Làm th? nào đ? áp d?ng m?t hotfix cho SQL Server trong m?t đ?ng g?i giao d?ch và b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh c?u trúc liên k?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977051 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? và hotfixes trên m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server v?i các đ?c đi?m sau:
 • Trư?ng h?p c?a SQL Server có m?t ho?c nhi?u b? máy cơ s? d? li?u mà tham gia vào m?t b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh, và c? hai c?u trúc liên k?t nhân r?ng giao d?ch.
 • b? máy cơ s? d? li?u tham gia như là m?t nhà xu?t b?n, là m?t nhà phân ph?i, ho?c là m?t thuê bao.
Lưu ?b? máy cơ s? d? li?u phân ph?i không th? đư?c nhân đôi. Tuy nhiên, nó có th? cùng t?n t?i v?i b? máy cơ s? d? li?u chính/nhà xu?t b?n, ho?c v?i b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh nhân ch?ng.

Thông tin thêm

Các bư?c đ? áp d?ng hotfix cho m?t máy ch? SQL tham gia vào m?t b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh ho?c đ?ng g?i giao d?ch đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây.
 • 941232 Làm th? nào đ? áp d?ng m?t hotfix cho SQL Server 2005 trong m?t topo đ?ng g?i
 • 926824 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? và hotfix trên m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh
Trong m?t môi trư?ng nơi mà m?t SQL Server đư?c c?u h?nh đ? tham gia ? c? hai b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh và c?u trúc liên k?t nhân r?ng giao d?ch, n?u các nhân ch?ng và các nhà phân ph?i đang trên cùng m?t máy ch? ví d?, các bư?c cài đ?t chuyên bi?t là như sau:
 1. Gương
 2. Nhân ch?ng/nhà phân ph?i
 3. Hi?u trư?ng/nhà xu?t b?n
 4. Các subscriber(s)
N?u các nhân ch?ng và các nhà phân ph?i không ph?i là trên cùng m?t máy ch?, các bư?c cài đ?t chuyên bi?t là như sau:
 1. Gương
 2. Các nhân ch?ng
 3. Các nhà phân ph?i
 4. Hi?u trư?ng/nhà xu?t b?n
 5. Các subscriber(s)

Th? t?c


 1. N?u m?t máy ch? nhân ch?ng trong b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên làm vi?c, b?n ph?i vô hi?u hoá tính năng t? đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng trong quá tr?nh C?p Nh?t. Đ? làm đi?u này, lo?i b? các máy ch? ch?ng t? b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên. N?u máy ch? không ph?i là m?t máy ch? đ?i tác c?a m?t s? s? d? li?u khác, ph?n ánh các phiên h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? vô hi?u hoá t? đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng trên các máy ch? ch?ng ki?n:
 2. Th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? b? máy cơ s? d? li?u vào b? máy cơ s? d? li?u chính/nhà xu?t b?n, và sau đó ch?y các DBCC CHECKDB l?nh trên b? máy cơ s? d? li?u chính.
  Lưu ? Bư?c này là tùy ch?n, Tuy nhiên, nó đư?c khuy?n khích. .
  Lưu ? Bư?c này s? c?n tr? ho?t đ?ng s?n xu?t. V? v?y, b?n nên l?p l?ch tr?nh m?t c?a s? b?o tr? cho bư?c này.
 3. cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c các hotfix trên máy ch? nhân b?n. H?y nh? r?ng b?n có th? c?n ph?i c?p nh?t nhi?u máy ch? t?i th?i đi?m này.
 4. cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c các hotfix trên máy ch? nhân ch?ng.
 5. cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c các hotfix trên các nhà phân ph?i. N?u các nhà phân ph?i n?m trên cùng m?t máy ch? ví d? như các nhân ch?ng, các vai tr? máy ch? s? đư?c C?p Nh?t cùng m?t lúc.
  Lưu ? Sao chép s? b? đ?nh ch? t?m th?i trong khi C?p Nh?t đang đư?c áp d?ng. Giao d?ch s? v?n c?n trong Nh?t k? giao d?ch c?a nhà xu?t b?n trong b?n C?p Nh?t và sau đó s? đư?c nhân r?ng ngay sau khi kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL trên các nhà phân ph?i.
 6. Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên làm vi?c, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
  Làm th? nào đ?: Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên (giao d?ch-SQL)
 7. Th?c hi?n m?t chuy?n đ?i d? ph?ng hư?ng d?n s? d?ng đ?n máy ch? nhân b?n, v? v?y mà các máy ch? nhân b?n h? sơ vai tr? chính và nhà xu?t b?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t? th?c hi?n chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? nhân b?n, h?y xem ch? đ? "B?ng tay th?t b?i trên đ? m?t th? hai Database" trong SQL Server 2005 ho?c SQL Server 2008 sách tr?c tuy?n.
 8. Ch?y l?nh DBCC CHECKDB trên máy ch? chính.
  Lưu ? Bư?c này là tùy ch?n, nhưng đư?c đ? ngh?.
 9. T?m d?ng b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên.
 10. cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c các hotfix trên máy ch? nhân b?n m?i.

  Lưu ? Gương server m?i là gi?ng như máy ch? chính/nhà xu?t b?n g?c. H?y nh? r?ng b?n có th? c?n ph?i c?p nh?t nhi?u máy ch? t?i th?i đi?m này.
 11. Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên.
 12. N?u b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên làm vi?c có m?t máy ch? nhân ch?ng, hoàn tác nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 1.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p web site Microsoft Web Developer Network (MSDN) sau đây:


  Lưu ? Khi b?n hoàn tác nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 1, các máy ch? ch?ng ki?n đư?c thêm vào tr? l?i vào b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên.
 13. cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c các hotfix trên các subscriber(s). Trong quá tr?nh này, sao chép t? các nhà phân ph?i đ?n các subscriber(s) s? b? đ?nh ch? t?m th?i, và giao d?ch s? đư?c x?p hàng đ?i trong b? máy cơ s? d? li?u phân ph?i. N?u ngư?i ki?m nh?p ph?n ánh và m?t máy ch? nhân ch?ng khác nhau đư?c s? d?ng, h?y làm theo bư?c 1 đ?n 3 đ? c?p nh?t các máy ch? mirror l?n đ?u tiên, theo các nhân ch?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 977051 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbsurveynew kbhowto kbmt KB977051 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 977051

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com