P?c Windows 7 1. servisa pakotnes vai Windows Vista servisa pakotnes instal??anas dators var sasalt vai tikt restart?ts, par?dot melnu ekr?nu, kur? redzams k??das zi?ojums "0xc0000034"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975484 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju. Dator? instal?jat Windows 7 1. servisa pakotni (SP1) vai Windows Vista servisa pakotni. P?c servisa pakotnes instal??anas dators var sasalt vai tikt restart?ts. Ja dators tiek restart?ts, meln? ekr?n? tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Piez?me. Restart?jot datoru, tiek par?d?ts t?ds pats k??das zi?ojums.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, atbilsto?i pa?reiz?jai sist?mas Windows versijai izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Darb?bas probl?mas nov?r?anai sist?mas Windows 7 lietot?jiem

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet 1. metod? aprakst?t?s darb?bas. Ja, izmantojot 1. metodi, probl?ma netiek atrisin?ta, vai neesat p?rliecin?ts par 1. metodes darb?bu pareizu izpildi, ieteicams izmantot 2. metodi.

1. metode. Dz?siet POQ ierakstus no faila Pending.xml

?? metode ir paredz?ta probl?mas atrisin??anai, izveidojot un palai?ot .vbs skriptu. P?c veiksm?gas .vbs skripta izveido?anas un palai?anas Windows 7 1. servisa pakotnes instal??anai vajadz?tu tikt veiksm?gi pabeigtai.

Piez?mes.

 • ?is .vbs skripts attiecas tikai uz k??das kodu 0xc0000034, neizmantojiet ?o skriptu probl?m?m, kas neattiecas uz k??du 0xc0000034.
 • ?o metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredz?jis lietot?js.
 • Lai izmantotu ?o metodi, ieteicama piek?uve otram datoram un no?emamam datu nes?jam, piem?ram, USB zibatmi?as diskam.
Pirms darba s?k?anas

Pirms darba s?k?anas p?rbaudiet, vai ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Atrodiet otru datoru, no kura var piek??t internetam. Otrais dators b?s j?izmanto, lai izveidotu skripta (.vbs) failu. Lai izveidotu skripta (.vbs) failu, teksts skriptam ir j?nokop? no ?? zin??anu b?zes raksta.
 • Atrodiet no?emamu datu nes?ja ier?ci, piem?ram, USB zibatmi?as disku. Izveidotais skripta (.vbs) fails b?s j?p?rkop? no?emam? datu nes?ja ier?c?. P?c tam skripta (.vbs) fails b?s j?p?rvieto dator?, kur? ir radusies probl?ma.
Piez?me. Ja jums nav piek?uves otram datoram un no?emamai datu nes?ja ier?cei, skripta (.vbs) failu varat izveidot dator?, kur? ir radusies probl?ma. Lai to izdar?tu, atveriet sada?u Sist?mas atkop?anas opcijas, atveriet komandu uzvedni un p?c tam no komandu uzvednes atveriet programmu Piez?mjbloks. P?c tam skripta (.vbs) fails b?s j?izveido manu?li, ierakstot tekstu skriptam no ?? zin??anu b?zes raksta. Kad tas izdar?ts, skripta (.vbs) fails j?saglab? datora cietaj? disk?. P?c tam skriptu var?s palaist, lai pabeigtu darb?bas.

1. da?a. Izveidojiet skripta (.vbs) failu

Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet otru datoru, no kura var piek??t internetam.
 2. Atveriet programmu Piez?mjbloks.
 3. Kop?jiet un iel?m?jiet programm? Piez?mjbloks ??du tekstu:

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 5. Pie??iriet failam nosaukumu Script.vbs un saglab?jiet failu no?emam? datu nes?ja ier?c?, piem?ram, USB zibatmi?as disk?.

2. da?a. Palaidiet skripta (.vbs) failu

Piez?me. Lai veiktu n?kam?s darb?bas, skripta (.vbs) failam ir j?b?t iekop?tam USB zibatmi?as disk?. Ja izmantoj?t cita veida no?emamo datu ier?ci, darb?bas var nedaudz at??irties.

Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:

 1. Restart?jiet datoru un s?ciet spiest tastat?ras tausti?u F8. Tausti?? F8 ir j?nospie?, pirms tiek par?d?ts Windows logotips. Ja tiek par?d?ts Windows logotips, j?m??ina v?lreiz, uzgaidot, l?dz tiek par?d?ta Windows pieteik?an?s uzvedne, un p?c tam izsl?dzot un restart?jot datoru.
  Piez?me.Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu s?kn??anai, tausti?u F8 var nospiest, kad tiek par?d?ta s?kn??anas izv?lne.
 2. Lietojiet bulttausti?us, lai apgabal? Papildu s?kn??anas opcijas atlas?tu Labot datoru, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja sa?emat aicin?jumu, atlasiet labojamo Windows 7 instal?ciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet valodu un tastat?ras ievades metodi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k..
 4. Atlasiet lietot?jv?rdu, ierakstiet savu paroli un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas ?emiet v?r? Windows 7 diska burtu, kas nor?d?ts rind? zem Izv?l?ties atkop?anas r?ku.

  Piem?ram, tas var b?t l?dz?gs ?im.

  Oper?t?jsist?ma: Windows 7 disk? (C:) <VolumeName>

  Piez?me. ?aj? piem?r? diska burts sist?mai Windows 7 ir C.
 6. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
 7. Ievietojiet no?emamo datu nes?ju ar skripta (.vbs) failu ko iepriek? izveidoj?t dator?.
 8. Komandu uzvedn? nor?diet disku un direktoriju, kur? ir iepriek? izveidotais skripta (.vbs) fails.

  Piem?ram, ja iepriek? saglab?j?t script.vbs failu, ko izveidoj?t USB zibatmi?as diska sakn?, un USB zibatmi?as diska burts ir "E", vienk?r?i ierakstiet to komandu uzvedn? un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  E:

  Piez?me. Ja nezin?t, k?ds ir no?emam? datu nes?ja diska burts, varat izmantot util?tu Diskpart, lai par?d?tu disku sarakstu. Lai palaistu util?tu Diskpart, veiciet ??das darb?bas.
  1. Ierakstiet Diskpart un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  2. Ierakstiet List volume (Nor?d?t s?jumu) un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  3. Atz?m?jiet, k?ds ir no?emam? datu nes?ja, kur? atrodas iepriek? izveidotais skripta (.vbs) fails, diska burts. Pie?aujot, ka izmantoj?t USB zibatmi?as disku, diska tips b?s nor?d?ts k? ?No?emams?.
  4. Lai aizv?rtu util?tu Diskpart, ierakstiet Exit (Iziet) un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

 9. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  <Windows _7_drive_letter> ir t? diska burts, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7.

  T?d?j?di skripts tiks palaists fail? Script.vbs. Kad skripta darb?ba beidzas, iesp?jams, tiks par?d?ts zi?ojums, kas l?dz?gs ?im.

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. Lai izietu no komandu uzvednes, ierakstiet Exit (Iziet) un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 11. Restart?jiet datoru. Tagad 1. servisa pakotnes instal??anai vajadz?tu tikt veiksm?gi pabeigtai.

2. metode. Atjaunojiet datoru iepriek??j? st?vokl?, izmantojot sist?mas atjauno?anu


??s metodes ir paredz?tas, lai atgrieztu datoru s?kn?jam? st?vokl?, neinstal?jot servisa pakotni. Kad dators ir veiksm?gi atgriezts s?kn?jam? st?vokl?, m??iniet v?lreiz instal?t servisa pakotni.

Sist?mas atjauno?ana atjaunos datoru st?vokl?, k?d? tas darboj?s pirms ??s probl?mas ra?an?s, un p?c tam dators tiks restart?ts. Lai atjaunotu sist?mu, veiciet ??s darb?bas: 
 1. Restart?jiet datoru un s?ciet spiest tastat?ras tausti?u F8. Tausti?? F8 ir j?nospie?, pirms tiek par?d?ts Windows logotips. Ja tiek par?d?ts Windows logotips, j?m??ina v?lreiz, uzgaidot, l?dz tiek par?d?ta Windows pieteik?an?s uzvedne, un p?c tam izsl?dzot un restart?jot datoru.

  Piez?me. Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu s?kn??anai, tausti?u F8 var nospiest, kad tiek par?d?ta s?kn??anas izv?lne.
 2. Lietojiet bulttausti?us, lai apgabal? Papildu s?kn??anas opcijas atlas?tu Labot datoru, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  Ja sa?emat aicin?jumu, atlasiet labojamo Windows 7 instal?ciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet valodu un tastat?ras ievades metodi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Atlasiet lietot?jv?rdu, ierakstiet savu paroli un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana.
 6. Log? Sist?mas atjauno?ana noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Atlasiet Windows 7 1. servisa pakotnes atjauno?anas punktu, ja t?ds pieejams. Ja ??ds atjauno?anas punkts nav pieejams, atlasiet atjauno?anas punktu, kas tika izveidots pirms probl?mas ra?an?s, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Ja nav par?d?ts neviens atjauno?anas punkts, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u R?d?t citus atjauno?anas punktus.
 8. Log? Atjauno?anas punkta apstiprin??ana noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam, kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz J?.
 9. Kad tiek par?d?ts, ka sist?mas atjauno?ana tika veiksm?gi pabeigta, noklik??iniet uz Restart?t. 

  Piez?me. Ja tiek par?d?ts melns ekr?ns vai t?ds pats vai l?dz?gs k??das zi?ojums, iesp?jams, j?atk?rto ??s darb?bas un j?atjauno dators iepriek??j? st?vokl?.

Darb?bas probl?mas nov?r?anai sist?mas Windows Vista lietot?jiem

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet ??s metodes, s?kot ar 1. metodi. Ja, izmantojot 1. metodi, probl?ma netiek atrisin?ta, p?rejiet uz 2. metodi. 3. metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredz?jis lietot?js.

??s metodes ir paredz?tas, lai atgrieztu datoru s?kn?jam? st?vokl?, neinstal?jot servisa pakotni. Kad dators ir veiksm?gi atgriezts s?kn?jam? st?vokl?, m??iniet v?lreiz instal?t servisa pakotni.

Piez?me. Lai izmantotu ??s metodes, nepiecie?ams Windows Vista DVD disks. Ja datora ra?ot?js nav pieg?d?jis Windows Vista DVD disku, iesp?jams, varat s?kt izmantot labo?anas r?kus. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Restart?jiet datoru un restart??anas procesa laik? nospiediet F8, lai atv?rtu izv?lni Papildu s?kn??anas opcijas. Vai ar? uzgaidiet un atlasiet opciju Izv?lne Papildu opcijas.
 2. Izv?ln? atlasiet opciju, lai labotu savu datoru.
 3. Atlasiet Administrators un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 4. Veiciet 4. darb?bu 1. vai 2. metod?.

1. metode. Atjaunojiet datoru iepriek??j? st?vokl?, izmantojot sist?mas atjauno?anu

Sist?mas atjauno?ana atjaunos datoru st?vokl?, k?d? tas darboj?s pirms ??s probl?mas ra?an?s, un p?c tam dators tiks restart?ts. Lai atjaunotu sist?mu, veiciet ??s darb?bas: 
 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru no DVD diska.

  Piez?me. Kad tiek par?d?ta uzvedne Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastat?ras tausti?u, lai restart?tu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestat?jumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet Labot datoru.
 4. Atlasiet labojamo Windows Vista instal?ciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas atlasiet Sist?mas atjauno?ana un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Piez?me. Ja, start?jot sist?mu Windows Vista, labo?anas r?ks nosaka probl?mu, autom?tiski tiks palaista s?kuma labo?ana, lai probl?mu nov?rstu. Ja t? notiek, noklik??iniet uz Atcelt un p?c tam noklik??iniet uz Skat?t papildu opcijas, lai piek??tu sist?mas atkop?anas un atbalsta opcij?m.
 6. Sist?mas atjauno?anas vedn? noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Atlasiet atjauno?anas punktu ar datumu, kas ir agr?ks par k??das zi?ojuma par?d??anas laiku, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Liel?kaj? da?? gad?jumu tas ir jaun?kais sarakst? par?d?tais atjauno?anas punkts.
 8. Noklik??iniet uz T?l?k.
 9. Noklik??iniet uz Pabeigt. Sist?mas atjauno?ana pabeigs darb?bu, un dators tiks restart?ts.  
Piez?me. Ja tiek par?d?ts melns ekr?ns vai sa?emat to pa?u vai l?dz?gu k??das zi?ojumu, iesp?jams, j?atk?rto ??s darb?bas un j?atjauno dators iepriek??j? st?vokl?.

2. metode. Izmantojiet s?kuma labo?anu, lai m??in?tu labot datora start??anas probl?mas

Lai sist?mu Windows start?tu no Windows Vista DVD diska un izmantotu sist?mas atkop?anas opcijas, veiciet ??das darb?bas:

 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru no DVD diska.

  Piez?me. Kad tiek par?d?ta uzvedne Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastat?ras tausti?u, lai restart?tu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestat?jumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet Labot datoru.
 4. Atlasiet labojamo Windows Vista instal?ciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas atlasiet S?kuma labo?ana un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Piez?me. Ja, start?jot sist?mu Windows Vista, labo?anas r?ks nosaka probl?mu, autom?tiski tiks palaista s?kuma labo?ana, lai probl?mas nov?rstu. Ja t? notiek, noklik??iniet uz Atcelt un p?c tam noklik??iniet uz Skat?t papildu opcijas, lai piek??tu sist?mas atkop?anas un atbalsta opcij?m.
 6. Kad s?kuma labo?anas darb?ba ir pabeigta, noklik??iniet uz Pabeigt.
 7. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Restart?t.
Piez?me. Ja tiek par?d?ts melns ekr?ns, kur? redzams t?ds pats k??das zi?ojums, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Izdz?siet poqexec ierakstu no SetupExecute v?rt?bas (tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem)

Piez?me. 3. metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredz?jis lietot?js. 

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?: 322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Lai poqexec ierakstu izdz?stu no SetupExecute (REG_MULTI_SZ) v?rt?bas, j?not?ra v?rt?ba. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru no DVD diska.

  Piez?me. Kad tiek par?d?ta uzvedne Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastat?ras tausti?u, lai restart?tu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestat?jumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet Labot datoru.

  Piez?me. Ja tiek pied?v?ts veikt sist?mas atjauno?anu, atlasiet N? un nospiediet tausti?u Enter.
 4. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas atlasiet S?kuma labo?ana un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Piez?me. Ja, start?jot sist?mu Windows Vista, labo?anas r?ks nosaka probl?mu, autom?tiski tiks palaista s?kuma labo?ana, lai probl?mas nov?rstu. Ja t? notiek, noklik??iniet uz Atcelt un p?c tam noklik??iniet uz Skat?t papildu opcijas, lai piek??tu sist?mas atkop?anas un atbalsta opcij?m.
 5. Sada?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz  Komandu uzvedne un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas: P?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Komandu uzvedn? ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 8. Restart?jiet datoru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 975484 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com