Stop k??das zi?ojums, kad p?rsteigums no?em?anas USB resursdatora kontrolleris, kas rodas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003: "Stop k??das kodu 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 973618 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Windows Server 2003 av?rijas ra?an?s p?rsteigums no?em?anas USB resursdatora kontrolleris. Turkl?t, tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
0X00000050 (Pieturaparameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo oper?t?jsist?ma m??ina piek??t atmi?as, kas nor?d?ja ar resursdatora kontrollera re?istr?t restart?jot USB resursdatora kontrolleris. Tom?r re?istr? k??st neder?ga, ja resursdatora kontrolleris tiek no?emts.

Izvedot resursdatora kontrolleris, resursdatora kontrolleris re?istra v?rt?bas tiek atjaunin?ts 0xffffffff v?rt?bai. Tom?r oper?t?jsist?mas nepied?v? ??da izmai?a, un oper?t?jsist?ma m??ina inicializ?t aparat?ru. ?o iztur??anos av?rijas sist?mas.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas Windows Server 2003 1. servisa pakotne (SP1) vai Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2).

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j citus iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Usbehci5.2.3790.337830,72016 J?lijs, 200913: 16Nav piem?rojamsSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337817,66416 J?lijs, 200913: 16Nav piem?rojamsSP1
Usbport5.2.3790.3378146,43216 J?lijs, 200913: 16x86SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337820,99216 J?lijs, 200913: 16Nav piem?rojamsSP1
Usbehci5.2.3790.455330,72016 J?lijs, 200912: 21Nav piem?rojamsSP2
Usbohci.sys5.2.3790.455317,66416 J?lijs, 200912: 22Nav piem?rojamsSP2
Usbport5.2.3790.4553146,43216 J?lijs, 200912: 22x86SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455320,99216 J?lijs, 200912: 22Nav piem?rojamsSP2
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Usbehci5.2.3790.337852,35217 J?lijs, 200908: 24x64SP1
Usbohci.sys5.2.3790.337827,00817 J?lijs, 200908: 24x64SP1
Usbport5.2.3790.3378214,01617 J?lijs, 200908: 24x64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337832,89617 J?lijs, 200908: 24x64SP1
Usbehci5.2.3790.455352,35217 J?lijs, 200908: 28x64SP2
Usbohci.sys5.2.3790.455327,00817 J?lijs, 200908: 28x64SP2
Usbport5.2.3790.4553214,01617 J?lijs, 200908: 28x64SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455332,89617 J?lijs, 200908: 28x64SP2
Visiem atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Usbehci5.2.3790.3378100,86417 J?lijs, 200908: 24Nav piem?rojamsSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337850,43217 J?lijs, 200908: 24Nav piem?rojamsSP1
Usbport5.2.3790.3378415,74417 J?lijs, 200908: 24IA-64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337872,19217 J?lijs, 200908: 24Nav piem?rojamsSP1
Usbehci5.2.3790.4553100,86417 J?lijs, 200908: 27Nav piem?rojamsSP2
Usbohci.sys5.2.3790.455350,43217 J?lijs, 200908: 27Nav piem?rojamsSP2
Usbport5.2.3790.4553415,74417 J?lijs, 200908: 27IA-64SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455372,19217 J?lijs, 200908: 27Nav piem?rojamsSP2

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 973618 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 9. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB973618 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 973618

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com