SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 970365 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các b?n xây d?ng Microsoft SQL Server 2008 đ? đư?c phát hành sau khi Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) đư?c phát hành.

THÔNG TIN THÊM

Xây d?ng 10.00.2850.0 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2847.00.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582282 Cumulative update gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2847.00 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 18 tháng b?y năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2821.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555406 Tích l?y gói 15 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2821.00 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 16 tháng năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2816.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527187 Cumulative update gói 14 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2816.00 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 3 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2808.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2497673 Tích l?y gói 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2808 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2804.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467236 Tích l?y gói 12 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2804 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành ngày 15 tháng mư?i m?t năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2799.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2413738 Cumulative update tr?n gói 11 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2799 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành ngày 21 tháng chín năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2789.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2279604 Tích l?y gói 10 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2789 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2781.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2083921 Cumulative update gói 9 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2781

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2775.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
412292980832Kh?c ph?c: "m?t kh?ng đ?nh h? th?ng ki?m tra đ? không" báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n SQL giao d?ch trong Microsoft SQL Server 2008

Xây d?ng 10.00.2775 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành ngày 17 tháng 5 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2773.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981702Tích l?y gói 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2773

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 8 tháng 5 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2770.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
465350Kh?c ph?c: K?t qu? truy v?n có các hàng có s?n ph?m nào khi b?n ch?y m?t truy v?n đa chi?u bi?u th?c (MDX) trong Microsoft SQL Server phân tích d?ch v? 2008

Xây d?ng 10.00.2770

Xây d?ng này đư?c phát hành ngày 6 tháng tư năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2769.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
430276 Thu?c tính DynamicHeight và DynamicWidth cho m?t bi?u đ? ki?m soát trong m?t tablix không chính xác đư?c s? d?ng cho bi?u đ? khác trong cùng m?t trang trong m?t báo cáo năm 2008 d?ch v? báo cáo c?a SQL Server

Xây d?ng 10.00.2769

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2766.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
427778M?t ngo?i l? x?y ra khi b?n xu?t kh?u m?t báo cáo năm 2008 d?ch v? báo cáo c?a SQL Server có ch?a nh?ng h?nh ?nh ho?c bi?u đ? đ? m?t file Excel

Xây d?ng 10.00.2766 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2763.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979065Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2763

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2760.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
421581Ng?t d?ng đư?c g?n vào m?t h?p văn b?n khi b?n xu?t kh?u m?t báo cáo năm 2008 d?ch v? báo cáo c?a SQL Server đ? m?t file Word

Xây d?ng 10.00.2760

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 23 tháng 1 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2758.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
402420978839Kh?c ph?c: M?t thao tác sao lưu trên m?t cơ s? d? li?u SQL Server 2008 không thành công n?u b?n cho phép thay đ?i theo d?i trên cơ s? d? li?u này

Xây d?ng 10.00.2758

Xây d?ng này đư?c phát hành vào Febury 4, 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2757.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
399076
399071
978791Kh?c ph?c: M?t mát d? li?u có th? x?y ra n?u cơ s? d? li?u ph?n ánh ch? đ? d?ng đáp ?ng trong m?t th?i gian dài trong m?t quá tr?nh t? đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008
399074 978947M?t v?n đ? không năng su?t có th? gây ra m?t cơ s? d? li?u ph?n ánh chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008

Xây d?ng 10.00.2757 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 1 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2749.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
977443Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2749

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2748.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
380970978070Kh?c ph?c: Các bi?n pháp.<x>.M? c?p t?o b?t ng? khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng không qu?n tr? đ? duy?t m?t kh?i trong SQL Server 2008 phân tích d?ch v?</x>

Xây d?ng 10.00.2748

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2746.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
376397975991Kh?c ph?c: Các báo cáo DBCC CHECKFILEGROUP không ki?m tra m?t đ?i tư?ng partitioned n?u m?t trong nh?ng phân vùng không đư?c tr?nh bày trong filegroup đư?c ki?m tra trong SQL Server 2008

Xây d?ng 10.00.2746 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2734.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
975977Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2740

Xây d?ng này đư?c phát hành vào 4 tháng 11 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2734.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
366638976761Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t nâng c?p lăn trong m?t cluster SQL Server 2008: "18401, đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng SQLTEST\AgentService. L? do: Máy ch? là ? ch? đ? nâng c?p k?ch b?n. Ch? ngư?i qu?n tr? có th? k?t n?i vào th?i gian này.[SQLState 42000]"

Xây d?ng 10.00.2734 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 9 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2728.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973602Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2728

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2727.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
350151974766Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n song song trong SQL Server 2008: "C? g?ng s? d?ng các giao d?ch trong khi có 1 ngư?i xacts song song l?ng nhau xu?t s?c"

Xây d?ng 10.00.2727

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2723.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
340874972687Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u SQL Server 2000 b?ng cách s? d?ng SQL Server 2005 qu?n l? Studio ho?c SQL Server 2008 qu?n l? Studio: "không th? hi?n th? h?p tho?i đư?c yêu c?u. Không th? truy xu?t d? li?u cho yêu c?u này (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
340872974231Kh?c ph?c: M?t s? t?p tin không ph?i ngư?c l?i v? phiên b?n t?p tin ban đ?u sau khi b?n g? cài đ?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 đư?c áp d?ng khi b?n s? d?ng m?t cài đ?t slipstream

Xây d?ng 10.00.2723 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 20 tháng 7 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2721.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
971491Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2721

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2718.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
325091971136Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n đ?ng b? hóa m?t cơ s? d? li?u ho?c th? công ch?y sp_replcmds sau khi b?n th?c hi?n m?t ph?n thông tin C?p Nh?t trên m?t c?t varbinary(max) trong SQL Server 2008: "The rowset không ch?a b?t k? c?t v?i đ?i tư?ng d?i h?nh -1."
325086971985Kh?c ph?c: M?t hành đ?ng Drillthrough bên trong b?ng nhóm vư?t qua các giá tr? tham s? không chính xác trong SQL Server 2008 báo cáo d?ch v?

Xây d?ng 10.00.2718

Xây d?ng này đư?c phát hành ngày 12 tháng 6 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2714.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
320616Kh?c ph?c: Các thông s? báo cáo t?ng không phù h?p trong m?t báo cáo SQL Server 2008 báo cáo d?ch v? có ch?a ba ho?c nhi?u hơn m?c c?a t?ng báo cáo các thông s?
320925971049Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t báo cáo SQL Server 2008 báo cáo d?ch v? t?i ph?ng thu phát tri?n t?nh báo kinh doanh: "m?t m?c v?i phím cùng đ? đ? đư?c thêm vào"
320925970349Kh?c ph?c: Truy v?n t? m?t thông báo truy v?n có r?t nhi?u các m?c đăng k? ch?y ch?m khi b?n thay đ?i các tùy ch?n Auto Close đ? sai trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008
320925971068Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n t?o m?t thuê bao SharePoint trên m?t báo cáo SQL Server 2008 báo cáo d?ch v? mà s? d?ng tham s? t?ng: "báo cáo này đ?i h?i m?t m?c đ?nh ho?c user-defined giá tr? tham s? báo cáo '<parameter>'"</parameter>

Xây d?ng 10.00.2714 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2712.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970315Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2712

Xây d?ng này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2710.

Xây d?ng này ch?a hotfix SQL Server 2008 sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? l?i SQL VSTSS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cMô tả
311109970507Kh?c ph?c: Thông báo l?i trong SQL Server 2008 khi b?n ch?y m?t CHÈN ch?n tuyên b? trên m?t b?ng: "vi ph?m h?n ch? khóa chính '<primarykey>'. Không th? chèn khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng '<tablename>' "</tablename> </primarykey>

Xây d?ng 10.00.2710 (cumulative update)

Cumulative update gói này đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2009.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.2531.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969099Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Xây d?ng 10.00.2531 (SQL Server 2008 Service Pack 1)

Đi?u này là xây d?ng c?a SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành vào ngày 7 tháng 4 năm 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfixes đư?c bao g?m trong gói d?ch v? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968369Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 Service Pack 1

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nơi b?n có th? t?m thêm thông tin v? b?n c?p nh?t cho SQL Server 2005 và cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
957826Nơi b?n có th? t?m thêm thông tin v? SQL Server 2008 xây d?ng đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 và v? SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau SQL Server 2005 Service Pack 3 và sau SQL Server 2005 Service Pack 2
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 970365 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsqlsetup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB970365 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:970365

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com