Raksta ID: 976187 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

P?c sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 instal??anas vai jaunin??anas uz ?o sist?mu datora DVD diskdzinis netiek atpaz?ts.

Iemesls

? Da?i optiskie diskdzi?i nedarbojas pareizi, kad tiek iesp?jota ALPM, un t?p?c dators, iesp?jams, neatpaz?st ?os diskdzi?us.

T?l?k sniegts saraksts ar da?iem DVD diskdzi?u mode?iem, par kuriem zin?ms, ka tiem rodas ?? probl?ma:
 • TSST TS-L633B
 • PLDS DS-8A3S

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Tagad ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams uzgaid?t, l?dz tiek izlaista n?kam? servisa pakotne, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Lai nekav?joties nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar Microsoft klientu ar pal?dz?bu veicams pakalpojums sniedz?ju, lai ieg?tu labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu ar pal?dz?bu veicams pakalpojums sniedz?ju t?lru?u numuru un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, nav j?sedz, ja Microsoft atbalsta speci?lists nosaka, ka ?o probl?mu nov?rs?s noteikts atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 uzst?d?tas.

Restart?jiet inform?ciju

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par failu

?aj? labojumfaila ang?u valodas versij? ir ietverti ?aj? tabul? uzskait?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to administrat?vais laiks (UTC). Skatot faila inform?ciju, datumi un laiks tiek p?rv?rsti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo administrat?vais laiks, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma datums un laiks z?mni laikapst?k?u josla .
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
CDROM.sys6.1.7600.20575108,54414 novembris 200903:35x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
CDROM.sys6.1.7600.20575147,45614 novembris 200903:50x64
Visiem atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
CDROM.sys6.1.7600.20575310,27214 novembris 200903:17IA-64
Papildinform?cija par failu vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,830
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,830
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,714
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,075
Datums (UTC)14 novembris 2009
Laiks (UTC)07:41
PlatformaNav piem?rojams
Papildu inform?ciju par vis?m atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,079
Datums (UTC)14 novembris 2009
Laiks (UTC)23:08
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,840
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,840
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.724
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Papildinform?cija par failu vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 Itanium tipa versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,077
Datums (UTC)14 novembris 2009
Laiks (UTC)08:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,835
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,444
Datums (UTC)15 novembris 2009
Laiks (UTC)01:14
PlatformaNav piem?rojams

Profilakse

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, dator? manu?li atsp?jojiet akt?vos ALPM ener?ijas pl?nus. P?c tam izveidojiet jaunu ener?ijas pl?nu.

T?l?k eso?aj? tabul? redzami ener?ijas pl?ni, kas var b?t dator?:
Existing Power Schemes (* Active)
---------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Balanced)
Power Scheme GUID: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (Custom Plan)* 
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (High performance)
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)
Noteikt j?su datora baro?anas pl?ni, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
powercfg /l
Manu?li izsl?gt eso?o ALPM baro?anas pl?niem uz datora, komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un nospiediet ENTER p?c katras no komand?m:
powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe - setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
Lai izveidotu jaunu baro?anas pl?ns, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam uz kontrolpaneli.
 2. Noklik??iniet uz baro?anas opcijas.
 3. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz izveidotu baro?anas pl?ns.
 4. Atlasiet v?lamo ener?ijas pl?nu.
 5. adreses lodzi?? pl?na v?rds un uzv?rds ierakstiet jaunu baro?anas pl?ns, un p?c tam noklik??iniet uz n?kamo.
 6. adreses lodzi?? izsl?gt displeju un adreses lodzi?? iestat?t datoru miega re??ms , atlasiet vajadz?g?s opcijas un p?c tam noklik??iniet uz Create.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v DVD disku mode?iem, kas uzskait?ti sada?? "C?lonis".

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 976187 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 23. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB976187 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 976187

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com