Dators p?rst?j rea??t izsl?g?anas laik?, ja datora, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, sist?mas disk? ir iesp?jots r?ks BitLocker

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975496 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka j?su datora, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, sist?mas diskam ir iesp?jots r?ks BitLocker. J?s izsl?dzat datoru. J?s paman?t, ka izsl?g?anas procesa laik? dators periodiski p?rtrauc rea??t. Turkl?t, ??iet, ka oper?t?jsist?ma jau ir izsl?gta, un p?c tam ekr?ns k??st tum?s. Tom?r dators neizsl?dzas piln?b?. T?d??, iesp?jams, paman?t, ka datora ventilators un citas ier?ces joproj?m ir iesl?gtas.

?? probl?ma nerodas, ja r?ks BitLocker ir piln?b? atsp?jots vai ja BitLocker ir iesp?jots datu disk?, bet atsp?jots sist?mas disk?.

Piez?me. Kad ir radusies ?? probl?ma, oper?t?jsist?mas funkcionalit?te ir izsl?gta. Ta?u datora aparat?rai nav nor?d?ts izsl?gties.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j citus labojumfailus.

Inform?cija par failu.

?ai labojumfaila glob?lajai versijai ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sist?mas Windows 7 x86 tipa izdevumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414-Jul-200901:17x86
Fvevol.sys6.1.7600.16429194,48826-Sep-200905:58x86
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414-Jul-200901:17x86
Fvevol.sys6.1.7600.20536194,48826-Sep-200906:14x86
Sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu izdevumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814-Jul-200901:43x64
Fvevol.sys6.1.7600.16429223,44826-Sep-200906:20x64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814-Jul-200901:43x64
Fvevol.sys6.1.7600.20536223,44826-Sep-200906:40x64
Sist?mas Server 2008 R2 Itanium izdevumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814-Jul-200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.16429481,71226-Sep-200907:23IA-64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814-Jul-200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.20536481,71226-Sep-200907:42IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 975496 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB975496

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com