Làm th? nào đ? kh?c ph?c t?nh "Không đáp ?ng" máy ch? lưu tr? tr?ng SCVMM và t?i SCVMM 2008 R2 th?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976640 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c "Không đáp ?ng" máy ch? lưu tr? t?nh tr?ng xu?t hi?n trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên c?a Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM). T?nh tr?ng máy ch? lưu tr? "Không đáp ?ng" ch? ra r?ng các máy ch? VMM không th? giao ti?p v?i máy ch?. N?u giao ti?p này b? gián đo?n, th?m chí không liên t?c, b?n có th? mong đ?i t?nh tr?ng máy ch? lưu tr? đ? thay đ?i trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? c?a VMM.

L?i ph? bi?n mà đang đăng nh?p bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên VMM trong giao di?n công vi?c khi m?t t?nh tr?ng máy ch? lưu tr? là "Không đáp ?ng" bao g?m:
L?i (2911)
Không đ? tài nguyên s?n dùng đ? hoàn t?t thao tác này trên các ServerName.domainname h? ph?c v?.
(Không đ? lưu tr? có s?n đ? hoàn t?t thao tác này (0x8007000E))
L?i (2912)
L?i n?i b? đ? x?y ra đang c? g?ng liên h? v?i m?t đ?i l? v? các ServerName.domainname h? ph?c v?.
(Không có ch? đ? b? có th? đư?c t?o ra trong h? th?ng (0x800700A4))
L?i (2916)
VMM không th? hoàn t?t yêu c?u. K?t n?i đ?n các đ?i l? ServerName.domainname đ? b? m?t.
(L?i không xác đ?nh (0x80338012))
L?i (2915)
WS-qu?n l? d?ch v? không th? x? l? yêu c?u. Đ?i tư?ng không đư?c t?m th?y trên các ServerName.domainname h? ph?c v?.
(L?i không xác đ?nh (0x80041002))
C?nh báo (13926)
Máy ch? c?m ServerName.domainname không đư?c làm m?i hoàn toàn v? không ph?i t?t c? các nút có th? đư?c liên l?c. Lưu tr? cao có s?n và m?ng ?o thông tin báo cáo cho c?m sao này có th? là không chính xác.

THÔNG TIN THÊM

Bư?c 1: S? d?ng máy ?o qu?n l? c?u h?nh Analyzer

Phân tích c?u h?nh qu?n l? máy ?o là m?t công c? ch?n đoán mà b?n có th? s? d?ng đ? đánh giá quan tr?ng c?u h?nh thi?t đ?t cho máy tính ho?c ph?c v? ho?c có th? ph?c v? cho vai tr? VMM ho?c các ch?c năng VMM. Phân tích c?u h?nh qu?n l? máy ?o nào sau đây:
 • Quét các c?u h?nh ph?n c?ng và ph?n m?m máy tính mà b?n ch? đ?nh
 • Đánh giá các c?u h?nh đ?i v?i m?t b? quy t?c đư?c xác đ?nh trư?c
 • Hi?n th? thông báo l?i và c?nh báo cho b?t k? c?u h?nh mà không ph?i là t?i ưu cho vai tr? VMM ho?c cho các ch?c năng VMM đ? ch? đ?nh cho các máy tính
Yêu c?u h? th?ng:

Trư?c khi cài đ?t phân tích c?u h?nh qu?n l? máy ?o, b?n ph?i t?i v? và cài đ?t phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích. Đ? t?i v? các t?p tin MBCASetup64.msi, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 97952
Lưu ? Yêu c?u h? th?ng cho Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích ch? ra r?ng ch? Windows Server 2003 đư?c h? tr?. Tuy nhiên, phân tích c?u h?nh qu?n l? máy ?o và phân tích c?u h?nh đư?ng cơ s? c?a Microsoft đ? đư?c th? nghi?m và đư?c h? tr? trên phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2.

B?n ph?i cài đ?t và ch?y phân tích c?u h?nh qu?n l? máy ?o trên máy tính ho?c hi?n đang ho?c s? tr? thành máy ch? VMM c?a b?n. Xem xét các yêu c?u h? th?ng cho máy ch? VMM, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 133516
Đ? t?i v? máy ?o qu?n l? c?u h?nh Analyzer, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 02 d 83950-c03d-454e-803b-96d1c1d5be24 & displaylang = en

Bư?c 2: Ki?m tra khuy?n cáo hotfixes

Trên t?t c? các máy ch? lưu tr? m?t vai tr? VMM ho?c Hyper-V, xác minh r?ng hotfixes đư?c đ? ngh? đ? đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hotfix, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2397711 Đư?c gi?i thi?u hotfixes cho System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
962941 Đư?c gi?i thi?u hotfixes cho System Center Virtual Machine Manager 2008

Bư?c 3: Ki?m tra hi?u su?t h?ng qu?y

Ki?m tra s? k? s? ?ng d?ng trên máy ch? đ? xem n?u các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: Microsoft-Windows-LoadPerf
ID s? ki?n: 3012
Mô t?:
Dây hi?u su?t giá tr? đăng k? hi?u su?t b? l?i khi x? l? hi?u năng m? r?ng truy c?p nhà cung c?p. Giá tr? BaseIndex t? s? đăng k? hi?u su?t là DWORD đ?u tiên trong ph?n d? li?u, giá tr? LastCounter là DWORD th? hai trong ph?n d? li?u, và giá tr? LastHelp là DWORD th? ba trong ph?n d? li?u.

N?u s? ki?n ID 3012 đư?c đăng nh?p vào máy ch?, th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau đ? xây d?ng l?i các qu?y hi?u su?t:

2554336 -Làm th? nào đ? t? xây d?ng l?i hi?u su?t Counters cho Windows Server 2008 64 bit ho?c h? th?ng Windows Server 2008 R2

Bư?c 4: H?y ki?m tra tr?nh Svchost.exe d?ch v? Windows Remote Management

Virtual Machine Manager ph? thu?c r?t nhi?u vào các d?ch v? Windows Remote Management đ? liên l?c n?m bên dư?i. Do đó, t?nh tr?ng "Không đáp ?ng" là r?t có kh? năng x?y ra do l?i trong liên l?c Windows Remote Management ti?m ?n gi?a các máy ch? VMM và máy ch?. Trong trư?ng h?p này, t?nh tr?ng là "OK" ngay sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?. Tuy nhiên, t?nh tr?ng thay đ?i đ? "Không tr? l?i" sau 3-4 gi?, và vi?c làm trên máy ch? VMM và không tr? l?i m?t l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?i (2927)
M?t qu?n l? ph?n c?ng có l?i c? g?ng liên h? v?i h? ph?c v? server.contoso.com.
(L?i không xác đ?nh (0x803381a6))

Đư?c gi?i thi?u hành đ?ng
Ki?m tra r?ng WinRM đư?c cài đ?t và ch?y trên máy ch? server.contoso.com. Đ? bi?t thêm thông tin s? d?ng l?nh "winrm helpmsg hresult".

Ngoài ra, n?u b?n d?ng d?ch v? Windows Remote Management ? m?t d?u nh?c l?nh, quá tr?nh này m?t lâu hơn b?nh thư?ng đư?c hoàn t?t. Đôi khi, nó có th? m?t đ?n năm phút đ? ngăn ch?n.

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Svchost.exe chia s? x? l? mà máy ch? d?ch v? Windows Remote Management đư?c sao lưu.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?p c?u h?nh d?ch v? Windows Remote Management đ? ch?y trong tr?nh Svchost.exe riêng bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? m?t d?u nh?c l?nh nâng lên, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER.
c:\>SC c?u h?nh winrm lo?i = riêng

Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n g? l?nh chính xác như nó xu?t hi?n ? đây. Thông báo không gian sau khi bi?u tư?ng d?u hi?u b?ng (=).
N?u l?nh đư?c hoàn t?t thành công, b?n nh?n th?y đ?u ra sau đây:

[SC] ChangeServiceConfig thành công

Bư?c 5: Tăng giá tr? m?c đ?nh cho gian ch? WinRM

Trên m?i máy ch?, m? m?t d?u nh?c l?nh nâng lên, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?i v?i Windows 2008 R2 và Windows 2008 SP2 máy vi tính, s? d?ng l?nh sau đ? tăng giá tr? m?c đ?nh cho WinRM time-out:
  WinRM set winrm/config @ {MaxTimeoutms = "1800000"}
 2. Đ?i v?i Windows 2008R2 và Windows 2008 SP2 máy tính, s? d?ng l?nh sau đây. (Lưu ? r?ng các máy ch? Windows 2008 R2 có th? báo cáo r?ng bư?c này là không c?n thi?t.)
  WinRM set winrm/config/d?ch v? @ {MaxConcurrentOperations = "200"}
 3. Đ?i v?i Windows 2008R2 và Windows 2008 SP2 máy tính, s? d?ng l?nh sau đây. (Lưu ? r?ng các máy ch? Windows 2008 R2 có th? báo cáo r?ng bư?c này là không c?n thi?t.)
  WinRM set winrm/config/d?ch v? @ {MaxConcurrentOperationsPerUser = "400"}
 4. Đ?i v?i Windows 2008R2 và Windows 2008 SP2 máy tính, s? d?ng các l?nh sau đây:
  net stop winrm
  net start winrm
  net b?t đ?u vmmagent

Bư?c 6: Ki?m tra VMM máy ch? trương m?c máy tính

V?n đ? này c?ng x?y ra b?i v? trương m?c máy tính h? ph?c v? VMM đư?c l?y ra t? nhóm qu?n tr? viên đ?a phương máy ch?. Thi?t đ?t này có th? đư?c gây ra b?i các thi?t l?p chính sách nhóm "H?n ch? các nhóm".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nguyên nhân này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969164 Máy ch? ?o ho?c Hyper-V máy ch? lưu tr? có th? có m?t t?nh tr?ng "Không đáp ?ng" hay "C?n chú ?" nh? b? gi?i h?n các nhóm nhóm thi?t l?p chính sách

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, di chuy?n máy ch? VMM và máy ch? lưu tr? máy tính đ? m?t đơn v? t? ch?c m?i (OU) r?ng th?a k? kh?i c?a t?t c? các đ?i tư?ng chính sách nhóm.

Bư?c 7: Vô hi?u hoá TCP Offloading

B?n ph?i vô hi?u hóa TCP Offloading trong Windows registry và b?t k? b? đi?u h?p m?ng teaming ph?n m?m qu?n l? đang đư?c s? d?ng. B?n ph?i ki?m tra t?t c? các đ?a đi?m đ? đ?m b?o r?ng TCP Offloading b? hoàn toàn t?t. Thao tác này ph?i đư?c th?c hi?n trên c? hai máy ch? VMM và trên máy ch?.

Xác đ?nh v? trí t?t c? các b? đi?u h?p m?ng trong registry dư?i subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Không có thêm subkeys dư?i subkey này đư?c đ?t tên theo tên v?i b?n ch? s?, b?t đ?u v?i "0000." Xác đ?nh v? trí các subkeys hi?n m?ng v?t l? tên b? đi?u h?p vào ngăn chi ti?t. T?m giá tr? "DriverDesc" trên ngăn chi ti?t. Giá tr? này nên ch?a tên c?a b? đi?u h?p m?ng, ch?ng h?n như "HP NC360T PCIe Gigabit Server Adapter." Đ?i v?i m?i c?a các subkeys, làm cho nh?ng thay đ?i sau:

Vô hi?u hoá t?t c? các ngư?i bán hàng c? th? offloading. Đ?t giá tr? cho b?t k? m?c bao g?m t? "Offload" s? không (0). Giá tr? này vô hi?u hóa đ?c trưng cho ngư?i bán hàng offloading. Ví d?, các m?c bao g?m.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nh?p c?nhMô t?
* FlowControlKhông có mô t? có s?n
* IPChecksumOffloadIPv4Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa vi?c tính c?a IPv4 checksums
* TCPChecksumOffloadIPv4Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính TCP Checksum trên các gói tin IPv4
* TCPChecksumOffloadIPv6 Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính TCP Checksum trên các gói IPv6
* UDPChecksumOffloadIPv4 Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính UDP Checksum trên các gói tin IPv4
* UDPChecksumOffloadIPv6Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính UDP Checksum trên các gói IPv6
* LsoV1IPv4 Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá phân khúc c?a các gói tin TCP l?n hơn IPv4 cho l?n g?i offload
* LsoV2IPv4 Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá phân khúc c?a các gói tin TCP l?n hơn IPv4 cho l?n g?i offload
* LsoV2IPv6Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá phân khúc c?a các gói tin TCP l?n trên IPv6 cho l?n g?i offload
* IPsecOffloadV1IPv4Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính toán c?a tiêu đ? IPsec qua IPv4.
* IPsecOffloadV2Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá IPsec offload Phiên b?n 2 (IPsecOV2).
* IPsecOffloadV2IPv4Mô t? xem đi?n tho?i đư?c kích ho?t hay vô hi?u hóa IPsecOV2 cho IPv4 ch?.
* RSSNh?n đư?c bên r?ng
* TCPUDPChecksumOffloadIPv4 Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính toán c?a TCP ho?c UDP Checksum trên IPv4
* TCPUDPChecksumOffloadIPv6Mô t? cho dù thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tính toán c?a TCP ho?c UDP Checksum trên IPv6

Đ? vô hi?u hoá TCP Offloading trong Windows, s? d?ng các m?c đăng k? sau đây cho nhi?m v? offloading cho giao th?c TCP/IP:

Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
M?c:
DisableTaskOffload
Lo?i:
REG_DWORD
B?n có th? đ?t m?c đăng k? này đ?n 1 đ? vô hi?u hoá t?t c? các nhi?m v?-offloading t? v?n t?i TCP/IP.

Nhi?u nhà cung c?p có m?t s? h?nh th?c offloading kh? năng đư?c xây d?ng vào ph?n m?m qu?n l? teaming c?a h?. Offloading như v?y có th? xu?t hi?n dư?i nhi?u h?nh th?c và là thư?ng ngư?i bán hàng c? th?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? nhi?m v? offload, truy c?p vào trang web Microsoft Developer Network sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ff570925 (v=VS.85) .aspx

Bư?c 8: Ki?m tra nguyên nhân khác

M?t s? nguyên nhân ti?m năng khác c?a v?n đ? này bao g?m:
 • Các đ?i l? VMM hi?n không ch?y.
 • M?t s? ph?n m?m ch?ng vi-rút đang quét c?ng ho?c giao th?c.

VMM tài kho?n thành viên

B?n có th? đ?t các tài kho?n VMM thành các nhóm thích h?p theo đi?u sau đây:

Tài kho?n máy c?a VMM máy ch?:
 • Nhóm ngư?i qu?n tr? trên h? ph?c v? VMM và trên t?t c? các máy ch? lưu tr? máy tính
 • Các nhóm đ?a phương máy ch? qu?n l? máy ?o trên máy ch? VMM
Các tài kho?n cho các ho?t đ?ng t?i VMM:
 • Nhóm đ?a phương qu?n tr? viên trên máy ch? VMM và trên t?t c? các máy ch? lưu tr? máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 976640 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB976640 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:976640

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com