m? l?i khi giao th?c kpasswd không thành công sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n: "KDC_ERROR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976424 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n trên tài kho?n krbtgt vào m?t Windows Server 2008 d?a trên ho?c trong m?t mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2. Sau khi b?n th?c hi?n thao tác này, giao th?c kpasswd không thành công và t?o ra m?t m? l?i KDC_ERROR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN. Ngoài ra, b?n có th? không th? đ?t m?t kh?u c?a ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng giao th?c kpasswd. Ngoài ra, v?n đ? này ngăn ch?n kpasswd giao th?c kh? năng tương tác gi?a các tên mi?n và m?t l?nh v?c vi?n công ngh? Massachusetts (MIT). Ví d ?, b?n không th? đ?t m?t kh?u ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng Microsoft Identity Lifecycle Manager trong ngư?i dùng cung c?p.

Lưu ? Tài kho?n krbtgt đư?c s? d?ng xác th?c Kerberos. Tài kho?n không đư?c s? d?ng đ? kí nh?p vào m?t tên mi?n.


B?n có th? g?p các tri?u ch?ng b? sung trong m?t chuỗi máy chủ D?a trên Windows Server 2012. Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? thi?t l?p m?t kh?u cho các c?m máy tính đ?i tư?ng trong m?t chuỗi máy chủ D?a trên Windows Server 2012. Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng không có b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 trong môi trư?ng. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
CreateClusterNameCOIfNotExists (6783 ngư?i): Không th? đ?t m?t kh?u vào<ClusterName$></ClusterName$>
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix này trên các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, và sau đó t?o ra các chuỗi máy chủ D?a trên Windows Server 2012.

Lưu ? B?n không c?n ph?i áp d?ng hotfix này n?u b?n có Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t...

Nguyên nhân

Khi m?t ngư?i s? d?ng yêu c?u m?t vé cho các b?n ghi d?ch v? Kpasswd, m?t lá c? sai đư?c thi?t l?p trong Kerberos cung c?p vé b?n ghi d?ch v? (TGS) yêu c?u cho các b?n ghi d?ch v? Kpasswd. Hành vi này gây ra các trung tâm phân ph?i khóa (KDC) đ? không chính xác có th? xây d?ng m?t tên b?n ghi d?ch v? m?i. Do đó, m?t cái tên không chính xác các b?n ghi d?ch v? đư?c s? d?ng, và các b?n ghi d?ch v? KPasswd không.

Lưu ? Hành vi d? ki?n s? là trung tâm phân ph?i khóa (KDC) tr?c ti?p sao chép tên chính xác các b?n ghi d?ch v? t? Kerberos cung c?p vé vé (TGTs).

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính c?a b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, máy tính ph?i có vai tr? máy ch? b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kdcsvc.dll6.0.6002.22313312,83215 Tháng 1 năm 201019: 56x 86
Kdcsvc.MOFkhông áp d?ng5,30003 Tháng tư năm 200921: 47không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kdcsvc.dll6.0.6002.22313406,52815 Tháng 1 năm 201019: 49x 64
Kdcsvc.MOFkhông áp d?ng5,30003 Tháng tư năm 200921: 07không áp d?ng
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kdcsvc.dll6.1.7600.20768430,08030 Tháng b?y năm 201005: 09x 64
Kdcsvc.MOFkhông áp d?ng5,30010 Tháng sáu năm 200921: 01không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968140Giao th?c kpasswd th?t b?i v?i l?i KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n trên các tài kho?n krbtgt trong m?t tên mi?n Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.253 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d0f3d955d2b5768a71aff47151566751_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22313_none_638710039e605b6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)19 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k...phân ph?i-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22313_none_8e201173aa8a3193.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,276
Ngày (UTC)16 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)01: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_91f846b3bad6ae4dbddb26da25d7ef85_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22313_none_b544072e4ea8e655.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)19 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k...phân ph?i-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22313_none_ea3eacf762e7a2c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,320
Ngày (UTC)16 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)01: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.269 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 1 năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6690add2dc1b7c06f724dbb33e5059e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20768_none_b47174a5a615abf4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2010
Th?i gian (UTC)07: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k...phân ph?i-center_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20768_none_e84efd2ac6fc94f5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,825
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2010
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.699
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2010
Th?i gian (UTC)07: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.700
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2010
Th?i gian (UTC)07: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 976424 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB976424 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 976424

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com