?diegus ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? arba ?Windows Vista? pakeitim? paket? kompiuteris gali u?strigti arba b?ti paleistas i? naujo juodame ekrane parodant klaidos prane?im? ?0xc0000034?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 975484 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?: kompiuteryje ?diegiate ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? (SP1) arba ?Windows Vista? pakeitim? paket?. ?diegus pakeitim? paket? kompiuteris u?stringa arba paleid?iamas i? naujo. Jei kompiuteris paleid?iamas i? naujo, juodame ekrane parodomas klaidos prane?imas, pana?us ? ??:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Pastaba Jei kompiuter? i? naujo paleisite patys, bus parodytas tas pats klaidos prane?imas.

SPRENDIMAS

Kad gal?tum?te i?spr?sti ?i? problem?, atsi?velgdami ? turim? ?Windows? versij? pasinaudokite toliau pateikiamais b?dais.

Problemos sprendimo veiksmai, skirti ?Windows 7? vartotojams

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite 1 b?de pateikiamus veiksmus. Jei pasinaudojus 1 b?du problemos nepavyksta i?spr?sti arba manote, kad jums nepakanka ?g?d?i? atlikti 1 b?do veiksmus, rekomenduojame pasinaudoti 2 b?du.

1 b?das: i?trinkite POQ ?ra?us i? ?Pending.xml?

Pasinaudojus ?iuo b?du problema i?sprend?iama sukuriant ir paleid?iant .vbs scenarij?. S?kmingai suk?rus ir paleidus .vbs scenarij?, tur?t? pavykti ?diegti ?Windows 7? 1 pakeitim? paket?.

Pastabos

 • ?is .vbs scenarijus taikomas tik pasirod?ius klaidos kodui 0xc0000034, nenaudokite ?io scenarijaus esant kitai klaidai ? tik 0xc0000034.
 • ?iuo b?du rekomenduojame naudotis patyrusiems vartotojams.
 • Kad pasinaudotum?te ?iuo b?du, rekomenduojame tur?ti antr? kompiuter? ir kei?iamosios laikmenos ?rengin?, pavyzd?iui, USB atmintin?.
Prie? pradedant

Prie? prad?dami suraskite:
 • Pasiimkite antr? kompiuter? su interneto prieiga. Antrojo kompiuterio reik?s scenarijaus (.vbs) failui sukurti. Nor?dami sukurti scenarijaus (.vbs) fail?, tur?site nukopijuoti scenarijaus tekst? i? ?io ?ini? baz?s straipsnio.
 • Pasiimkite kei?iamosios laikmenos ?rengin?, pavyzd?iui, USB atmintin?. Nukopijuokite sukurt? scenarijaus (.vbs) fail? ? kei?iamosios laikmenos ?rengin?. Perkelkite scenarijaus (.vbs) fail? ? kompiuter?, kuriame kilo problema.
Pastaba Jei negalite pasinaudoti antru kompiuteriu ir kei?iamosios laikmenos ?renginiu, scenarijaus (.vbs) fail? galite sukurti ir kompiuteryje, kuriame kilo problema. Nor?dami tai padaryti, eikite ? dal? Sistemos atk?rimo parinktis, atidarykite komandin? eilut?, tada i? komandin?s eilut?s paleiskite U?ra?in?. Tada rankiniu b?du sukurkite scenarijaus (.vbs) fail? ?vesdami scenarijaus tekst? i? ?io ?ini? baz?s straipsnio. ?ra?ykite scenarijaus (.vbs) fail? vietiniame stand?iajame diske. Tada paleiskite scenarij? ir u?baikite veiksmus.

1 dalis: sukurkite scenarijaus (.vbs) fail?

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pasiimkite antr? kompiuter? su interneto prieiga.
 2. Atidarykite u?ra?in?.
 3. Nukopijuokite ir ?klijuokite ? u?ra?in? toliau pateikiam? tekst?.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Spustel?kite Failas, tada ? ?ra?yti kaip.
 5. Pavadinkite fail? Script.vbs ir ?ra?ykite j? ? kei?iamosios laikmenos ?rengin?, pavyzd?iui, USB atmintin?.

2 dalis: paleiskite scenarijaus (.vbs) fail?

Pastaba Atliekant toliau pateikiamus veiksmus laikoma, kad scenarijaus (.vbs) fail? nukopijavote ? USB atmintin?. Jei naudojote kitok? kei?iamosios laikmenos ?rengin?, gali tekti atlikti ?iek tiek kitokius veiksmus.

Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Paleisdami kompiuter? i? naujo spauskite klavi?? F8. Klavi?? F8 turite paspausti prie? pasirodant ?Windows? logotipui. Jei pasirodo ?Windows? logotipas, turite bandyti dar kart? ir palaukti, kol pasirodys ?Windows? ??jimo raginimas, tada i?jungti ir v?l paleisti kompiuter?.
  Pastaba: kai kompiuteryje, kurio konfig?racijoje numatytos kelios ?kraunamos operacin?s sistemos, pasirodys ?krovos meniu, spustel?kite F8 .
 2. Rodykli? klavi?ais srityje I?pl?stin?s ?krovos parinktys pasirinkite Taisyti kompiuter?, tada paspauskite Enter. Paraginti pasirinkite norim? taisyti ?Windows 7? diegim?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite kalb? ir klaviat?ros ?vesties metod?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Pasirinkite vartotojo vard?, ?veskite slapta?od?, tada spustel?kite Gerai.
 5. Patikrin? dal? Sistemos atk?rimo parinktys u?sira?ykite ?Windows 7? disko raid?, kuri nurodyta eilut?je po Pasirinkite atk?rimo ?rank?.

  Pavyzd?iui, galite pasteb?ti k? nors pana?aus ? toliau pateikiam? ?ra??.

  Operacin? sistema: ?Windows 7? yra (C:) <VolumeName>

  Pastaba ?iame pavyzdyje ?Windows 7? disko raid? yra C.
 6. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komandin? eilut?.
 7. Prijunkite prie kompiuterio kei?iam?j? laikmen? su anks?iau sukurtu scenarijaus (.vbs) failu.
 8. Komandin?je eilut?je pereikite prie disko ir katalogo, kuriame yra anks?iau sukurtas scenarijaus (.vbs) failas.

  Pavyzd?iui, jei anks?iau sukurt? fail? script.vbs ?ra??te ? ?aknin? USB atmintin?s katalog?, o su USB atmintine susieta disko raid? yra E, komandin?je eilut?je tiesiog ?veskite toliau pateikiam? tekst? ir paspauskite Enter.

  E:

  Pastaba Jei nesate tikri, kuriame diske yra kei?iamoji laikmena, kad b?t? parodytas disk? s?ra?as, galite naudoti ?Diskpart?. Nor?dami paleisti ?Diskpart?, atlikite ?iuos veiksmus.
  1. ?veskite Diskpart, tada paspauskite Enter.
  2. ?veskite List volume, tada paspauskite Enter.
  3. U?sira?ykite disko, kuriame yra kei?iamoji laikmena su anks?iau sukurtu scenarijaus (.vbs) failu, raid?. Jei naudojate USB atmintin?, disko tipas turi b?ti nurodytas kaip ?Kei?iamasis?.
  4. Nor?dami i?eiti i? ?Diskpart?, ?veskite Exit, tada paspauskite Enter.

 9. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau pateikiam? komand? ir paspauskite Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_disko_raid?>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Kai <Windows _7_disko_raid?> yra disko, kuriame ?diegta operacin? sistema ?Windows 7?, raid?.

  Taip paleisite faile Script.vbs esant? scenarij?. Pasibaigus scenarijui pamatysite prane?im?, pana?? ? toliau pateikiam?.

  2 POQ mazgai pa?alinti. Scenarijus u?baigtas
 10. Nor?dami i?eiti i? komandin?s eilut?s, ?veskite Exit, tada paspauskite Enter.
 11. Paleiskite kompiuter? i? naujo. Dabar tur?tum?te s?kmingai ?diegti 1 pakeitim? paket?.

2 b?das: atkurkite ankstesn? kompiuterio b?sen? naudodami sistemos atk?rimo priemon?


?is b?das tur?t? pad?ti gr??inti ankstesn? kompiuterio b?sen? be ?diegto pakeitim? paketo, i? kurios j? v?l b?t? galima paleisti. Gr??in? kompiuterio b?sen?, i? kurios j? v?l galite paleisti, pabandykite pakeitim? paket? ?diegti dar kart?.

Sistemos atk?rimo priemon? atkurs ankstesn? j?s? kompiuterio b?sen?, kurios jis buvo prie? kylant problemai, tada paleis kompiuter? i? naujo. Nor?dami atkurti sistem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleisdami kompiuter? i? naujo spauskite klavi?? F8. Klavi?? F8 turite paspausti prie? pasirodant ?Windows? logotipui. Jei pasirodo ?Windows? logotipas, turite bandyti dar kart? ir palaukti, kol pasirodys ?Windows? ??jimo raginimas, tada i?jungti ir v?l paleisti kompiuter?.

  Pastaba Kai kompiuteryje, kurio konfig?racijoje numatytos kelios ?kraunamos operacin?s sistemos, atsiras ?krovos meniu, spustel?kite F8
 2. Rodykli? klavi?ais srityje I?pl?stin?s ?krovos parinktys pasirinkite Taisyti kompiuter?, tada paspauskite Enter.
  Paraginti pasirinkite norim? taisyti ?Windows 7? diegim?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite kalb? ir klaviat?ros ?vesties metod?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Pasirinkite vartotojo vard?, ?veskite slapta?od?, tada spustel?kite Gerai.
 5. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Sistemos atk?rimas.
 6. Sistemos atk?rimo lange spustel?kite Pirmyn.
 7. Jei toks yra, pasirinkite ?Windows 7? 1 pakeitim? paketo atk?rimo ta?k?. Jei jo n?ra, pasirinkite t? atk?rimo ta?k?, kuris, j?s? nuomone, buvo sukurtas prie? kylant problemai, tada spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Jei n?ra nurodyta joki? atk?rimo ta?k?, spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti daugiau atk?rimo ta?k?.
 8. Lange Patvirtinti atk?rimo ta?k? spustel?kite Baigti, tada paraginti spustel?kite Taip.
 9. Kai bus prane?ta, kad sistemos atk?rimas s?kmingai u?baigtas, spustel?kite Paleisti i? naujo.

  Pastaba Jei pamatysite juod? ekran? ir t? pat? arba pana?? klaidos prane?im?, jums gali tekti pakartoti ?iuos veiksmus ir atkurti ankstesn? kompiuterio b?sen?.

?Windows Vista? vartotojams skirti problemos sprendimo veiksmai

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pasinaudokite toliau pateikiamais b?dais prad?dami nuo 1. Jei 1 b?du problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do. 3 b?d? rekomenduojame naudoti tik patyrusiems vartotojams.

?ie b?dai tur?t? pad?ti gr??inti kompiuter? ? b?sen? be ?diegto pakeitim? paketo, i? kurios j? v?l b?t? galima paleisti. Gr??in? kompiuterio b?sen?, i? kurios j? v?l galite paleisti, pabandykite pakeitim? paket? ?diegti dar kart?.

Pastaba Atliekant toliau pateikiam? b?d? veiksmus reikalingas ?Windows Vista? DVD diskas. Jei kompiuterio gamintojas neprid?jo ?Windows Vista? DVD disko, paleisti tur?tum?te gal?ti per taisymo ?rankius. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo, tada paleisties proceso metu paspauskite F8 ir atidarykite meniu I?pl?stin?s ?krovos parinktys. Arba palaukite ir pasirinkite parinkt? I?pl?stini? parink?i? meniu.
 2. Meniu pasirinkite kompiuterio taisymo parinkt?.
 3. Pasirinkite Administratorius, tada paspauskite Enter.
 4. Pereikite prie 1 arba 2 b?do 4 veiksmo.

1 b?das: atkurkite ankstesn? kompiuterio b?sen? naudodami sistemos atk?rimo funkcij?

Sistemos atk?rimas gr??ina ankstesn? kompiuterio b?sen?, kurios jis buvo prie? kylant ?iai problemai, ir paleid?ia kompiuter? i? naujo. Nor?dami atkurti sistem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows Vista? DVD disk? ? DVD disk? ?rengin?, tada i? naujo paleiskite kompiuter? sistem? ?kraudami i? DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas prane?imas Paspauskite bet kur? klavi??, kad ?krautum?te i? CD arba DVD, paspauskite bet kur? klavi?? ir paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami ?Windows Vista? DVD disk?.
 2. Pasirinkite kalbos parametr?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuter?.
 4. Pasirinkite norim? taisyti ?Windows Vista? diegim?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Sistemos atk?rimas, tada paspauskite Enter.

  Pastaba Jei atk?rimo proceso metu paleid?iant sistem? ?Windows Vista? nustatoma problema, paleid?iamas paleisties atk?rimas, kad problema b?t? i?spr?sta automati?kai. Jei taip nutinka, spustel?kite At?aukti, tada ? Per?i?r?ti i?pl?stines parinktis, kad atkurtum?te sistem? ir per?i?r?tum?te palaikymo informacij?.
 6. Sistemos atk?rimo vedlyje spustel?kite Pirmyn.
 7. Pasirinkite atk?rimo ta?k?, kuris buvo sukurtas prie? pasirodant klaidos prane?imui, tada spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Da?niausiai tai paskutinis s?ra?e pateikiamas atk?rimo ta?kas.
 8. Spustel?kite Pirmyn.
 9. Spustel?kite Baigti. Sistemos atk?rimas bus u?baigtas, o kompiuteris paleistas i? naujo.  
Pastaba Jei pamatysite juod? ekran? ir t? pat? arba pana?? klaidos prane?im?, jums gali tekti pakartoti ?iuos veiksmus ir atkurti ankstesn? kompiuterio b?sen?.

2 b?das: naudodami paleisties atk?rim? pabandykite i?spr?sti visas kompiuterio problemas

Nor?dami paleisti ?Windows? i? ?Windows Vista? DVD disko ir pasinaudoti sistemos atk?rimo parinktimis, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. ?d?kite ?Windows Vista? DVD disk? ? DVD disk? ?rengin?, tada i? naujo paleiskite kompiuter? sistem? ?kraudami i? DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas prane?imas Paspauskite bet kur? klavi??, kad ?krautum?te i? CD arba DVD, paspauskite bet kur? klavi?? ir paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami ?Windows Vista? DVD disk?.
 2. Pasirinkite kalbos parametr?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuter?.
 4. Pasirinkite norim? taisyti ?Windows Vista? diegim?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Paleisties atk?rimas, tada ? Enter.

  Pastaba Jei atk?rimo proceso metu paleid?iant sistem? ?Windows Vista? nustatoma problema, paleid?iamas paleisties atk?rimas, kad problemos b?t? i?spr?stos automati?kai. Jei taip nutinka, spustel?kite At?aukti, tada ? Per?i?r?ti i?pl?stines parinktis, kad atkurtum?te sistem? ir per?i?r?tum?te palaikymo informacij?.
 6. Spustel?kite Baigti, kai paleisties atk?rimas bus baigtas.
 7. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Paleisti i? naujo.
Pastaba Jei pamatysite juod? ekran? su tokiu pat klaidos prane?imu, pabandykite pasinaudoti 3 b?du.

3 b?das: panaikinkite ?ra?? ?poqexec? i? reik?m?s ?SetupExecute? (tik patyrusiems vartotojams)

Pastaba 3 b?du naudotis rekomenduojame tik patyrusiems vartotojams.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je: 322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami panaikinti ?ra?? ?poqexec? i? reik?m?s ?SetupExecute? (REG_MULTI_SZ), turite i?trinti vis? reik?m?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows Vista? DVD disk? ? DVD disk? ?rengin?, tada i? naujo paleiskite kompiuter? sistem? ?kraudami i? DVD disko.

  Pastaba Kai parodomas prane?imas Paspauskite bet kur? klavi??, kad ?krautum?te i? CD arba DVD, paspauskite bet kur? klavi?? ir paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami ?Windows Vista? DVD disk?.
 2. Pasirinkite kalbos parametr?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite Taisyti kompiuter?.

  Pastaba Jei b?site paraginti atlikti sistemos atk?rim?, pasirinkite Ne, tada paspauskite Enter.
 4. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys pasirinkite Paleisties atk?rimas, tada paspauskite Enter.

  Pastaba Jei atk?rimo proceso metu paleid?iant sistem? ?Windows Vista? nustatoma problema, paleid?iamas paleisties atk?rimas, kad problemos b?t? i?spr?stos automati?kai. Jei taip nutinka, spustel?kite At?aukti, tada ? Per?i?r?ti i?pl?stines parinktis, kad atkurtum?te sistem? ir per?i?r?tum?te palaikymo informacij?.
 5. Dalyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komandin? eilut?, tada paspauskite Enter.
 6. Komandin?je eilut?je ?veskite ?ias komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite Enter

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Komandin?je eilut?je ?veskite exit, tada paspauskite Enter.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 975484 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com