Kh?c ph?c: ổ đĩa DVD không đư?c công nh?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p lên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, đ?a DVD trên máy tính c?a b?n không đư?c công nh?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n SATA (Msahci.sys) th?c hi?n ch?c năng qu?n l? quy?n l?c m?i đư?c bi?t đ?n như thích nghi liên k?t s?c m?nh qu?n l? (ALPM). M?t s? ổ đĩa quang không hành x? m?t cách chính xác v?i ALPM đư?c kích ho?t, và do đó các ổ đĩa có th? không đư?c công nh?n b?i máy tính.

Border|ph?i|200px Đây là danh sách m?t s? mô h?nh ổ đĩa DVD đư?c bi?t là tri?n l?m v?n đ? này:
 • TSST TS-L633B
 • PLDS DS-8A3S

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng nó ch? cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và các thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin t?p

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cdrom.sys6.1.7600.20575108,54414 tháng mư?i m?t, 200903:35x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cdrom.sys6.1.7600.20575147,45614 tháng mư?i m?t, 200903:50x 64
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cdrom.sys6.1.7600.20575310,27214 tháng mư?i m?t, 200903:17IA-64
Thêm t?p thông tin cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.830 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.830 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.714 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,075
Ngày (UTC)14 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)07:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thông tin b? sung t?p tin cho t?t c? phiên b?n d?a trên x 64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.079
Ngày (UTC)14 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)23:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.840 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.840 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.724 ngư?i
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thêm t?p thông tin cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.077 ngư?i
Ngày (UTC)14 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)08:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,835
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,444
Ngày (UTC)15 tháng mư?i m?t, 2009
Th?i gian (UTC)01:14
N?n t?ngkhông áp d?ng

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, theo cách th? công vô hi?u hóa các k? ho?ch ngu?n đi?n ALPM ho?t đ?ng trên máy tính. Sau đó, t?o ra m?t k? ho?ch ngu?n đi?n m?i.

B?ng dư?i đây cho th?y k? ho?ch ngu?n đi?n có th? t?n t?i trên máy tính c?a b?n:
Existing Power Schemes (* Active)
---------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Balanced)
Power Scheme GUID: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (Custom Plan)* 
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (High performance)
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)
Đ? xác đ?nh k? ho?ch ngu?n đi?n trên máy tính c?a b?n, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
powercfg/l
Đ? t? t?t k? ho?ch ngu?n đi?n hi?n t?i ALPM trên máy tính, g? các l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:
powercfg.exe - setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
Đ? t?o ra m?t k? ho?ch ngu?n đi?n m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào nen.
 2. Nh?p vào Tu? ch?n Ngu?n.
 3. Trong ngăn d?n hư?ng , b?m vào t?o k? ho?ch ngu?n đi?n m?t.
 4. Ch?n lo?i k? ho?ch ngu?n đi?n mà b?n mu?n.
 5. Trong h?p k? ho?ch tên , nh?p tên cho k? ho?ch ngu?n đi?n m?i c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong h?p t?t màn h?nh và trong h?p đ?t máy tính ng? , ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào t?o.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các mô h?nh ổ đĩa DVD đư?c li?t kê trong ph?n "Nguyên nhân".

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 976187 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB976187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 976187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com