Identifikator ?lanka: 973289 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak govori o prilago?avanju podrazumevanih postavki lokalnog korisni?kog profila prilikom kreiranja slike na ra?unaru koji radi pod jednim od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Posle primene slike, postavke podrazumevanog lokalnog korisni?kog profila se primenjuju na sve nove korisnike koji se prijavljuju na ra?unar.

Da biste mogli da prilagodite podrazumevani korisni?ki profil ili obavezni korisni?ki profil, prvo morate da prilagodite podrazumevani korisni?ki profil. Zatim je podrazumevani korisni?ki profil mogu?e kopirati u odgovaraju?u deljenu fasciklu da biste taj korisni?ki profil u?inili podrazumevanim korisni?kim profilom ili obaveznim korisni?kim profilom.

Kada se podrazumevani korisni?ki profil prilagodi na na?in opisan u ovom ?lanku, on rekonstrui?e izvorni profil u obliku koji mo?e da koristi vi?e korisnika. Ovo je jedini podr?ani metod prilago?avanja podrazumevanog korisni?kog profila za operativni sistem Windows. Ako poku?ate da koristite druge metode za prilago?avanje podrazumevanog korisni?kog profila, to mo?e dovesti do uklju?ivanja irelevantnih informacija u ovaj novi podrazumevani korisni?ki profil. Takve irelevantne informacije mogu dovesti do ozbiljnih problema sa stabilno??u aplikacija i sistema.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Ovaj ?lanak zamenjuje sve prethodno objavljene procedure za prilago?avanje podrazumevanih lokalnih korisni?kih profila prilikom pripreme slika.

Prilago?avanje podrazumevanog korisni?kog profila u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Jedini podr?ani na?in prilago?avanja podrazumevanog korisni?kog profila jeste pomo?u parametra Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile koji se nalazi u datoteci odgovora Unattend.xml. Datoteka odgovora Unattend.xml se prosle?uje alatki za pripremu sistema (Sysprep.exe).

1. korak: Konfigurisanje podrazumevanog korisni?kog profila
2. korak: Kreiranje datoteke ?Unattend.xml? koja sadr?i parametar ?Kopiranje profila?
3. korak: Prilago?avanje podrazumevanog korisni?kog profila u datoteci ?Unattend.xml??ta treba razmotriti ako koristite automatizovane sisteme za kreiranje i primenu slike

 • Kada koristite alatke kao ?to su Microsoft Deployment Toolkit ili System Center Configuration Manager, postavka ?CopyProfile? nije obavezna prilikom pokretanja komande Sysprep. Ove alatke obi?no zamenjuju ili menjaju datoteku Unattend.xml po?to se slika primeni na disk, ali pre nego ?to se operativni sistem po prvi put pokrene posle pokretanja komande Sysprep. Zbog toga datoteka Unattend.xml koja je kori??ena u procesu primene za Microsoft Deployment Toolkit ili System Center Configuration Manager mora sadr?ati postavku CopyProfile.
 • Ako podesite postavku CopyProfile na vrednost true prilikom pokretanja instalacionog programa sa instalacionog medijuma operativnog sistema Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 tokom procesa kreiranja slike, postavke administratorskog profila mogu slu?ajno biti kopirane u podrazumevani korisni?ki profil. Postavke profila administratora su obi?no prisutne u datoteci Install.wim na instalacionom medijumu.

Pretvaranje podrazumevanog korisni?kog profila u mre?ni podrazumevani korisni?ki profil u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste podrazumevani korisni?ki profil pretvorili u mre?ni podrazumevani korisni?ki profil, pratite slede?e korake:

Pretvaranje podrazumevanog korisni?kog profila u obavezni korisni?ki profil u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Podrazumevani lokalni korisni?ki profil mo?ete konfigurisati da postane obavezni profil. Ako to uradite, mo?ete imati jedan centralni profil koji koriste svi korisnici. Da biste to uradili, morate da pripremite lokaciju obaveznog profila, da kopirate lokalni podrazumevani korisni?ki profil na lokaciju obaveznog profila, a zatim da konfiguri?ete lokaciju korisni?kog profila tako da ukazuje na obavezni profil.


1. korak: Priprema lokacije obaveznog profila
2. korak: Kopiranje podrazumevanog korisni?kog profila na lokaciju obaveznog profila
3. korak: Priprema korisni?kog naloga

I DALJE VAM JE POTREBNA POMO??

Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Community:
Postavite pitanje

Dodatni resursi

Ako imate problema sa prijavljivanjem na korisni?ki profil, kliknite na slede?e veze da biste prikazali ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:
Popravljanje o?te?enog korisni?kog profila
Kreiranje korisni?kog naloga

Vi?e informacija o koracima prilago?avanja podrazumevanog lokalnog korisni?kog profila prilikom pripreme slike operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003 potra?ite u ?lanku iz Microsoft baze znanja 959753: Prilago?avanje podrazumevanog lokalnog korisni?kog profila prilikom pripreme slike operativnog sistema Windows XP ili Windows Server 2003


Svojstva

Identifikator ?lanka: 973289 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com