Raksta ID: 970363 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft Silverlight ir da??d?m p?rl?kprogramm?m un vid?m paredz?ts spraudnis, kas nodro?ina Microsoft .NET platformas multivides iesp?ju un bag?tin?t?s n?kam?s paaudzes interakt?v?s lietojumprogrammas. ?aj? rakst? iek?auta inform?cija par spraud?a Silverlight 3 laidienu.

KOPSAVILKUMS

Spraudn? Silverlight 3 ieviests vair?k nek? 50 jaunu l?dzek?u, tostarp:
  • Uzlabota dro??ba un uzticam?ba
  • Uzlabots multivides un video atbalsts, tostarp H.264 video atbalsts
  • Iesp?ja palaist spraudni Silverlight ?rpus p?rl?kprogrammas
  • B?tiski uzlabota grafika, grafikas veiktsp?ja un m?kslinieciskie efekti, tostarp Perspective 3D grafikas atbalsts
  • Uzlabota bag?tin?to interneta lietojumprogrammu (Rich Internet Application ? RIA) izstr?des produktivit?te
Silverlight 3 ir atpaka?sader?gs ar t?mek?a lietojumprogramm?m, kas izstr?d?tas, izmantojot iepriek??j?s Silverlight versijas.

PAPILDINDORM?CIJA

Instal??anas inform?cija

?is atjaunin?jums ir pieejams ??dos avotos:

Microsoft Silverlight vietn?

Programm? Silverlight Installer ir iek?auts ne tikai ?is atjaunin?jums, bet ar? visi iepriek??jie atjaunin?jumi. Lai instal?tu jaun?ko Silverlight versiju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/silverlight

Microsoft atjaunin??an?

?is atjaunin?jums ir pieejams ar? Microsoft atjaunin??anas pakalpojuma lietot?jiem. Ja dator? ir instal?ta vec?ka Silverlight versija, ?is atjaunin?jums tiks pied?v?ts k? "Microsoft Silverlight atjaunin?jums (KB 970363)".

WSUS

?is atjaunin?jums ir pieejams ar? Microsoft atjaunin??anas pakalpojum?, izmantojot pakalpojumus Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).

Ja dator? ir instal?ta vec?ka Microsoft Silverlight versija, ?is atjaunin?jums tiks pied?v?ts k? "Microsoft Silverlight atjaunin?jums (KB 970363)".

Ja spraudnis Silverlight dator? nav instal?ts, ?o atjaunin?jumu pied?v?s jaun?k? programma Silverlight 3.0 Installer k? "Microsoft Silverlight atjaunin?jumu (KB 970363)".

Spraudn? Silverlight 3.0 ir iek?auts autom?tisk?s atjaunin??anas meh?nisms. WSUS pakotn? ?is meh?nisms p?c noklus?juma ir izsl?gts. Turpm?kie atjaunin?jumi tiks nodro?in?ti k? atjaunin?jumi pakalpojumos WSUS.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par spraudni Silverlight, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:

Rekviz?ti

Raksta ID: 970363 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2009. gada 22. decembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Silverlight for Windows
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB970363

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com