Raksta ID: 971759 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Zaud?t datus datora darb?bas probl?mu vai ciet? diska av?rijas d?? nav pat?kami. Var tikt zaud?ti ?imenes fotoatt?li, m?zikas kolekcija vai finan?u dati. Kad dator? ir saglab?ta visa v?lam? inform?cija un iestat?jumi, personisko iestat?jumu p?rkonfigur??ana jaun? dator? ? darbvirsmas fons, ska?as, ekr?nsaudz?t?ji un bezvadu t?kla konfigur?cijas (tie ir tikai da?i piem?ri) ? var aiz?emt ilgu laiku.

Tom?r no min?taj?m probl?m?m iesp?jams izvair?ties. Lai ietaup?tu laiku un p?les, ieteicams regul?ri dubl?t datus un iestat?jumus.

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? manu?li dubl?t personiskos failus un iestat?jumus oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista, Windows XP un Windows Server 2003. Rakst? ir aprakst?ts ar? tas, k? oper?t?jsist?m? Windows datu r?kus izmantot failu un iestat?jumu dubl??anai.

Papildindorm?cija

1. metode. Manu?la failu un iestat?jumu dubl??ana no?emamaj? datu nes?j? vai t?kla viet?

Click here to show/hide solution

2. metode. L?dzek?a ?rt? p?rs?t??ana izmanto?ana, lai dubl?tu datus cit? dator?

Click here to show/hide solution

3. metode. L?dzek?a Dubl??anas un atjauno?anas centrs izmanto?ana

Click here to show/hide solution

4. metode. Failu p?rs?t??ana no datora ar oper?t?jsist?mu Windows 2000, Windows XP vai Windows Server 2003

Click here to show/hide solution

Papildu resursi

Dubl?jot datus, ieteicams ?emt v?r? t?l?k nor?d?to.
 • Nenovietojiet failu dubl?jumkopijas atjauno?anas nodal?jum? vai taj? pa?? cietaj? disk?, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows.

  Piez?me. Bie?i vien ra?ot?ji atkop?anas nodal?jumu konfigur? dator?. Parasti atkop?anas nodal?jums tiek par?d?ts k? cietais disks.
 • Nes?ju, kuru izmantojat dubl?jumkopiju uzglab??anai, vienm?r glab?jiet dro?? viet?, lai nepie?autu nesankcion?tu piek?uvi failiem.
 • Centieties izmantot ugunsdro?u atra?an?s vietu, kas atrodas atsevi??i no datora atra?an?s vietas. Datu dubl?jumkopijas ieteicams ?ifr?t.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 971759 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com