Vi?c di chuy?n tr?ng thái ngư?i dùng là không thành công trên m?t khách hàng ConfigMgr 2007 SP1 ho?c SP 2 sau khi b?n cài đ?t C?p Nh?t b?o m?t 974571 ho?c Windows 7 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977203 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t ?ng d?ng khách System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ho?c khách hàng System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2).
 • B?n cài đ?t C?p Nh?t b?o m?t 974571 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1) trên cùng m?t máy tính.
 • M?t ConfigMgr nhi?m v? tr?nh t? ch?y trên khách hàng này. D?y nhi?m v? này bao g?m cácTr?ng thái ngư?i dùng ch?p nhi?m v? tr?nh t? bư?c và các Khôi ph?c tr?ng thái ngư?i dùng nhi?m v? tr?nh t? bư?c.
Trong trư?ng h?p này, vi?c di chuy?n tr?ng thái ngư?i dùng không. Cùng lúc đó, các thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p t?p tin Ccmexec.log:
Th?t b?i trong vi?c chuy?n nh?p kho ch?ng ch? khách hàng (0x80092024) OSDSMPClient

NGUYÊN NHÂN

X?y ra l?i này b?i v? m?t nhân v?t NULL nhúng trong các Tên thân thi?n tài s?n c?a m?t gi?y ch?ng nh?n. C?p Nh?t b?o m?t 974571 ngăn ch?n các hành đ?ng chuy?n nh?p ch?ng ch? khi nó Tên thân thi?n tài s?n có m?t nhân v?t NULL nhúng. V? v?y, ch?ng ch? không th? chuy?n nh?p.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix này trên t?t c? các máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) và trên t?t c? các máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2). Sau đó, tri?n khai hotfix này đ?n t?t c? khách hàng.

Hotfix này gi?i quy?t v?n đ? này đ?i v?i b?t k? gi?y ch?ng nh?n khách hàng m?i đư?c t?o ra. Đ? s?a ch?a các ch?ng ch? hi?n t?i, ch?y ti?n ích CCMCertFix trong gói này trên t?t c? các máy s? d?ng Virtual Machine Manager SP1 và trên t?t c? các máy s? d?ng Virtual Machine Manager SP2.

Chú ý Đ? gi?i nén ti?n ích CCMCertFix, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t hotfix này trên máy ch? trang web.
 2. Xác đ?nh v? trí t?p CCMCertFix.exe. Theo m?c đ?nh, t?p tin này đư?c đ?t trong c?p sau:
  ConfigMgr_2007_Installation_Directory\Logs\KB977203
 3. Sao chép và sau đó ch?y t?p tin CCMCertFix.exe trên b?t k? khách hàng hi?n có.
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ho?c System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) ph?i đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
System Center Virtual Machine Manager 2007 SP1 file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ccmcertfix.exe4.0.6221.119317,76801 Tháng mư?i hai, 200801: 40x86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193130,40801 Tháng mư?i hai, 200801: 40x86
Ccmsetup-sup.cabKhông áp d?ng257,83301 Tháng mư?i hai, 200801: 40Không áp d?ng
Ccmsetup.exe4.0.6221.1193609,12801 Tháng mư?i hai, 200801: 40x86
Ccmsetup.MSIKhông áp d?ng1,662,46401 Tháng mư?i hai, 200801: 40Không áp d?ng
MCS.MSIKhông áp d?ng7,312,89601 Tháng mư?i hai, 200801: 40Không áp d?ng
Mcsisapip.dll4.0.6221.1193205,67201 Tháng mư?i hai, 200801: 40x86
MP.MSIKhông áp d?ng9,515,52001 Tháng mư?i hai, 200801: 40Không áp d?ng
Sccm2007ac-sp1-kb977203-x86.mspKhông áp d?ng3,076,09601 Tháng mư?i hai, 200801: 40Không áp d?ng
Smpmgr.dll4.0.6221.119385,86401 Tháng mư?i hai, 200801: 40x86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193649,57601 Tháng mư?i hai, 200801: 40IA-64
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193285,03201 Tháng mư?i hai, 200801: 40x64
Mcsisapip.dll4.0.6221.1193480,61601 Tháng mư?i hai, 200801: 40x64

System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2 file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ccmcertfix.exe4.0.6487.211117,76825 Tháng 1, 201006: 27x86
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111130,40825 Tháng 1, 201006: 27x86
Ccmsetup-sup.cabKhông áp d?ng253,016Tháng mư?i hai tháng 10 năm 200903: 40Không áp d?ng
Ccmsetup.exe4.0.6487.2111611,68825 Tháng 1, 201006: 27x86
Ccmsetup.MSIKhông áp d?ng1,662,97625 Tháng 1, 201006: 27Không áp d?ng
MCS.MSIKhông áp d?ng7,204,86425 Tháng 1, 201006: 28Không áp d?ng
Mcsisapip.dll4.0.6487.2111206,69625 Tháng 1, 201006: 28x86
MP.MSIKhông áp d?ng9,180,67225 Tháng 1, 201006: 28Không áp d?ng
Sccm2007ac-sp2-kb977203-x86.mspKhông áp d?ng444,92825 Tháng 1, 201006: 28Không áp d?ng
Smpmgr.dll4.0.6487.211186,37625 Tháng 1, 201006: 28x86
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111649,57625 Tháng 1, 201006: 28IA-64
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111285,03225 Tháng 1, 201006: 29x64
Mcsisapip.dll4.0.6487.2111481,64025 Tháng 1, 201006: 29x64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Khách hàng cài đ?t thu?c tính

N?u b?n ch? đ?nh m?t đ?y khách hàng cài đ?t tài s?n khi b?n cài đ?t ?ng d?ng khách System Center Virtual Machine Manager 2007 SP1 ho?c khách hàng System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2, b?n ph?i xác đ?nh tài s?n m?t l?n n?a khi b?n cài đ?t các hotfix. N?u b?n không ch? đ?nh tài s?n m?t l?n n?a khi b?n cài đ?t các hotfix, tài s?n đư?c l?y ra t? các c?u h?nh. Ví d?, n?u b?n s?a đ?i cài đ?t ban đ?u b?ng cách s? d?ng b? đ?nh v? h? ph?c v? đi?m (SMSSLP) ho?c tài s?n đi?m (FSP) t?nh tr?ng d? ph?ng, b?n ph?i xác đ?nh tài s?n đó m?t l?n n?a khi b?n cài đ?t các hotfix.

Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích CCMCertFix.exe

Các ti?n ích CCMCertFix là m?t ti?n ích d?u nh?c l?nh ch?y mà không có tùy ch?n (thi?t b? chuy?n m?ch). Tuy nhiên, b?n ph?i ch?y nó b?ng cách s? d?ng quy?n hành chính. Các t?p tin CCMCertFix.exe đư?c cài đ?t t?i v? trí sau:
SMS g?c\logs\KB977203
Chú ý B?n có th? chuy?n hư?ng l?i đ?n m?t t?p s? ghi c? th?. Ví d?, gi? s? tên t?p tin c?a các t?p tin log là CCMCertFix.log. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ch?y l?nh sau:
CCMCertFix.exe CCMCertFix.log

Tri?n khai thông tin v? CCMCertFix.exe ti?n ích

Các ti?n ích CCMCertFix có th? đư?c phân ph?i như m?t chương tr?nh qu?n l? c?u h?nh. Ví d?, gi? s? r?ng b?n s? d?ng các thi?t đ?t sau đ? phân ph?i các ti?n ích như là m?t chương tr?nh qu?n l? c?u h?nh:
 • Ch?y: ?n
 • Ch?y hay không, m?t ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào
 • Ch?y v?i quy?n qu?n tr?
Thi?t đ?t chương tr?nh này có th? thay đ?i cho phù h?p v?i môi trư?ng và nhu c?u kinh doanh c?a b?n.

Chú ý B?n ph?i ch?y ti?n ích CCMCertFix b?ng cách s? d?ng quy?n hành chính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh C?p Nh?t 974571, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974571 MS09-056: Vulnerabilities trong CryptoAPI có th? cho phép gi? m?o
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 997384 thay th? và bao g?m hotfix này. V? v?y, hotfix này không th? đư?c cài đ?t sau đó hotfix đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, các ti?n ích CCMCertFix.exe là không bao g?m, như là m?t ph?n c?a hotfix đó. Đ? có đư?c các ti?n ích CCMCertFix.exe sau khi b?n đ? cài đ?t hotfix đó, t?i xu?ng hotfix đư?c mô t? trong hotfix này, và sau đó ch?y l?nh sau đây đ? trích xu?t các n?i dung c?a các hotfix:
msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir =Path_To_Extract_To
Chú ý
 • Trong l?nh này, vi?c gi? ch? Path_To_Extract_To đ?i di?n cho v? trí nơi mà n?i dung c?a các hotfix nên đư?c tách ra. Sau khi các ti?n ích CCMCertFix.exe đư?c tách ra, b?n có th? t?m th?y các ti?n ích t?i đ?a đi?m này.
 • Tên t?p tin .msi trong l?nh này có th? khác nhau tùy thu?c vào phiên b?n đ?a hoá mà s? đư?c t?i v?. Ki?m tra tên t?p tin .msi đư?c t?i v?, và thay đ?i d?ng l?nh m?t cách thích h?p n?u đi?u này là c?n thi?t.

Cài đ?t KB977203 trong m?t chu?i các nhi?m v?


Đ? tri?n khai h? đi?u hành, KB977203 hotfix ph?i đư?c cài đ?t trong m?t chu?i đ?c nhi?m ConfigMgr 2007 OSD trong các Thi?t l?p Windows và ConfigMgr tác v?. N?u không, v?n đ? s? ti?p t?c x?y ra trong khi tr?nh t? đ?c nhi?m đư?c thi hành. Các hotfix không th? cài đ?t b?ng cách s? d?ng m?t nhi?m v? "cài đ?t ph?n m?m". Làm đó s? gây ra ConfigMgr 2007 khách hàng nhà đ? ngăn ch?n, mà s? gây ra tr?nh t? nhi?m v? đ? th?t b?i.

NOTE N?u khách hàng C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? Knolwedge 977384 đang đư?c cài đ?t trong tr?nh t? nhi?m v?, nó là không c?n thi?t c?ng cài đ?t b?n c?p nh?t này khách hàng, b?i v? b?n c?p nh?t này đư?c bao g?m, như là m?t ph?n c?a C?p Nh?t đó.

Đ? cài đ?t KB977203 hotfix trong m?t chu?i các nhi?m v? ConfigMgr 2007 OSD, s? d?ng các PATCH = tùy ch?n đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
907423 Làm th? nào đ? bao g?m m?t b?n C?p Nh?t trong cài đ?t ban đ?u c?a h? th?ng qu?n l? Server 2003 Advanced Client

Đ? cài đ?t KB977203 hotfix trong m?t chu?i các nhi?m v? ConfigMgr 2007 OSD, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Áp d?ng các hotfix trên máy ch? trang web.
 2. Sau khi các hotfix đ? đư?c áp d?ng trên máy ch? trang web, t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007 s? đư?c c?p nh?t đ? bao g?m KB977203 hotfix trong \i386\hotfix\KB977203\ thư m?c t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007. B?i v? t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007 đ? đư?c C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t các đi?m phân ph?i nơi cư trú c?a gói cài đ?t khách hàng ConfigMgr 2007.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào tr?nh t? nhi?m v? mà b?n c?n ph?i thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Nh?p vào Thi?t l?p windows và ConfigMgr.
 5. Trong các Cài đ?t thu?c tính h?p, g? như sau:

  Cho ConfigMgr 2007 SP1:
  VÁ = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<package_id></package_id>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP1-KB977203-x86.MSP"
  Cho ConfigMgr 2007 SP2:
  VÁ = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<package_id></package_id>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP2-KB977203-x86.MSP"

  Chú ý
  • Các <package_id></package_id> gi? ch? là ID gói c?a ConfigMgr 2007 khách hàng cài đ?t gói ConfigMgr 2007.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m các d?u ngo?c kép như m?t ph?n c?a con đư?ng. Tuy nhiên, không bao g?m các d?u ngo?c quanh gi? ch?.
  • Đ?m b?o r?ng gói ID c?a gói cài đ?t ConfigMgr 2007 khách hàng đang s? d?ng và không các gói ID c?a gói hotfix KB977203.
  • Các _SMSTaskSequence b? nh? cache thư m?c s? n?m trên ? đ?a đó có h?u h?t không gian đ?a. N?u máy tính có nhi?u ? đ?a ho?c phân vùng, các _SMSTaskSequence thư m?c có th? k?t thúc lên trên m?t ? đ?a ngoài ? C. Trong trư?ng h?p này, thay đ?i đư?ng d?n đ? tr? đ?n các ? đ?a có ch?a các _SMSTaskSequence thư m?c. Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng các bi?n _SMSTSMDataPath kê trong đư?ng d?n v? ? đ?a thư trong đư?ng d?n này có th? khai m?t cách khác nhau trong Windows PE hơn trong các h? đi?u hành Windows đ?y đ?.
  • M?t cách thay th? đ? s? d?ng đư?ng d?n đ?a phương đi?m đ?n ConfigMgr 2007 khách hàng t?p cài đ?t đư?c đ?t trong b? nh? cache nhi?m v? tr?nh t? đ?a phương, b?n có th? xác đ?nh đư?ng d?n UNC tr? đ?n ConfigMgr 2007 khách hàng t?p cài đ?t gói ngu?n g?c ho?c trên m?t đi?m phân ph?i.
  • Ki?m ch?ng tên t?p tin .msp n?m trong thư m?c \i386\hotfix\KB977203\ c?a t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007. Tên có th? khác nhau tùy thu?c vào mi?n đ?a phương. N?u tên khác v?i tên c?a tên t?p tin .msp, đư?c s? d?ng trong các PATCH = d?ng l?nh trong bư?c này, đi?u ch?nh tên cho phù h?p.
 6. Nh?p vào Áp d?ng ho?c Ok Lưu tr?nh t? nhi?m v?.

Thêm vào cài đ?t KB977203 hotfix trong th?i gian t? nhi?m v?, CCMCertFix.exe c?ng có th? ch?y. Khi CCMCertFix.exe ch?y ph? thu?c vào k?ch b?n tri?n khai đó là x?y ra)thay th? ho?c làm tươi ho?c máy tính m?i). Các bư?c sau đây cho th?y làm th? nào đ? ch?y CCMCerFix.exe đ?i v?i t?t c? các k?ch b?n tri?n khai.

 1. S? d?ng ph?n m?m b?nh thư?ng phân ph?i đ? t?o ra m?t gói và chương tr?nh b?ng cách s? d?ng các ti?n ích CCMCertFix.exe t? KB977203. Chương tr?nh không ph?i có b?t k? thi?t b? chuy?n m?ch và có th? ch? c?n ch?y CCMCertFix.exe tr?c ti?p. Sau khi b?n t?o các gói và chương tr?nh, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đ?t các gói phân ph?i đi?m.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tr?nh t? nhi?m v? b? ?nh hư?ng, và ch?n Thu?c tính.
 3. B?m vào các Nâng cao tab.
 4. Nh?p vào tu? ch?n Ch?y m?t chương tr?nh đ?u tiên, và sau đó ch?n các gói và chương tr?nh t? bư?c 1.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào tr?nh t? nhi?m v? b? ?nh hư?ng, và ch?n Ch?nh s?a.
 7. B?m vào các Thi?t l?p Windows và ConfigMgr tác v?.
 8. V?i các Thi?t l?p Windows và ConfigMgr tác v? đ? ch?n, b?m vào các Thêm tr?nh đơn, và sau đó ch?n T?ng quát --> Cài đ?t ph?n m?m.
 9. Nh?p vào nhi?m v? ph?n m?m cài đ?t m?i đư?c t?o ra, và sau đó ch?n các gói và chương tr?nh t? bư?c 1.
 10. V?i m?i đư?c thành l?p cài đ?t ph?n m?m vi?c v?n đư?c ch?n, b?m các Thêm tr?nh đơn, và sau đó ch?n T?ng quát --> Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 11. Nh?p vào công vi?c máy tính kh?i đ?ng l?i v?a đư?c t?o ra và sau đó ch?n tùy ch?n H? đi?u hành m?c đ?nh hi?n đ? cài đ?t. Ngoài ra, r? ràng các tùy ch?n Thông báo cho ngư?i dùng trư?c khi kh?i đ?ng l?i.
 12. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng Lưu tr?nh t? nhi?m v?.

Chú ý Cho thay th? k?ch b?n, b?n ch? c?n làm theo các bư?c 1 đ?n 5 cho nhi?m v? tr?nh t? mà b?t d? li?u trên máy tính ban đ?u. Đ?i v?i tr?nh t? nhi?m v? ph?c h?i d? li?u trên máy tính m?i, h?y làm theo t?t c? các bư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 977203 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB977203 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:977203

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com