Windows XP Mode trong Windows Virtual PC, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây.

Lưu ? B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u ho?c c?u h?nh b?t k? máy ?o khác trong Windows Virtual PC.
 • Không th? kh?i đ?ng Windows Virtual PC v? ?o hóa ph?n c?ng h? tr? b? vô hi?u hóa
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Không th? kh?i đ?ng Windows Virtual PC v? ?o hóa ph?n c?ng h? tr? b? vô hi?u hóa

  Thông báo l?i này ch? ra r?ng tính năng hardware-assisted virtualization (HAV) không đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n.

 • Không th? kh?i đ?ng Windows Virtual PC máy ch? quá tr?nh. Ki?m tra s? k? s? h? th?ng đ? bi?t thêm chi ti?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Không th? kh?i đ?ng Windows Virtual PC máy ch? quá tr?nh. Ki?m tra s? k? s? h? th?ng đ? bi?t thêm chi ti?t

  Thông báo l?i này ch? ra r?ng b? x? l? c?a b?n không h? tr? tính năng HAV.

 • Windows Virtual PC không th? kh?i đ?ng do máy tính này không h? tr? ?o hóa ph?n c?ng h? tr?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Windows Virtual PC không th? kh?i đ?ng do máy tính này không h? tr? ?o hóa ph?n c?ng h? tr?

  B?n nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u ho?c c?u h?nh máy ?o không ch?y Windows XP Mode. Thông báo l?i này ch? ra r?ng b? x? l? c?a b?n không h? tr? tính năng HAV.

NGUYÊN NHÂN

Windows Virtual PC và Windows XP Mode đư?c h? tr? ch? trên máy vi tính có b? vi x? l? có HAV tính năng đư?c kích ho?t. V? v?y, n?u x? l? c?a b?n không h? tr? tính năng HAV ho?c n?u tính năng này b? vô hi?u hóa, b?n không th? kh?i đ?ng b?t k? máy ?o trong Windows Virtual PC.

GI?I PHÁP

Quan tr?ngB?n c?p nh?t này h? tr? ch? máy ?o Windows XP Service Pack 3.

Lưu ?B?n c?p nh?t này đư?c bao g?m trong gói Windows Virtual PC cho Windows 7 Service Pack 1 h? th?ng:http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=3702

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng công c? phát hi?n ph?n c?ng h? tr? ?o hóa c?a Microsoft đ? xác đ?nh li?u x? l? c?a b?n h? tr? tính năng HAV. Đ? t?i v? công c? này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  T?i v? công c? phát hi?n ph?n c?ng h? tr? ?o hóa c?a Microsoft
 2. N?u h? tr? b? x? l? HAV nhưng tính năng này không đư?c phép, công c? phát hi?n ph?n c?ng h? tr? ?o hóa c?a Microsoft cho th?y thông báo l?i sau:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  HAV không đư?c phép


  Đ? kích ho?t tính năng này trong BIOS, h?y làm theo các ch? d?n trong Microsoft Web site sau c?a:
  Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng HAV trong BIOS
 3. N?u b? x? l? c?a b?n không h? tr? tính năng HAV, công c? phát hi?n ph?n c?ng h? tr? ?o hóa c?a Microsoft cho th?y thông báo l?i sau:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Không h? tr? HAV


  Quan tr?ng Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t b?n c?p nh?t này ch? khi x? l? c?a b?n không h? tr? tính năng HAV.
V?n đ? đư?c bi?t đ?n

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? không th? sao chép và dán t?p gi?a Windows 7 và Windows XP Mode (ho?c b?t k? máy ?o khác). Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, sao chép và dán thông qua ? đ?a Windows 7 đư?c chia s? mà b?n có th? truy c?p t? các máy ?o. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?t tính năng tích h?p trong máy ?o. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t các tính năng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/Library/ee449412 (WS.10) .aspx
 2. Trong máy ?o, m? Windows Explorer và sau đó sao chép ho?c dán t?p tin gi?a các ? đ?a c?a máy ?o và ? đ?a Windows 7 đư?c chia s?.

  Lưu ? M?t ? đ?a đư?c chia s? c?a Windows 7 s? đư?c hi?n th? như <host drive="" letter=""></host> ngày <host computer="" name=""></host>.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? đi?u hànhC?p Nh?t
T?t c? đư?c h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? đư?c h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 7 cùng v?i Windows Virtual PC.

Đăng k? thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20xxxWindows 7RTMLDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
VPC.exe6.1.7600.164883,330,56017 Tháng mư?i hai, 200907: 34x 86
VPC.exe6.1.7600.205983,330,56017 Tháng mư?i hai, 200907: 26x 86
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,003,00817 Tháng mư?i hai, 200904: 48x 86
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,003,00817 Tháng mư?i hai, 200905: 06x 86
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,171,39217 Tháng mư?i hai, 200907: 34x 86
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,171,39217 Tháng mư?i hai, 200907: 26x 86
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488295,89617 Tháng mư?i hai, 200907: 47Không áp d?ng
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598295,88017 Tháng mư?i hai, 200907: 33Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
VPC.exe6.1.7600.164884,514,81617 Tháng mư?i hai, 200909: 49x 64
VPC.exe6.1.7600.205984,514,81617 Tháng mư?i hai, 200909: 43x 64
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,210,36817 Tháng mư?i hai, 200907: 05x 64
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,210,36817 Tháng mư?i hai, 200907: 03x 64
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,264,06417 Tháng mư?i hai, 200909: 49x 64
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,264,06417 Tháng mư?i hai, 200909: 43x 64
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488360,79217 Tháng mư?i hai, 200910: 00x 64
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598360,79217 Tháng mư?i hai, 200909: 55x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Virtual PC và Windows XP Mode, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Virtual-PC/Default.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 977206 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbgraphxlink kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbsurveynew kbmt KB977206 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:977206

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com