Raksta ID: 972034 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?aj? rakst? sniegt? inform?cija pal?dz atiestat?t resursdatoru faila noklus?juma st?vokli.

Lai autom?tiski atiestat?tu resursdatoru faila noklus?juma poz?cij?, atveriet sada?u "Autom?tisk? labo?ana"nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. Nevar izmantot Fix it risin?jumu oper?t?jsist?m? Windows 8.

Lai autom?tiski atiestat?tu resursdatoru faila noklus?juma patst?v?gi vai atiestat?t Hosts failu oper?t?jsist?m? Windows 8, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi"nor?d?t?s darb?bas.

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski atiestat?tu noklus?juma Hosts failu, noklik??iniet uz Labot pogas vai saites, palaidiet failu lejupiel?de dialoglodzi?u un p?c tam izpildiet labo?anas vedn?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
??s probl?mas
Microsoft Fix it 50267
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.
 • Nevar izmantot Fix it risin?jumu oper?t?jsist?m? Windows 8.


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? rad?s probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?"nor?d?t?s darb?bas.

Labot patst?v?gi

Lai autom?tiski atiestat?tu resursdatoru failu uz noklus?jumu, izpildiet turpm?k?s darb?bas atbilsto?i lietotajai oper?t?jsist?mai.

Windows 8
 1. Atveriet programmu Piez?mjbloks. Lai to izdar?tu, p?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas, pieskarieties mekl??anu, ierakstiet Piez?mjbloks, un p?c tam pieskarieties ikonai Notepad . Vai, ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na aug??jo labo st?ri, p?rvietojiet peles kursoru uz leju un noklik??iniet uz Mekl?t, ierakstiet Piez?mjbloks, un p?c tam noklik??iniet uz Piez?mjbloks.
 2. Kop?jiet ?o tekstu un p?c tam iel?m?jiet teksta failu:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  #    127.0.0.1    localhost
  #    ::1       localhost
 3. Failu izv?lni, pieskarieties vai noklik??iniet uz Saglab?t k?, ierakstiet "hosts"faila nosaukuma adreses lodzi?? (k? par?d?ts ?aj? att?l?) un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?? darb?ba att?l?
 4. Atveriet mapi %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas, pieskarieties pogai Mekl?t, ierakstiet palaidiet, un p?c tam pieskarieties ikonai izpild?t . Vai, ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na aug??jo labo st?ri, p?rvietojiet peles kursoru uz leju un noklik??iniet uz Mekl?t, ierakstiet palaidiet, un p?c tam noklik??iniet uz palaist ikonas.
  2. adreses lodzi?? Atv?rt ierakstiet %WinDir%\System32\Drivers\Etc un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz Labi.
 5. Atlasiet failu Hosts, pieskarieties vai noklik??iniet uz P?rd?v?t, un p?c tam p?rd?v?jiet failu k? "Old".
 6. Kop?t vai p?rvietot failu Hosts izveidoto mapi %WinDir%\System32\Drivers\Etc 3. darb?b?. Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators, pieskarieties vai noklik??iniet uz Turpin?t.
Windows 7 un Windows versij?s
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet Piez?mjbloks un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Kop?jiet fail? ?o tekstu:

  Windows XP vai Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  127.0.0.1    localhost
  Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  127.0.0.1    localhost
  ::1       localhost
  Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  #    127.0.0.1    localhost
  #    ::1       localhost
 3. Izv?ln?Failsnoklik??iniet uzSaglab?t k?tipuresursdatorufaila nosaukumaadreses lodzi??, un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 4. Noklik??iniet uzS?kt,izpild?t, ierakstiet %WinDir%\System32\Drivers\Etc, un p?c tam noklik??iniet uzLabi.
 5. Atlasiet faila Hosts un pie??iriet "Old".
 6. Kop?t vai p?rvietot failu Hosts izveidoto mapi %WinDir%\System32\Drivers\Etc 3. darb?b?. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli, noklik??iniet uz Turpin?t.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, jums ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazinieties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 972034 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB972034 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 972034

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com