Raksta ID: 973289 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? iztirz?ts, k? piel?got noklus?juma lok?l? lietot?ja profila iestat?jumus, izveidojot t?da datora att?lu, kur? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Kad att?ls ir izvietots, noklus?juma lok?l? lietot?ja profila iestat?jumi tiek piem?roti visiem jaunajiem lietot?jiem, kas piesak?s dator?.

Lai piel?gotu noklus?juma lietot?ja profilu vai oblig?to lietot?ja profilu, vispirms j?piel?go noklus?juma lietot?ja profils. P?c tam noklus?juma lietot?ja profilu var iekop?t attiec?gaj? koplietotaj? map?, lai ?is lietot?ja profils b?tu noklus?juma lietot?ja profils vai oblig?tais lietot?ja profils.

Kad noklus?juma lietot?ja profils ir piel?gots, k? aprakst?ts ?aj? rakst?, tas rekonstru? avota profilu form?t?, kas ir piem?rots, lai to lietotu vair?ki lietot?ji. ?? ir vien?g? atbalst?t? noklus?juma lietot?ja profila piel?go?anas metode oper?t?jsist?m? Windows. Ja m??in?sit lietot citas noklus?juma lietot?ja profila piel?go?anas metodes, jaunaj? noklus?juma lietot?ja profil?, iesp?jams, tiks iek?auta neatbilsto?a inform?cija. ??das neatbilsto?as inform?cijas d?? var rasties nopietnas lietojumprogrammas un sist?mas stabilit?tes probl?mas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. ?is raksts aizst?j visas iepriek? public?t?s proced?ras par to, k? piel?got noklus?juma lok?lo lietot?ju profilus, sagatavojot att?lus.

K? piel?got noklus?juma lietot?ja profilu oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Vien?g? atbalst?t? metode noklus?juma lietot?ja profila piel?go?anai ir parametra Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile izmanto?ana atbildes fail? Unattend.xml. Atbildes fails Unattend.xml ir iek?auts sist?mas sagatavo?anas r?k? (Sysprep.exe).

1. darb?ba. Konfigur?jiet noklus?juma lietot?ja profilu
2. darb?ba. Izveidojiet failu Unattend.xml, kur? ietverts profila kop??anas parametrs.
3. darb?ba. Piel?gojiet noklus?juma lietot?ja profilu fail? Unattend.xmlKo apsv?rt, ja izmantojat autom?tisk?s att?lu veido?anas un izvieto?anas sist?mas

 • Izmantojot r?kus, piem?ram, Microsoft Deployment Toolkit vai System Center Configuration Manager, iestat?jums CopyProfile nav vajadz?gs, izpildot komandu Sysprep. ?ie r?ki parasti aizvieto vai nomaina failu Unattend.xml, kad att?ls ir izvietots disk?, bet, pirms oper?t?jsist?ma ir start?ta pirmo reizi p?c komandas Sysprep izpildes. T?d?? failam Unattend.xml, kas ir izmantots r?ka Microsoft Deployment Toolkit vai System Center Configuration Manager izvieto?anas proces? ir j?ietver iestat?jums CopyProfile.
 • Ja att?lu izveides procesa laik?, palai?ot iestat??anu no Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 instal?cijas datu nes?ja, iestat?jumu CopyProfile iestat?t uz patiess, administratora profila iestat?jumi var nejau?i tikt kop?ti noklus?juma lietot?ja profil?. Administratora profila iestat?jumi parasti ir instal?cijas datu nes?ja fail? Install.wim.

K? p?rv?rst noklus?juma lietot?ja profilu par t?kla noklus?juma lietot?ja profilu oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Lai p?rv?rstu noklus?juma lietot?ja profilu par t?kla noklus?juma lietot?ja profilu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

K? p?rv?rst noklus?juma lietot?ja profilu par oblig?tu lietot?ja profilu oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Noklus?juma lok?lo lietot?ja profilu var konfigur?t t?, lai tas k??tu par oblig?tu profilu. T? r?kojoties, varat izveidot vienu centr?lo profilu, ko lieto visi lietot?ji. Lai to izdar?tu, j?sagatavo oblig?t? profila atra?an?s vieta, j?nokop? lok?l? noklus?juma lietot?ja profils oblig?t? profila atra?an?s viet? un p?c tam j?konfigur? lietot?ja profila atra?an?s vieta, lai t? nor?d?tu uz oblig?to profilu.


1. darb?ba. Sagatavojiet oblig?t? profila atra?an?s vietu
2. darb?ba. Nokop?jiet noklus?juma lietot?ja profilu oblig?t? profila atra?an?s viet?
3. darb?ba. Sagatavojiet lietot?ja kontu

VAI JOPROJ?M NEPIECIE?AMA PAL?DZ?BA?

Ja ?aj? rakst? neatrad?t atbildi uz savu jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai uzdotu jaut?jumu citiem Microsoft kopienas dal?bniekiem:
Uzdot jaut?jumu

Papildu resursi

Ja rodas probl?mas, piesakoties lietot?ja profil?, noklik??iniet uz ??m sait?m, lai las?tu rakstu Microsoft vietn?:
Boj?ta lietot?ja profila labo?ana
Lietot?ja konta izveide

Papildinform?ciju par darb?b?m, kas j?veic, lai piel?gotu noklus?juma lok?l? lietot?ja profilu, kad sagatavojat att?lu oper?t?jsist?mai Windows XP un Windows Server 2003, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 959753: K? piel?got noklus?juma lok?l? lietot?ja profilu, kad sagatavojat Windows XP vai Windows Server 2003 att?lu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Rekviz?ti

Raksta ID: 973289 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com