Raksta ID: 972813 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Datoros, kuros darbojas izdevums Windows 7 Ultimate vai Windows 7 Enterprise, ir pieejamas valodu pakotnes. Sist?mas Windows 7 valodu pakotnes var instal?t tikai pakalpojuma Windows atjaunin??ana sada?? Neoblig?tie atjaunin?jumi. Ta?u ??s valodu pakotnes nav pieejamas Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) server? vai Microsoft lejupiel?des centr?.

PAPILDINDORM?CIJA

K? instal?t Windows 7 valodas pakotni

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu Windows 7 valodas pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. S?ciet pakalpojumu Microsoft atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet Windows atjaunin??ana un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 2. Noklik??iniet uz valodu pakot?u neoblig?to atjaunin?jumu sait?m.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2681350

  Piez?me. Ja nevarat atrast neoblig?to atjaunin?jumu saites, noklik??iniet uz P?rbaud?t tie?saist?, vai nav atjaunin?jumu Microsoft atjaunin??anas vietn?, lai mekl?tu neoblig?tos atjaunin?jumus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2681351
 3. Kategorij? Windows 7 valodu pakotnes atlasiet v?lamo valodas pakotni.

  Piez?me. Ja instal?jat daudzas papildu valodu pakotnes, tas ietekm? diska vietu un sist?mas veiktsp?ju. Diska vieta un sist?mas veiktsp?ja tiek ?pa?i ietekm?ta apkopes darb?bu laik?, piem?ram, instal?jot servisa pakotnes. T?d?? ieteicams datoram pievienot valodas pakotni tikai tad, ja to lietosit.
 4. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus, lai s?ktu lejupiel?des un instal??anas procesu.

K? main?t Windows 7 interfeisu p?c valodas pakotnes instal??anas

Kad ir instal?ta valodas pakotne, varat main?t Windows 7 interfeisa valodu uz atlas?to valodu.

Izmantojot valodu pakotnes, vair?ki lietot?ji, kas koplieto vienu datoru, var atlas?t at??ir?gas displeja valodas. Piem?ram, viens lietot?js var atlas?t dialoglodzi?u, izv???u un cita teksta r?d??anu jap??u valod?, bet cits lietot?js var izv?l?ties to pa?u saturu skat?t fran?u valod?.

Lai main?tu displeja valodu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Main?t displeja valodu.
 2. Noklik??iniet uz Main?t displeja valodu.
 3. Par?d?taj? nolai?amaj? sarakst? atlasiet v?lamo valodu un noklik??iniet uz Labi.

K? atinstal?t Windows 7 valodas pakotni

Lai atinstal?tu valodas pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Atinstal?t displeja valodu.
 2. Noklik??iniet uz Instal?t vai atinstal?t displeja valodas.
 3. Noklik??iniet uz Atinstal?t displeja valodas.
 4. Atlasiet valodu vai valodas, ko v?laties atinstal?t, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Izpildiet p?r?j?s darb?bas, lai atinstal?tu ?o valodu vai ??s valodas.
P?c v?lamo valodu pakot?u instal??anas pakalpojum? Windows atjaunin??ana varat pasl?pt nev?lam?s valodu pakotnes. Lai pasl?ptu nev?lam?s valodu pakotnes pakalpojum? Windows atjaunin??ana, veiciet ??s darb?bas:
 1. Lap? Atlasiet atjaunin?jumus, ko v?laties instal?t noklik??iniet uz kategorijas Windows 7 valodu pakotnes, lai iez?m?tu visas valodu pakotnes.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iez?m?tajiem atjaunin?jumiem un p?c tam atlasiet Pasl?pt atjaunin?jumu.

VAI JOPROJ?M NEPIECIE?AMA PAL?DZ?BA?

Ja ?aj? rakst? neatrad?t atbildi uz savu jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai uzdotu jaut?jumu citiem kopienas Microsoft Answers dal?bniekiem:
Uzdot jaut?jumu
Rekviz?ti

Raksta ID: 972813 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip KB972813

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com