Jei numatytasis ?liuzas nustatomas naudojant ?Netsh? komand? ir kompiuteris paleid?iamas i? naujo, kompiuteryje su ?Windows Server 2008? arba ?Windows Vista? nenurodomas numatytasis ?liuzas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 973243
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Kompiuteryje ?Windows Server 2008? arba ?Windows Vista? tinklo s?sajai ?galinti naudojate komand? netsh. IP adresus kompiuteris gauna i? DHCP serverio.
 • Numatyt?j? tinklo s?sajos ?liuz? nustatote naudodami komand? netsh.
Tokiu atveju numatytasis ?liuzas s?kmingai nenustatomas. Tai galite patikrinti paleisdami komand? ipconfig /all. Ta?iau paleidus kompiuter? i? naujo n?ra nurodyto numatytojo tinklo s?sajos ?liuzo. Jei dukart spustel?site toliau nurodyt? registro ?ra??, pamatysite, kad dalinio rakto DefaultGateway duomen? reik?m? yra nulin?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<GUID>\DefaultGateway

PRIE?ASTIS

Komanda Netsh int ipv4 set address prie tikrojo IP adreso klaidingai prideda nulin? ?Unicode? ?enkl?.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?j? patais?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais? kompiuteryje turi veikti viena i? nurodyt? operacini? sistem?:
 • ?Windows Vista? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2)
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows Vista? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935791 Kaip gauti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968849 Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Angli?ka (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? fail? informacijos pastabos
Svarbu ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? kar?tosios pataisos yra ?trauktos ? kai kuriuos paketus. Ta?iau tik ?Windows Vista? yra nurodyta puslapyje ?Kar?tosios pataisos u?klausa?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, nurodyt? puslapyje ties ?Windows Vista?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failus, susijusius su konkre?iu produktu, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), galima rasti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateikiamoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaugos ?aka
  6.0.600 0.20xxx?Windows Vista?RTMLDR
  6.0.600 1.22xxx?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?SP1LDR
  6.0.600 2.22xxx?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?SP2LDR
 • 1 pakeitim? paketas yra integruotas ?Windows Server 2008? leidimo versijoje. Tod?l RTM gairi? failai skirti tik ?Windows Vista? sistemai. RTM gairi? failai turi 6.0.0000. xxxxxx versijos numer?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuriems atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225641,374,72016-Nov-200914:08x86
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222681,373,69616-Nov-200913:58x86
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225642,104,83216-Nov-200914:45x64
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222682,104,83216-Nov-200913:57x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225644,315,64816-Nov-200916:29IA-64
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222684,315,64816-Nov-200913:50IA-64

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pasinaudokite toliau pateikiama komanda ir nustatykite numatyt?j? s?sajos ?liuz?:
Netsh int ipv4 set address <s?sajos pavadinimas> source=dhcp

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie s?sajos 4-osios versijos interneto protokolui (IPv4) skirtas ?Netsh? komandas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731521(WS.10).aspx

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija sistemoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?

Papildomi failai visoms palaikomoms x86 ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36717-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69017-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69417-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff7b7341f5a6ced.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200917:34Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e22a441c7d276d.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200916:00Not Applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_2c1652b7d7b7de23.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:59Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_2e00c5c7d4da98a3.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:41Not Applicable
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70217-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008? versijoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff95b2a1f5875e9.manifestNot Applicable14,64817-Nov-200902:12Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e3ce3a1c7b3069.manifestNot Applicable14,64816-Nov-200915:17Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,52917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71717-Nov-200909:30Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 973243 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 2 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix KB973243

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com