Làm th? nào đ? t?o ra m?t t?p tin b?i ch?a h?t nhân ho?c t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 972110 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách t?o ra, thu th?p, ki?m tra, và phân tích các t?p k?t xu?t h?t nhân và hoàn thành t?p k?t xu?t b? nh? t? m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003.

Lưu ? L? tư?ng nh?t, b?n ch? c?n t?o ra b?i ch?a t?p tin khi m?t K? sư b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft m?t cách r? ràng s? yêu c?u b?n làm đi?u này. H?t nhân b?i ch?a t?p tin g? l?i hay b? nh? hoàn toàn b?i ch?a t?p tin g? l?i nên các cu?i cùng sau khi t?t c? các phương pháp x? l? s? c? tiêu chu?n ki?t s?c.

N?u b?n ph?i liên h? v?i h? tr? khách hàng c?a Microsoft và b?n ghi d?ch v? (CSS), bài vi?t này s? giúp b?n có đư?c nh?ng thông tin c? th? mà là c?n thi?t cho CSS đ? xác đ?nh các v?n đ?.

B?n ph?i kí nh?p dư?i tên m?t ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? hoàn thành đi?u này th? t?c. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, m?ng thi?t đ?t chính sách có th? ngăn c?n b?n hoàn t?t th? t?c này. Hư?ng d?n s? d?ng h?t nhân b?i ch?a t?p ho?c m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ? là h?u ích khi x? l? s? c? m?t s? v?n đ? b?i v? quá tr?nh b?t m?t b?n ghi c?a b? nh? h? th?ng t?i th?i đi?m m?t tai n?n.

C?nh báo Tùy thu?c vào t?c đ? c?a đ?a c?ng mà Windows là cài đ?t chuyên bi?t, bán phá giá nhi?u hơn 2 Gigabyte (GB) b? nh? có th? m?t m?t th?i gian dài. Khi b?n B?t đ?u các th? t?c b?i ch?a sáng t?o t?p tin, n?i dung c?a b? nh? RAM v?t l? đang ghi vào tệp trang có v? trí trên phân vùng mà trên đó các hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, các n?i dung c?a tệp trang đó đư?c vi?t đ? b?i ch?a t?p. Ngay c? trong m?t trư?ng h?p t?t nh?t k?ch b?n, nơi t?p k?t xu?t đư?c c?u h?nh đ? cư trú trên m?t local c?ng đ?a, r?t nhi?u d? li?u đư?c đ?c và ghi vào đ?a c?ng. Đi?u này có th? gây ra m?t kéo dài server cúp. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254649T?ng quan v? tùy ch?n t?p k?t xu?t b? nh? cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

THÔNG TIN THÊM

tệp trang

Thông thư?ng, cho ch?c năng thư?ng xuyên c?a máy ch? Windows năm 2003, d?a trên h? th?ng, b?n thi?t l?p kích thư?c tệp trang trên máy ch?. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh kích thư?c tệp trang thích h?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889654 Làm th? nào đ? xác đ?nh kích thư?c t?p tin trang thích h?p cho các phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003 ho?c Windows XP
Tùy thu?c vào lo?i k?t xu?t b? nh? t?p tin mà b?n đang c? g?ng đ? thu th?p, kích thư?c t?i thi?u c?a tệp trang khác nhau. Windows Server 2003 có ba tùy ch?n n?a cho t?p k?t xu?t b? nh?:
 • Nh? b? nh? Dump (64 KB m?t hệ điều hành 32-bit, 128 KB m?t hệ điều hành 64-bit)

  Lưu ? Khi b?n s? d?ng tùy ch?n này, b?n có th? g?p v?n đ? đó là mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  900229 B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin "Mini h?t nhân đ?" đư?c t?o ra b?i m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003 ho?c Windows XP Professional
 • K?t xu?t b? nh? kernel
 • K?t xu?t b? nh? đ?y đ?
Đ? cho phép t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? trên máy ch?, làm theo các bư?c.

Bư?c 1: T?o tệp trang

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào C?a tôi Máy tính, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t theo cácHi?u su?t khu v?c.
 4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vàoThay đ?i theo các B? nh? ?okhu v?c.
 5. Ch?n phân vùng h? th?ng mà hệ điều hành là cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Thi?t l?p giá tr? c?a Kích thư?c kh?i t?oKích thư?c t?i đa bao nhiêu RAM v?t l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?ng v?i 1 megabyte (MB) dư?i Kích c? tùy ch?nh.
 7. Nh?p vào Thi?t l?p, sau đó b?mOk ba l?n.

Kích thư?c phân vùng

Trong Windows Server 2003 ho?c phiên b?n trư?c c?a Windows, các phân vùng trên đó hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t ph?i có ít kích thư?c c?ng bao nhiêu RAM v?t l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i 1 megabyte (MB). Cho Windows Server 2003, b?n có th? ph?i gi?m b?t s? v?t ch?t b? nh? c?a máy tính đ? s?n xu?t m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ? h?p l?. N?u máy tính có nhi?u hơn 4 GB c?a b? nh? v?t l? ho?c n?u có không đ? đ?a không gian cho các t?p tin phân trang trên phân vùng trên đó hệ điều hành là cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? làm gi?m b? nh? RAM v?t l? các máy tính. Đ? gi?m các b? nh? v?t l? vào máy tính, s? d?ng các chuy?n đ?i maxmem ho?c burnmemory trong t?p tin Boot.ini như mô t? trong TechNet sau ho?c bài vi?t d?a trên MSDN:

Boot.ini tùy ch?n tham kh?o:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/bb963892.aspx
Tham s? kh?i đ?ng đ? thao tác b? nh?:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms791501.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
833721 Tùy ch?n chuy?n đ?i có s?n cho Windows XP và Windows Server 2003 Boot.ini t?p tin
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Lưu ? M?t phiên b?n 32-bit c?a Windows Server 2003 mà v?t l? Đ?a ch? m? r?ng (PAE) đư?c b?t, tệp trang có th? m? r?ng vư?t ra ngoài 4 GB (4,096 MB). Đ? xác đ?nh li?u PAE đ? đư?c kích ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?mOk.
 2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  Giám đ?c Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 3. B?m chu?t ph?i PhysicalAddressExtension, và sau đó b?m S?a đ?i.
 4. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD hộp thoại, ki?m tra giá tr? c?a các PhysicalAddressExtension l?i vào. N?u giá tr? c?a các PhysicalAddressExtension nh?p s? không (0), PAE là vô hi?u hoá. N?u giá tr? c?a các PhysicalAddressExtension m?c nh?p 1, PAE đ? đư?c kích ho?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237740Làm th? nào đ? vư?t qua gi?i h?n kích thư?c t?p 4.095 MB phân trang trong Windows

Bư?c 2: T?o m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào C?a tôi Máy tính, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t theo các Kh?i đ?ng và ph?c h?i khu v?c, và sau đó ch?n B? nh? đ?y đ? k?t xu?t dư?i Vi?t thông tin g? l?i.
 4. Nh?p vào Ok hai l?n.
Lưu ? theo m?c đ?nh, K?t xu?t b? nh? đ?y đ? b? vô hi?u hóa. B?n có th? b?t tùy ch?n, n?u máy tính có nhi?u hơn 2 GB c?a v?t l? RAM.

Lưu ? N?u b?n mu?n cho phép các K?t xu?t b? nh? đ?y đ?tùy ch?n, đ?t th? công các m?c nh?p registry CrashDumpEnabled dư?i đây registry subkey 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885117"K?t xu?t b? nh? kernel" đư?c hi?n th? trong kh?i đ?ng và ph?c h?i, nhưng m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? đư?c th?c hi?n trong Windows 2000 ho?c Windows Server 2003

Dung lư?ng đ?a

Ph?i có đ? không gian tr?ng trong v? trí đ? ch?n đ? ghi t?p k?t xu?t b? nh?. theo m?c đ?nh, t?p k?t xu?t b? nh? đư?c vi?t đ? các %SystemRoot%\Memory.DMP t?p tin. N?u không có đ? không gian tr?ng trên các % SystemRoot % ổ đĩa, b?n có th? chuy?n hư?ng b?i ch?a t?p vào v? trí khác có đ? không gian tr?ng.

Bư?c 3: (tùy ch?n) thay đ?i v? trí nơi t?p k?t xu?t đư?c vi?t b?ng

Đ? thay đ?i đư?ng d?n c?a t?p k?t xu?t trong các Kh?i đ?ng và Ph?c h?i tùy ch?n trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào C?a tôi Máy tính, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t theo các Kh?i đ?ng và ph?c h?i khu v?c, và sau đó thay th? đư?ng d?n v?i m?t giá tr? thích h?p trong các B?i ch?a t?p h?p. Nói cách khác, b?n có th? thay đ?i đư?ng d?n t? %SystemRoot%\Memory.dmp đ? tr? đ?n m?t đ?a c?c b? có đ? đ?a Space, ch?ng h?n như E:\Memory.DMP.
Lưu ? ổ đĩa mạng, m?t ổ đĩa đư?c chia s? ho?c máy ch? truy c?p m?ng (NAS) ổ đĩa không th? đư?c s? d?ng như m?t đi?m đ?n cho t?p k?t xu?t b? nh? b?i v? nó có th? không có s?n trư?c khi sao t?p B?t đ?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
886429Nh?ng g? đ? xem xét khi b?n c?u h?nh m?t v? trí m?i cho t?p k?t xu?t b? nh? trong Windows Server 2003

Bư?c 4: cài đ?t chuyên bi?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? t?p k?t xu?t b? nh?

Hotfixes cho Windows Server 2003 RTM d?a trên máy tính

Hotfixes sau có th? gi?i quy?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t b? nh? dump file trong Windows Server 2003 RTM d?a trên máy tính:
 • 822998 K?t xu?t b? nh? ho?t đ?ng không hoàn t?t trên máy tính v?i hơn 6 GB RAM đư?c cài đ?t chuyên bi?t
  Lưu ? Hotfix trong KB822998 C?p Nh?t DiskDump.sys t?p tin.
 • 839937 Ch?c năng KeBugCheckEx() gây ra m?t h? th?ng đ?t l?i trên máy tính Windows Server 2003 d?a trên s?
  Lưu ? Hotfix trong KB839937 C?p Nh?t t?p tin Ntoskrnl.exe và các Hal.dll t?p tin.
 • 838461 M?t API cho g?n tiêu đ? thông tin v?i h?nh ?nh b? nh? có s?n cho máy tính OEM có "n?m b?t h?nh ?nh b? nh?" kh? năng trong Windows Server 2003
  Lưu ? Hotfix trong KB838461 C?p Nh?t Ntoskrnl.exe t?p tin.

Hotfixes cho Windows Server 2003 SP1

Hotfixes sau có th? gi?i quy?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? trong d?a trên Windows Server 2003 Service Pack 1 máy vi tính:
 • 898620 T?p k?t xu?t s?p không đư?c t?o ra sau khi m?t l?i h? th?ng nghiêm tr?ng x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1
  Lưu ? Hotfix trong KB898620 C?p Nh?t Smss.exe t?p tin.
 • 907646 Thông tin g? l?i có th? không có vi?t ra t?p k?t xu?t b? nh? khi m?t l?i d?ng x?y ra trên máy tính là ch?y m?t Itanium d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
  Lưu ? Hotfix trong KB907646 C?p nh?t các t?p tin Ntkrnlmp.exe và các Hal.dll t?p tin.
 • 912364 Khi m?t s? c? ph?n c?ng x?y ra trên máy tính đó ch?y m?t x 64 Edition Phiên b?n c?a Windows, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng và không có t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra
  Lưu ? Hotfix trong KB912364 C?p Nh?t Hal.dll t?p tin.

Hotfixes cho Windows Server 2003 SP2

Hotfixes sau có th? gi?i quy?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? trong d?a trên Windows Server 2003 Service Pack 2 máy vi tính:
 • 957910 M?t máy ch? kh?i đ?ng d?a trên Windows Server 2003 SP2 iSCSI không th? t?o t?p k?t xu?t n?u máy ch? s? d?ng m?t Storport ?o miniport là b? đi?u khi?n LUN
  Lưu ? Hotfix trong KB957910 C?p nh?t các t?p tin Diskdump.sys và các Storport.sys t?p tin.
 • 970810 M?t máy tính đang ch?y Windows Máy ch? 2003 SP2 h? tr? các tiêu chu?n đ?nh d?ng đáp ?ng khi các máy tính vi?t m?t t?p k?t xu?t b? nh?
  Lưu ? Hotfix trong KB970810 C?p Nh?t Ipmidrv.sys t?p tin.
 • 971408 H? th?ng Windows Server 2003 không kh?i đ?ng l?i như mong đ?i khi đ? quy l?i xu?t hi?n khi ghi t?p k?t xu?t
  Lưu ? Hotfix trong KB971408 C?p Nh?t NtOSkrnl.exe t?p tin.

Phương pháp đ? t?o ra m?t hư?ng d?n S? d?ng B? nh? dump file

Có m?t s? phương pháp đ? t?o ra m?t h?t nhân hư?ng d?n s? d?ng b?i ch?a t?p ho?c t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ?. Nh?ng phương pháp này bao g?m vi?c s? d?ng nm, bàn phím (PS2/USB), h?t nhân t? xa, ho?c công c? NotMyFault.exe.

Bư?c 5: T?o ra m?t k?t xu?t b? nh? b?ng tay b?ng cách s? d?ng các công c? NotMyFault

N?u b?n có th? kí nh?p vào trong khi v?n đ? x?y ra, b?n có th? s? d?ng các Microsoft Sysinternals NotMyFault công c?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm web site Microsoft sau đây đ? t?i v? các NotMyFault công c?:
  http://Download.Sysinternals.com/files/NotMyFault.ZIP
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?md?u ki?m nh?c l?nh.
 3. T?i dòng lệnh, g? NotMyfault.exe / tai n?n, sau đó nh?n ENTER.
Lưu ? Thao tác này t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? và m?t l?i d?ng D1.

Bư?c 6: T?o ra m?t k?t xu?t b? nh? b?ng tay b?ng cách s? d?ng bàn phím

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t bàn phím PS/2, b?n ph?i t?o các CrashOnCtrlScroll ki?m nh?p nh?p c?nh. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? b?ng cách s? d?ng bàn phím, h?y nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  244139Windows tính năng cho phép b?n t?o ra t?p k?t xu?t b? nh? b?ng cách s? d?ng bàn phím
  Đ? kích ho?t tính năng trên m?t máy tính có s? d?ng m?t PS/2 bàn phím, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Registry Editor.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá tr?, và sau đó thêm các m?c ki?m nh?p sau đây:
   Name : CrashOnCtrlScroll 
   Data Type : REG_DWORD 
   Value : 1 
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t bàn phím USB, b?n c?n ph?i t?o các CrashOnCtrlScroll ki?m nh?p nh?p c?nh.

  Đ? kích ho?t tính năng trên m?t máy tính có s? d?ng m?t bàn phím USB, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Registry Editor.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá tr?, và sau đó thêm các m?c ki?m nh?p sau đây:
   Name : CrashOnCtrlScroll 
   Data Type : REG_DWORD 
   Value : 1 
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Thao tác bàn phím này t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? và m?t E2 ngăn ch?n l?i.

Bư?c 7: T?o ra hoàn toàn b?i ch?a t?p k?t ho?c h?t nhân b?i ch?a t?p k?t b?ng cách s? d?ng m?t NMI trên m?t h? th?ng d?a-trên-Windows

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
927069 Làm th? nào đ? t?o ra hoàn toàn b?i ch?a t?p k?t ho?c h?t nhân b?i ch?a t?p k?t b?ng cách s? d?ng m?t NMI trên m?t h? th?ng d?a-trên-Windows
N?u b?n c? g?ng đ? thu th?p t?p k?t xu?t NMI, b?n ph?i t?o các m?c nh?p registry NMICrashDump. Đ? kích ho?t tính năng này, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá tr?, và sau đó thêm các m?c ki?m nh?p sau đây:
  Name : NMICrashDump 
  Data Type : REG_DWORD 
  Value : 1 
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Thao tác này t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? và m?t l?i 80 d?ng. M?c ki?m nh?p này ch? là c?n thi?t vào h? th?ng x 86 và x 64. Itanium d?a trên h? th?ng có th? t?o ra m?t k?t xu?t b? nh? mà không có m?c ki?m nh?p này.

Bư?c 8: T?o ra m?t k?t xu?t b? nh? b?ng tay b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh g? l?i t? xa

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
303021Làm th? nào đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? khi m?t máy ch? d?ng đáp ?ng (b? treo)
Lưu ? Trong WinDbg, b?n có th? s? d?ng l?nh .crash . L?nh này t?o ra t?p k?t xu?t b? nh? trên các máy tính đích. Ho?c, n?u b?n mu?n sao t?p k?t xu?t b? nh? b?ng cách s? d?ng m?t null modem, m?t thi?t b? USB ho?c thi?t b? IEEE 1394, s? d?ng l?nh .dump .

Bư?c 9: Kh?i đ?ng l?i máy ch?

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? cho các thi?t đ?t có hi?u l?c.

Cơ ch? khôi ph?c c?p BIOS máy ch? ph?n c?ng

M?t s? máy tính có m?t tính năng ? c?p BIOS đ? làm ph?n c?ng ph?c h?i. Ví d?, m?t máy tính có th? có m?t trong các tính năng sau đây:
 • M?t tính năng Khôi phục hệ thống t? đ?ng (ASR) có s?n m?t s? máy ch? Hewlett Packard (HP). N?u ASR t?n t?i, vô hi?u hóa nó. ASR có th? làm gián đo?n ti?n tr?nh k?t xu?t. Trên m?t máy ch? HP, b?n có th? s?a đ?i các thi?t l?p BIOS đ? vô hi?u hoá ASR. N?u tính năng này đư?c kích ho?t và n?u BIOS không phát hi?n m?t nh?p tim t? hệ điều hành, nó thư?ng kh?i đ?ng l?i máy tính trong v?ng 10 phút.
 • Dell máy tính có cùng tính năng, và nó đư?c g?i là Dell Đ?c bi?t Panel điều khiển Qu?n tr? (SAC) ho?c!SAC.
 • Máy tính IBM có các tính năng gi?ng nhau, và nó đư?c g?i là RSA Watchdogs II (OS).
 • Fujitsu, NEC, Samsung, Unisys và ph?n c?ng máy ch? khác các nhà s?n xu?t có th? có m?t tính năng tương t? như trong máy ch? c?a h?.
Lưu ? N?u b?n không ch?c ch?n li?u ph?n c?ng c?a b?n có m?t ph?n c?ng ph?c h?i tính năng, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.

Bư?c 10: Th? nghi?m cho dù b?n có th? có đư?c m?t hư?ng d?n S? d?ng B? nh? dump file

C?nh báo Nó là r?t quan tr?ng mà b?n th? nghi?m cho dù b?n có th? có đư?c m?t hư?ng d?n s? d?ng b? nh? dump file. N?u m?t b?i ch?a t?p b? h?ng ho?c c?t ng?n, các v?n đ? ph?i x?y ra m?t l?n n?a đ? b?n có th? có đư?c m?t t?p k?t xu?t b? nh? t?t.

Đ? th? nghi?m cho dù b?n có th? có đư?c m?t t?t b?i ch?a t?p trên máy tính, s? d?ng NotMyFault ho?c báo chí các Phím ph?i CTRL trong khi b?n b?m phím SCROLL LOCK hai l?n. Sau khi máy ch? kh?i đ?ng l?i, ch? đ?i cho đ?a ho?t đ?ng đ? ngăn ch?n. T?p k?t xu?t nên cùng kích thư?c như b? nh? v?t l?. N?u b?n có v?n đ? nh?n đư?c m?t hư?ng d?n S? d?ng B? nh? dump file, b?n có th? ph?i c?p nh?t ph?n v?ng b? đi?u khi?n SCSI và lái xe t? các Đ?i l? ph?n c?ng.

Bư?c 11: Có đư?c các thông báo l?i d?ng xu?t hi?n trên m?t màn h?nh màu xanh khi t?p k?t xu?t b? nh? thu?

B?n có th? c?u h?nh Windows Server 2003 đ? vi?t m?t s? k? s? thông báo r?ng có thông báo l?i d?ng xu?t hi?n trên m?t màn h?nh màu xanh. B?i m?c đ?nh, Windows Server 2003 đư?c thi?t l?p đ? vi?t tin thư thoại s? k? s?.

Lưu ?
 1. B?m chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, sau đó b?mThu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t theo các Kh?i đ?ng và ph?c h?i di?n tích,
Nh?n th?y r?ng, theo m?c đ?nh, các Ghi s? ki?n đ? các kí nh?p h? th?ng tùy ch?n không có s?n. Mô t? và đ?nh d?ng c?a s? ghi s? ki?n khác v?i các đ?nh d?ng đư?c hi?n th? khi máy tính b?ng văn b?n các t?p tin Memory.dmp. Nhưng h?u h?t thông tin là như nhau. Đây là m?t ví d? v? s? ghi s? ki?n:
Event ID: 1001 
Source: BugCheck 
Description: 
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was : 0xc00000E2 (0xffffffffffffffff, 0x0000000000000001, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. 

Làm th? nào đ? s? d?ng DumpChk.exe đ? ki?m tra m?t t?p k?t xu?t b? nh?

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
156280Làm th? nào đ? s? d?ng Dumpchk.exe đ? ki?m tra m?t t?p k?t xu?t b? nh?

Bư?c 12: Xóa các t?p tin b?i ch?a bài ki?m tra

Xoùa taäp tin b?i ch?a bài ki?m tra v? t?p k?t xu?t b? nh? m?i đư?c t?o ra khi v?n đ? này ti?p theo x?y ra.

Bư?c 13: Ch? đ?i cho v?n đ? đ? reoccur

Khi v?n đ? x?y ra, b?n có th? thu th?p t?p k?t xu?t b? nh? b?i b?ng cách s? d?ng các công c? ho?c phương pháp sau đây:
 • S? d?ng công c? NotMyFault.
 • Phím c?n ph?i CTRL và sau đó b?m phím SCROLL LOCK hai l?n.
 • S? d?ng nút ch?n m?t NMI.
 • S? d?ng tr?nh g? l?i h?t nhân t? xa.

Bư?c 14: Nén t?p tin Memory.dmp

S? d?ng công c? WinZip đ? nén t?p tin Memory.dmp.

Bư?c 15: T?i lên t?p tin nén cho web site truy?n t?p an toàn

Sau khi b?n nén t?p tin, t?i lên t?p tin đ? web site truy?n t?p an toàn.

Làm th? nào đ? có đư?c m?t ti?n ích đ? t? đ?ng hoá các khóa registry và các t?p tin phân trang

 1. Ghé thăm web site Microsoft sau đây đ? t?i v? DumpConfigurator.hta:
  http://www.CodePlex.com/WinPlatTools/SourceControl/Changeset/View/14600#256939
 2. Nh?p vào T?i v?, sau đó b?m TÔI Đ?ng ? sau khi b?n đ?c Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
 3. Lưu các t?p tin WInPlatTools-14600.zip, và sau đó gi?i nén các DumpConfigurator.hta ti?n ích.
 4. Nh?p vào DumpConfigurator.hta, sau đó b?mC?u h?nh t? đ?ng hoàn thành.
Cho thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307973Làm th? nào c?u h?nh h? th?ng th?t b?i và ph?c h?i các tùy ch?n trong Windows

Làm th? nào đ? đ?c t?p k?t xu?t b? nh? Windows mà t?o ra đ? g? l?i

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a các c?a s? g? l?i công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/debugging/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
315263Làm th? nào đ? đ?c t?p k?t xu?t b? nh? nh? mà Windows t?o ra cho g? l?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824344Làm th? nào đ? g? l?i b?n ghi d?ch v? Windows
Đ? bi?t thêm thông tin v? g? l?i trong Windows, h?y xem nh?ng cu?n sách sau đây:

Làm th? nào đ? xác minh các k? hi?u g? l?i c?a Windows

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây các con s? đi?u đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311503Dùng h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng đ? có đư?c g? l?i bi?u tư?ng t?p
138258 Windows NT g? l?i bi?u tư?ng thi?t l?p thông tin
148659 Làm th? nào đ? thi?t l?p các k? hi?u g? l?i Windows NT
148660 Làm th? nào đ? xác minh các k? hi?u g? l?i c?a Windows
258205 Làm th? nào đ? s? d?ng Rebase đ? trích xu?t các bi?u tư?ng cho DrWtSn32.exe
296110 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các k? hi?u g? l?i đ? s? d?ng v?i các s?n ph?m Visual Studio
319037 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t máy ch? bi?u tư?ng v?i Visual Studio.NET tr?nh g? l?i
814411 Hotfix gói bao g?m các t?p tin k? hi?u g? l?i
Các s?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/cc266483.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 972110 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB972110 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 972110

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com