K? ieg?t jaunu produkta atsl?gu Microsoft Games for Windows, Streets & Trips vai MapPoint

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 973457 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Instal?jot vai atk?rtoti instal?jot programmu Games for Windows, Microsoft Streets & Trips vai Microsoft MapPoint, tiek par?d?ts aicin?jums ievad?t produkta atsl?gu. Produkta atsl?gu izmanto Microsoft programmat?ras instal??anas laik?, lai atblo??tu produktu. Ja neievad?t produkta atsl?gu, kad tas tiek piepras?ts, programma, iesp?jams, netiks start?ta vai ar? t? darbosies ierobe?otu rei?u skaitu.

?aj? rakst? nor?d?ts, kur atrast produkta atsl?gu. Taj? sniegta ar? inform?cija, k? ieg?t aizvieto?anas produkta atsl?gu, ja produkta atsl?ga nav salas?ma vai t?s tr?kst.

PAPILDINDORM?CIJA

K? atrast produkta atsl?gu

Produkta atsl?ga var atrasties da??d?s viet?s. Tas ir atkar?gs no produkta ieg??anas veida, piem?ram, kompaktdisk?/DVD disk?, lejupiel?d?jot vai abon?jot, vai ar? produkts bija iepriek? instal?ts ieg?d?taj? dator?. Lai atrastu produkta atsl?gu, p?rbaudiet ??das atra?an?s vietas:
 • Uzl?me uz kompaktdiska v?ci?a vai cita iepakojuma
 • Autentiskuma sertifik?ts, kas tika pieg?d?ts kop? ar programmu
 • Apstiprin?juma e-pasta zi?ojums, ko sa??m?t ieg?dei tie?saist?
 • Uzl?me uz datora
 • Lietot?ja rokasgr?mata vai cita dokument?cija, kas tika pieg?d?ta kop? ar datoru
Ja nevarat atrast produkta atsl?gu savam produktam, skatiet t?l?ko sada?u.

K? aizvietot boj?tu vai pazaud?tu produkta atsl?gu

Ja nevarat atrast savu produkta atsl?gu, varat ieg?t aizvieto?anas produkta atsl?gu. Lai to paveiktu, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu:
Streets & Trips/MapPoint: (866) 834-8317
Games for Windows: (800) 537-8324

Piez?me. Iesp?jams, par jaunu produkta atsl?gu tiks piem?rota maksa.
Sazinoties ar korpor?ciju Microsoft, lai ieg?tu jaunu produkta atsl?gu, p?rliecinieties, vai jums ir pieejams:
 • Produkta kompaktdisks vai DVD disks, ja produkts tika pieg?d?ts disk?
 • Dators, kur? v?laties instal?t produktu
 • Ori?in?l?s produkta atsl?gas salas?m?s da?as, ja t?das ir pieejamas
 • Iek??j? ap?a numurs uz produkta diska
  Piez?me. ?? numura priek?? atrodas "X", un tas sast?v no septi?iem cipariem, k? par?d?ts ?eit:
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  diska grafika

Rekviz?ti

Raksta ID: 973457 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Microsoft Encarta Premium 2008
 • Microsoft Encarta 2008 Standard
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Halo PC 1.0
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Fable III for PC
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbsurveynew kbhowto KB973457

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com