Straipsnio ID: 971033 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?is straipsnis nepadeda atsakyti ? j?s? klausim?, spustel?kite ?? mygtuk? ir u?duokite j? kitiems ?Microsoft? bendruomen?s nariams.
U?duoti klausim?


I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

I?leistas ?Windows? aktyvinimo technologij? aktyvinimo ir patikrinimo komponent? naujinimas sistemai ?Windows 7?.

?Windows? aktyvinimo technologijos padeda patvirtinti, kad kompiuteryje veikianti sistema ?Windows 7? yra autenti?ka. Be to, ?Windows? aktyvinimo technologijos padeda apsisaugoti nuo suklastotos programin?s ?rangos keliam? pavoj?. ?Windows? aktyvinimo technologijos sistemoje ?Windows 7? susideda i? aktyvinimo ir patikrinimo komponent?, turin?i? apsaugos nuo piratavimo funkcijas.
 • Aktyvinimas yra apsaugos nuo piratavimo technologija, patikrinanti kompiuteryje veikian?ios sistemos ?Windows 7? produkto kod?. Produkto kodas ? tai 25 ?enkl? kodas, esantis ant autenti?kumo sertifikato arba licencijos patvirtinimo etike?i?. ?ios etiket?s pateikiamos su kiekviena autenti?ka ?Windows? kopija. Autenti?ko produkto kod? galite naudoti tik programin?s ?rangos licencijoje nurodytam kompiuteri? skai?iui.
 • Patvirtinimas ? tai internetu vykdomas procesas, kuris leid?ia patvirtinti, kad kompiuteryje veikianti ?Windows 7? kopija yra autenti?ka ir tinkamai suaktyvinta.

Daugiau informacijos

Kaip gauti naujinimo paket?

?? naujinimo paket? galima gauti i? ?Windows Update? ir ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

?Windows Update?

?? naujinim? galima gauti i? ?Windows Update? ?iniatinklio svetain?s:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
Nor?dami ?? naujinim? gauti i? ?Windows Update? kompiuteryje ?junkite automatinio naujinimo funkcij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite ?Windows? naujinimas lauke Ie?koti program? ir fail? ir paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite Keisti parametrus.
 3. Srityje Svarb?s naujinimai pasirinkite Automati?kai ?diegti naujinimus (rekomenduojama), tada spustel?kite Gerai.

?Microsoft? atsisiuntimo centras

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
?Windows 7? x86 pagrindo sistemoms skirtas naujinimas (KB971033)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Dabar atsisi?sti ?Windows 7? naujinimo paket? x86 pagrindo sistemoms.

?Windows 7? x64 pagrindo sistemoms skirtas naujinimas (KB971033)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Dabar atsisi?sti ?Windows 7? naujinimo paket? x64 pagrindo sistemoms (KB971033).

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo metu. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Pastaba. ?diegus ?? naujinim? nepaveikiamas operacin?s sistemos funkcionalumas.

Daugiau informacijos apie ?? naujinim?

?is ?Windows? aktyvinimo technologij? naujinimas padeda aptikti tikrinimo klaidas ir aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojim?. Jis taip pat aptinka bet kokius svarbi? ?Windows 7? sistemos fail? klastojimo bandymus. Atminkite, kad kai kuriose suklastotose ?Windows? kopijose gali b?ti kenk?ji?kos programin?s ?rangos.

?diegus ?? naujinim?, jis atlieka kompiuteryje veikian?ios ?Windows? kopijos patvirtinimo proced?r?. Ta?iau ?is patvirtinimas nedaro ?takos ?Windows? veikimui. Neaptikus patvirtinimo klaid?, aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojim? ar suklastot? fail?, naujinimo procesas baigiamas be prane?imo.

Suklastoti failai
Jei naujinimas aptinka suklastot? fail?, jis bando j? atkurti. Kad b?t? atliktas ?is atk?rimas, gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo. Jei naujinimui nepavyks atkurti suklastot? fail?, jis nurodys papildom? informacij? internete.

Patvirtinimo klaidos ir aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojimai
Patvirtinimo klaidos ir aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojimai bando apeiti ?Windows? aktyvinimo proced?r? ir kartais yra ?d?ti suklastotose ?Windows? kopijose. Aptikus patvirtinimo klaid? ar aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojim?, bus nurodyta papildoma informacija internete, kuri pad?s i?taisyti patvirtinimo klaid? ir aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojim?. Pa?alinus patvirtinimo klaidas ar aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojimus, j?s? gali papra?yti suaktyvinti kompiuteryje veikian?i? ?Windows 7? kopij? galiojan?iu produkto kodu. Jei tuo metu nuspr?site netaisyti patvirtinimo klaidos arba aktyvinimo pa?eid?iamumo i?naudojimo, jus periodi?kai ?sp?s, kad kompiuteryje veikianti ?Windows 7? kopija n?ra autenti?ka. Be to, ?Windows? pateiks sait?, kur? naudodami internete rasite daugiau informacijos apie sprendim?.

Perskaitykite m?s? privatumo patvirtinim? internete

Jei reikia daugiau informacijos apie autenti?kos ?Microsoft? programin?s ?rangos programos privatumo patvirtinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows/genuine/privacy-statement

Savyb?s

Straipsnio ID: 971033 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com