MS09-067: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 10 בנובמבר, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973593 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-067. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיה ידועה בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, בעת השימוש בשיטה Unprotect להסרת ההגנה של גיליון עבודה שאינו פעיל ב-Office Excel 2007, הפקדים בגיליון שאינו פעיל מוצגים בגיליונות עבודה אחרים. כדי לפתור בעיה זו, התקן את תיקון חם מס' 978399. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  978399 תיאור חבילת התיקון החם של Office Excel 2007? (Excel-x-none.msp?, Graph-x-none.msp?, Xlconv-x-none.msp?, Xlview-x-none.msp): 23 בפברואר, 2010 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתיתקל בבעיה הבאה בעת עבודה עם קוד מאקרו של Microsoft Excel 2007 Visual Basic for Applications (VBA)?:
  מאפיין הבעיה

  אתה מסיר את ההגנה של גיליון עבודה באמצעות מודל האובייקט, כגון Worksheets("sheet2").Unprotect. אם גיליון העבודה שהגנתו הוסרה אינו גיליון העבודה הפעיל, התוכן מגיליון העבודה שהגנתו הוסרה מוצג בגיליון העבודה הנוכחי. בעיה זו נמשכת עד שמתבצעת פעולה המעדכנת את Excel.


  פתרון הבעיה

  כדי לפתור בעיה זו, החל את התיקון החם המתואר במאמר 978522 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  978522 תיאור חבילת התיקון החם של Office Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 23 בדצמבר, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)  דרך לעקיפת הבעיה 1

  כדי להתגבר על בעיה זו, מזער והגדל את חלון Excel כדי לצייר מחדש או לרענן את גיליון העבודה של Excel.

  דרך לעקיפת הבעיה 2

  Microsoft מציעה דוגמאות תכנות לצורך הדגמה בלבד, ללא אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, וכולל, אך לא רק, אחריות לגבי סחירות ו/או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התכנות המודגמת ובקי בהפעלת הכלים המשמשים ליצירה ולניפוי של שגיאות בפרוצדורות. מומחי התמיכה של Microsoft יכולים לסייע בהסברת הפונקציונליות של פרוצדורה מסוימת, אך הם לא ישנו את הדוגמאות כדי לספק פונקציונליות נוספת או כדי לבנות פרוצדורות שיענו על צרכיך הספציפיים.
  אם יש לך ניסיון מוגבל בתכנות, יתכן שתרצה ליצור קשר עם אחד מהשותפים המורשים של Microsoft או אם שירותי הייעוץ של Microsoft. לפרטים נוספים, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

  שותפים מורשים של Microsoft - https://partner.microsoft.com/global/30000104

  שירותי ייעוץ של Microsoft - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  לקבלת מידע נוסף על אפשרויות התמיכה הזמינות ועל דרכים ליצור קשר עם Microsoft, בקר באתר של Microsoft שלהלן: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  באפשרותך לשנות את קוד המאקרו כדי לעקוף בעיה זו על-ידי הפעלת גיליון העבודה של Excel לפני הרצת השטיה Unprotect (הסר הגנה) כפי שמוצג בדוגמת הקוד הבאה.
  Sub Button1_Click()?
    Dim NowActiveSheet As WorkSheet
    Worksheets("sheet2").Protect
    Set NowActiveSheet=ActiveSheet
    ?' Activate the Excel sheet before running Unprotect method.?
    Worksheets("sheet2").Activate
    Worksheets("sheet2").Unprotect
    NowActiveSheet.Activate
  End Sub 
  
  דרך לעקיפת הבעיה 3

  כדי להתגבר על בעיה זו, הפעל את כל גיליונות העבודה ב- Excel ידנית או באמצעות שימוש במאקרו לאחר שהבעיה אירעה.
כדי לפתור בעיות אלה, התקן את עדכון האבטחה מס' 978382. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
978382 MS10-017: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 9 במרץ, 2010

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הנכללים בעדכון אבטחה זה

 • 973402 תיאור חבילת התיקון החם של Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 974492 תיאור חבילת התיקון החם של Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 971787 תיאור של חבילת התיקון החם למערכת Office 2007 (Excel.msp, Xlconv.msp)?: 30 ביוני, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 973932 תיאור חבילת התיקון החם של Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 973823 כללי עיצוב מותנה משוכפלים כאשר מעתיקים ואז מדביקים תאים ב- Excel 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 971858 תיאור של חבילת התיקון החם ל- Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Xlconv.msp): 30 ביוני, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 972577 כאשר מסובבים טקסט בתאים במסמךExcel 2007 בלקוח Terminal Services המריץ מצב Monitor Spanning, הטקסט מופיע כשהוא אינו מיושר, בלתי נראה בחלקו או כולו, או שפונקצית התאמה אוטומטית לרוחב עמודה אינה פועלת. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 973933 תיאור חבילת התיקון החם של Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 971860 תיאור של חבילת התיקון החם ל- Excel 2007 ?(Excel.msp, Graph.msp, Oart.msp, Oartconv.msp, Xlconv.msp): 30 ביוני, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 974496 תיאור חבילת התיקון החם של Excel 2007? (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 974487 תיאור חבילת התיקון החם של מערכת 2007 Office? (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 באוגוסט, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תנאים מוקדמים להתקנת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין עדכון זה, אחד מהפריטים הבאים חייב להיות מותקן במחשב שלך:
 • ?2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)?
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)?
לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוךMicrosoft Knowledge Base:
949585 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Office 2007 suite? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על החלפת עדכון האבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה הבא:
969682 MS09-021: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 9 ביוני 2009

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6514.500018,341,21618-Aug-200905:48
Excel.manNot Applicable79114-Aug-200917:26
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200920:09

מאפיינים

Article ID: 973593 - Last Review: יום שני 15 מרץ 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973593

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com