K??das zi?ojums par aparat?ras virtualiz?ciju Windows XP re??mam programm? Windows Virtual PC dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 977206 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, tiek instal?ta programma Windows Virtual PC un Windows XP re??ms. M??inot start?t vai konfigur?t Windows XP re??mu programm? Windows Virtual PC, tiek par?d?ts viens no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem.

Piez?me. Viens no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem var ar? tikt par?d?ts, m??inot start?t vai konfigur?t jebkuru citu virtu?lo ma??nu programm? Windows Virtual PC.
 • Nevar start?t programmu Windows Virtual PC, jo aparat?ras virtualiz?cijas ir atsp?jota
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nevar start?t programmu Windows Virtual PC, jo aparat?ras virtualiz?cijas ir atsp?jota

  ?is k??das zi?ojums nor?da, ka j?su dator? nav iesp?jots aparat?ras virtualiz?cijas (HAV) l?dzeklis.

 • Nevar start?t Windows Virtual PC vieso?anas procesu. Papildinform?ciju skatiet sist?mas notikumu ?urn?l?
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nevar start?t Windows Virtual PC vieso?anas procesu. Papildinform?ciju skatiet sist?mas notikumu ?urn?l?

  ?is k??das zi?ojums nor?da, ka procesors neatbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli.

 • Nevar start?t programmu Windows Virtual PC, jo ?is dators neatbalsta aparat?ras virtualiz?ciju
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nevar start?t programmu Windows Virtual PC, jo ?is dators neatbalsta aparat?ras virtualiz?ciju

  ?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, m??inot start?t vai konfigur?t virtu?lu ma??nu, kur? nedarbojas Windows XP re??ms. ?is k??das zi?ojums nor?da, ka procesors neatbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli.

Iemesls

Programma Windows Virtual PC un Windows XP re??ms ir atbalst?ti tikai tajos datoros, kuru procesoros iesp?jots aparat?ras virtualiz?cijas l?dzeklis. T?p?c, ja j?su procesors neatbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli vai ar? ?is l?dzeklis ir atsp?jots, programm? Windows Virtual PC nevar start?t nevienu virtu?lo ma??nu.

Risin?jums

Svar?gi! ?is atjaunin?jums atbalsta tikai Windows XP 3. servisa pakotnes virtu?l?s ma??nas.

Piez?me. ?is atjaunin?jums ir iek?auts programmas Windows Virtual PC pakotn? Windows 7 1. servisa pakotnes sist?m?m: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3702

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izmantojiet Microsoft aparat?ras virtualiz?cijas noteik?anas r?ku, lai noteiktu, vai j?su procesors atbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli. Lai lejupiel?d?tu ?o r?ku, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
  Microsoft aparat?ras virtualiz?cijas noteik?anas r?ka lejupiel?de
 2. Ja procesors atbalsta aparat?ras virtualiz?ciju, bet ?is l?dzeklis nav iesp?jots, Microsoft aparat?ras virtualiz?cijas noteik?anas r?ks par?da t?l?k nor?d?to k??das zi?ojumu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Aparat?ras virtualiz?cija nav iesp?jota.


  Lai ?o l?dzekli iesp?jotu sist?m? BIOS, izpildiet nor?d?jumus ?aj? Microsoft t?mek?a vietn?:
  Aparat?ras virtualiz?cijas l?dzek?a iesp?jo?ana sist?m? BIOS
 3. Ja procesors neatbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli, Microsoft aparat?ras virtualiz?cijas noteik?anas r?ks par?da t?l?k nor?d?to k??das zi?ojumu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Neatbalsta aparat?ras virtualiz?ciju.


  Svar?gi! ?o atjaunin?jumu ieteicams instal?t vien?gi tad, ja procesors neatbalsta aparat?ras virtualiz?cijas l?dzekli.
Zin?m? probl?ma

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas, iesp?jams, nevar?siet kop?t un iel?m?t failus no oper?t?jsist?mas Windows 7 Windows XP re??m? (vai jebkur? cit? virtu?laj? ma??n?) un otr?di. Lai nov?rstu ?o probl?mu, kop?jiet un iel?m?jiet, izmantojot koplietojamos Windows 7 diskus, kam var piek??t virtu?laj? ma??n?. Lai to izdar?tu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Virtu?laj? ma??n? ir noteikti j?iesp?jo integr?cijas l?dzek?i. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o l?dzek?u iesp?jo?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
  http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/ee449412(WS.10).aspx
 2. Virtu?laj? ma??n? atveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer un p?c tam kop?jiet vai iel?m?jiet failus no virtu?l?s ma??nas diska koplietojam? Windows 7 disk? un otr?di.

  Piez?me. Koplietojams Windows 7 disks tiek par?d?ts k? <vieso?anas diska burts><resursdatora nosaukum?>.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Priek?nosac?jumi.

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 7 kop? ar programmu Windows Virtual PC.

Re?istra inform?cija.

Lai lietotu ?aj? pakotn? iek?auto atjaunin?jumu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas pras?ba.

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par oper?t?jsist?mas Windows 7 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numuru, k? ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0,16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7RTMLDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai pla?a laidiena labojumi, kas ir paredz?ti izplat?tu un ?oti svar?gu probl?mu nov?r?anai. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vpc.exe6.1.7600.164883,330,56017-Dec-200907:34x86
Vpc.exe6.1.7600.205983,330,56017-Dec-200907:26x86
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,003,00817-Dec-200904:48x86
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,003,00817-Dec-200905:06x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,171,39217-Dec-200907:34x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,171,39217-Dec-200907:26x86
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488295,89617-Dec-200907:47Not applicable
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598295,88017-Dec-200907:33Not applicable
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vpc.exe6.1.7600.164884,514,81617-Dec-200909:49x64
Vpc.exe6.1.7600.205984,514,81617-Dec-200909:43x64
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,210,36817-Dec-200907:05x64
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,210,36817-Dec-200907:03x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,264,06417-Dec-200909:49x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,264,06417-Dec-200909:43x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488360,79217-Dec-200910:00x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598360,79217-Dec-200909:55x64

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Virtual PC un Windows XP re??mu, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 977206 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbgraphxlink kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbsurveynew KB977206

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com