B?n nh?n đư?c b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows t? ch?c s? ki?n ID 24, 29, và 38 trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n HĐH đó đang ch?y trên m?t máy ch? lưu tr? d?a trên Windows Server 2008 Hyper-v

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976924 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và tài nguyên và h?c t?p các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? đang ch?y trong m?t hệ điều hành khách trên m?t máy ch? máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 Hyper-v, và đ?ng b? hóa Windows Time Service (W32Time) v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính, các s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng trong kí nh?p h? th?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n HĐH:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: W32Time
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 24
Ngày: ngày
Th?i gian: th?i gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?:
Th?i gian cung c?p NtpClient: Không có ph?n ?ng h?p l? đ? nh?n đư?c t? b? b? ki?m soát mi?n Yourpdc.forestroot.com sau khi 8 n? l?c đ? liên l?c v?i nó. B? đi?u khi?n tên mi?n này s? đư?c b? đi như m?t ngu?n th?i gian và NtpClient s? c? g?ng đ? khám phá m?t b? đi?u khi?n tên mi?n m?i mà t? đó đ? đ?ng b? hóa.


Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: W32Time
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 29
Ngày: ngày
Th?i gian: th?i gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: Các nhà cung c?p th?i gian NtpClient đư?c c?u h?nh đ? có đư?c th?i gian t? m?t ho?c nhi?u th?i gian ngu?n, tuy nhiên không ai trong s? các ngu?n hi?n nay có th? truy c?p. Không c? g?ng liên l?c v?i m?t ngu?n s? đư?c th?c hi?n trong 15 phút. NtpClient đ? không có ngu?n g?c c?a th?i gian chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.


S? ki?n lo?i: S? ki?n thông tin
Ngu?n: W32Time
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 38
Ngày: ngày
Th?i gian: th?i gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: Các nhà cung c?p th?i gian NtpClient không th? đ?t đư?c ho?c hi?n đang nh?n đư?c d? li?u không h?p l? th?i gian t? Yourpdc.forestroot.com.


N?u b?n kích ho?t tính năng Windows th?i gian b?n ghi d?ch v? g? nh?t kí l?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n, thông tin tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây kí nh?p các b?n ghi g? l?i:
149040 14: 15: 14.2970940s - thông tin đăng nh?p: các b?n ghi d?ch v? th?i gian bây gi? đ?ng b? hóa th?i gian h? th?ng v?i nhà cung c?p th?i gian ngu?n VM IC th?i gian đ?ng b? hóa.

Nguyên nhân

Trên m?t máy ch? máy ch? đang ch?y Windows 2008 Hyper-v, b? b? ki?m soát mi?n HĐH đó đang ch?y trên m?t hệ điều hành khách đư?c phép đ?ng b? hóa đ?ng h? h? th?ng c?a h? v?i đ?ng h? c?a hệ điều hành máy ch?. Các s? ki?n đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" đư?c ghi trong Nh?t k? h? th?ng v? b? b? ki?m soát mi?n có cơ ch? đ?ng b? hóa th?i gian riêng c?a h?. N?u b? ki?m soát mi?n đ?ng b? hóa th?i gian t? ngu?n riêng c?a h? và đ?ng b? hóa th?i gian t? các máy ch?, th?i gian đi?u khi?n tên mi?n có th? thay đ?i thư?ng xuyên. B?i v? nhi?u công vi?c đi?u khi?n tên mi?n đư?c g?n v?i th?i gian h? th?ng, m?t bư?c nh?y trong th?i gian h? th?ng có th? gây ra các đ?i tư?ng nán l?i đ? c?n l?i trong kho và có th? gây ra nhân r?ng đ? ngăn ch?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, vô hi?u hóa đ?ng b? hóa th?i gian trên máy ch? lưu tr? b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? tích h?p, và sau đó c?u h?nh b? đi?u khi?n b? mi?n ch?p nh?n m?c đ?nh Windows Time Service (W32time) tên mi?n phân c?p th?i gian đ?ng b?.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh qu?n l? Hyper-V.
 2. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Nh?p vào b?n ghi d?ch v? tích h?p.
 4. R? ràng các Đ?ng b? hóa th?i gian tùy ch?n.
 5. Thoát kh?i Hyper-V Manager.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? b? ki?m soát mi?n HĐH, xem Microsoft TechNet bài vi?t Cân nh?c vi?c tri?n khai cho b? b? ki?m soát mi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 976924 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbhyperv kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB976924 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 976924

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com