Identifikator ?lanka: 971759 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Gubljenje podataka usled problema sa ra?unarom ili prestanka rada ?vrstog diska mo?e u najmanju ruku da bude obeshrabruju?e. Mo?ete da izgubite porodi?ne fotografije, kolekciju muzike ili finansijske podatke. Nakon ?to ra?unar kona?no po?ne da radi na ?eljeni na?in, mo?e da bude potrebno puno vremena za ponovno konfigurisanje li?nih postavke na novom ra?unaru: pozadine radne povr?ine, zvukova, ?uvara ekrana i konfiguracije be?i?nih mre?a, a to nije sve.

Me?utim, samo malo prevencije mo?e puno da vam pomogne da izbegnete ovaj proces. Da biste u?tedeli vreme i spre?ili pogor?anje stanja, preporu?ujemo da preduzimate mere opreza i redovno pravite rezervne kopije podataka i postavki.

U ovom ?lanku je opisano kako da ru?no napravite rezervne kopije li?nih datoteka i postavki u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003. Tako?e je opisano kako da koristite alatke za podatke u operativnom sistemu Windows da biste napravili rezervne kopije datoteka i postavki.

Dodatne informacije

1. metod: Ru?no napravite rezervne kopije datoteka i postavki na prenosni medijum ili na mre?nu lokaciju

Click here to show/hide solution

2. metod: Koristite funkciju za jednostavan prenos da biste napravili rezervnu kopiju podataka na drugom ra?unaru

Click here to show/hide solution

3. metod: Kori??enje centra za pravljenje i vra?anje rezervnih kopija u prethodno stanje

Click here to show/hide solution

4. metod: Prenos datoteka sa ra?unara sa operativnim sistemima Windows 2000, Windows XP ili Windows Server 2003

Click here to show/hide solution

Dodatni resursi

Preporu?ujemo slede?e kada pravite rezervne kopije podataka:
 • Nemojte da pravite rezervne kopije datoteka na particiji za oporavak niti na istom ?vrstom disku na kome je instaliran Windows.

  Napomena Proizvo?a?i ?esto konfiguri?u particije za oporavak na ra?unaru. Naj?e??e, particija za oporavak se prikazuje na jedinici ?vrstog diska.
 • Uvek skladi?tite medije koje koristite za pravljenje rezervnih kopija na bezbednim lokacijama da biste spre?ili neovla??eni pristup datotekama.
 • Poku?ajte da koristite lokaciju za?ti?enu od po?ara koja je odvojena od lokacije ra?unara. Tako?e razmislite o ?ifrovanju podataka u rezervnim kopijama.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 971759 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com