Kh?c ph?c: "SqlDumpExceptionHandler: quá tr?nh <spid>t?o ra trư?ng h?p ngo?i l? t? vong c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION." l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n SQL Server 2012, trong SQL Server 2008, trong SQL Server 2008 R2 ho?c ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 972936 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c trong Microsoft SQL Server 2005, b?n truy v?n qu?n l? năng đ?ng xem sys.dm_os_waiting_tasks, m?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra, và SQL Server tai n?n.

Lưu ? Nói chung, quan sys.dm_os_waiting_tasks có th? đư?c truy v?n b?i m?t ti?n ích b? sưu t?p d? li?u ph?, ch?ng h?n như PSSDIAG.

Khi v?n đ? này x?y ra, m?t t?p tin mini-dump đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại kí nh?p máy ch? SQL. Ngoài ra, thông báo l?i tương t? như sau đây đư?c kí nh?p t?p nh?t k? l?i SQL Server:
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID b?ng cách s? d?ng 'dbghelp.dll' Phiên b?n '4.0.5'
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *** Stack đ? đư?c g?i đ?n<Log file="" path="">
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID SqlDumpExceptionHandler: Quá tr?nh <spid>t?o ra trư?ng h?p ngo?i l? t? vong c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server ch?m d?t quá tr?nh này.
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
*******************************************************************************
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * B?t đ?u ngăn x?p b?i ch?a:
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * ngo?i l? đ?a ch? = 0000000113DFDB00 Module(UNKNOWN+0000000000000000)
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * m? ngo?i l? = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * vi ph?m truy nh?p x?y ra vi?t đ?a ch? 0000000113DFDB00
Ngày b?n ghi d?ch v? SPID th?i gian * đ?u vào b? đ?m 37 byte -
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *? & J1 01 00 00 00 ff ff 0 c 00 02 00 00 00 26 04 04 4a 31 04
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * 00
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * mô-đun cơ s? cu?i kích thư?c
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * sqlservr 0000000001000000 0000000007AE3FFF 06ae4000
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * ntdll 0000000077B30000 0000000077CCFFFF 001a0000
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * kernel32 0000000076E10000 0000000076FFFFFF 001f0000. .
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * StFIR: 0000000000000000:
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID * StFDR: 0000000000000000:
Date Time SPID * *******************************************************************************
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID *
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID 0000000113DFDB00 Module(UNKNOWN+0000000000000000)
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID 0000000002F74640 Module(sqlservr+0000000001F74640)
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID ngăn x?p ch? k? cho các b?i ch?a là 0x0000000164592CC6
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID đ? quá tr?nh tr? l?i m? bên ngoài 0x20000001. Bên ngoài đ? quá tr?nh tr? l?i không có l?i. Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID l?i: 17311, m?c đ? nghiêm tr?ng: 16, bang: 1.
Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID SQL Server ch?m d?t v? gây t? vong ngo?i l? c0000005. L?i này có th? đư?c gây ra b?i m?t ngo?i l? không đư?c Win32 ho?c c + +, ho?c b?ng m?t s? vi ph?m truy nh?p g?p ph?i trong quá bộ x? l? văn b?n ngo?i l?. Ki?m tra Nh?t k? l?i SQL cho b?t k? liên quan đ?n ngăn x?p b?i ho?c tin thư thoại. Ngo?i l? này l?c lư?ng SQL Server đ? t?t máy. Đ? ph?c h?i t? l?i này, kh?i đ?ng l?i máy ch? (tr? khi SQLAgent đư?c c?u h?nh đ? t? đ?ng kh?i đ?ng l?i).
Theo d?i SQL ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID đ? t?t máy do máy ch? t?t. Theo d?i ID = '1'. Đây là m?t bài vi?t thông tin ch?; không có hành đ?ng ngư?i dùng đư?c yêu c?u.
Ngày th?i gian kí nh?p l?i: 17188, m?c đ? nghiêm tr?ng: 16, bang: 1.
Ngày th?i gian kí nh?p SQL Server không th? ch?p nh?n k?t n?i m?i, b?i v? nó đang t?t. K?t n?i đ? b? đóng c?a. [Khách hàng: <IP address="">] </IP></spid></Log>
B?n c?ng có th? g?p v?n đ? sau đây:
 • M?t truy v?n đư?c đi?u hành ch?ng l?i sys.dm_os_wait_stats g?p m?t s? vi ph?m truy nh?p. Yêu c?u có th? t? các chương tr?nh khác như ho?t đ?ng giám sát ho?c t? vi?c thu th?p d? li?u đư?c s? d?ng b?i kho d? li?u qu?n l?.
 • Khác truy v?n đang ch?y ch?ng l?i sys.dm_os_wait_stats dư?ng như có th? ch? đ?i m?i m?i trên lo?i DEADLOCK_ENUM_MUTEX ch? đ?i.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update 6 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2728897 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2008 R2 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2797460 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 10. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2783135 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973602 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
980176 Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 972936 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB972936 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 972936

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com