Sist?ma Exchange Server 2007 neparedz?ti p?riet izm??in?juma re??m? p?c sist?mas Exchange Server 2007 pa?reiz?j?s instal?cijas p?rinstal??anas vai labo?anas server?, kur? darbojas sist?ma Windows Small Business Server 2008

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975263 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts sist?mai Microsoft Exchange Server 2007 paredz?tais aktiviz??anas r?ks dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Small Business Server 2008.

SIMPTOMI

Jums ir serveris, kur? darbojas sist?ma Windows Small Business Server 2008. Server? veicat sist?mas Exchange Server 2007 pa?reiz?j?s instal?cijas p?rinstal??anu vai labo?anu. P?c tam sist?ma Exchange Server 2007 neparedz?ti p?riet izm??in?juma re??m?, un tiek par?d?ti br?din?juma zi?ojumi, kuros ir inform?cija aktiviz?t sist?mu Exchange Server 2007.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, pieprasiet labojumfailu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centr?.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Form? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Zin?mas probl?mas ?aj? labojumfail?

?is r?ks ir pieejams tikai ang?u valod?. Palai?ot ?o r?ku, tas, iesp?jams, par?d?s inform?ciju, ka varat atrast ?urn?lfailu ??d? ce??:
C:\Program Files\Windows Small Business Server\Logs\KB975263.LOG
Piez?me. Ja server? darbojas sist?mas Windows Server 2008 lokaliz?ta valodas versija, mapes nosaukums "Program Files" var b?t lokaliz?ts attiec?gaj? valod?. ??d? gad?jum? j?atver mape "Program Files" (Programmu faili), kurai ir lokaliz?tais nosaukums, lai piek??tu ?urn?lfailam.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas sist?mai Windows Small Business Server 2008.

Inform?cija par re?istru

Lai izmantotu pakotn? iek?auto labojumfailu, nek?das izmai?as re?istr? nav j?veic.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sbs2008-kb975263-x64-enu.exe6.0.5601.8512321,44020-Nov-200907:59x86
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 975263 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 13. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver KB975263

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com