Sist?m? Windows Vista vai jaun?k? oper?t?jsist?m?, kur? tiek darbin?ts komp?nijas Apple pakalpojums Bonjour, iesp?jams, iestat?ta v?rteja 0.0.0.0.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 970313 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Atbalsts sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1) tiek p?rtraukts 2011. gada 12. j?lij?. Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? tiek darbin?ta sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2). Papildinform?ciju skatiet ?aj? korpor?cijas Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Avots: Microsoft atbalsta centrs

?TRA PUBLIC??ANA

RAKSTI PAR ?TRU PUBLIC??ANU SNIEDZ INFORM?CIJU TIE?I NO MICROSOFT ATBALSTA ORGANIZ?CIJAS. ?AJOS DOKUMENTOS SNIEGT? INFORM?CIJA IR IZVEIDOTA, ATBILDOT UZ NEATLIEKAM?M VAI UNIK?L?M T?M?M, VAI AR? T? IR PAREDZ?TA K? PAPILDIN?JUMS CITAI ZIN??ANU B?ZES INFORM?CIJAI.


Izmantojot datoru, uz kura tiek darbin?ts komp?nijas Apple pakalpojums Bonjour, dator? j?izveido noklus?juma v?rteja 0.0.0.0.

Iemesls?? probl?ma rodas, jo pakalpojums Bonjour izmanto mar?ruta pievieno?anas lo?iku, lai nor?d?tu noklus?juma v?rteju 0.0.0.0, kuru pakalpojums neno?em.Lai sa?emtu ?o mar?rutu, dator?, kur? tiek darbin?ta sist?ma Windows Vista vai jaun?ka un ir instal?ts Bonjour, ir j?rodas t?l?k nor?d?tajiem notikumiem.

 • Pirms pakalpojuma Bonjour start??anas dators nevar sa?emt adresi, izmantojot DHCP.

 • ??dos apst?k?os pakalpojums Bonjour pievieno datoram noklus?juma mar?rutu, nor?dot, ka visi interneta resursdatori ir ?onlink? st?vokl?.

 • P?c tam dators var sa?emt adresi, izmantojot DHCP. Bonjour neno?em noklus?juma mar?rutu, t? dator? atst?jot nepareizi konfigur?tu noklus?juma v?rteju. ?? v?rteja nelikum?gi piesavin?s pareizo v?rtejas konfigur?ciju, kuru nodro?ina DHCP un liedz piek?uvi internetam.

Risin?jumsJa v?laties, lai Microsoft atrisin?tu ?o probl?mu, atveriet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50812


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu atrisin?tu, manu?li dz?siet mar?rutu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, ar peles labo pogu sarakst? Programmas noklik??iniet uz cmd.exe, p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.

2. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:route delete 0.0.0.03. Aizveriet komandu uzvednes logu.Piez?me. ??s darb?bas nenodro?ina to, ka pakalpojums Bonjour nekad vairs neveidos mar?rutu, jo tas atkar?gs no notikumu sec?bas sada?? Iemesls. Ja tas notiek v?lreiz, lai no?emtu mar?rutu, izpildiet iepriek? aprakst?t?s darb?bas.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildinform?cijaStatuss:

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kuri ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

ATRUNA

MICROSOFT UN/VAI T? ATTIEC?GIE PIEG?D?T?JI NEIZDARA PAZI?OJUMUS UN NESNIEDZ GARANTIJAS PAR INFORM?CIJAS, KAS ATRODAS DOKUMENTOS UN AR TIEM SAIST?TAJ?S GRAFIK?S, KAS PUBLIC?TAS ?AJ? VIETN? (?MATERI?LI?), PIEM?ROT?BU, PRECIZIT?TI VAI ATBILST?BU JEBK?DIEM NOL?KIEM. MATERI?LOS VAR TIKT IETVERTAS TEHNISKAS NEPRECIZIT?TES VAI TIPOGR?FISKAS K??DAS, K? AR? TIE VAR TIKT P?RSKAT?TI JEBKUR? LAIK? BEZ BR?DIN?JUMA.

LIKUMOS MAKSIM?LI PIE?AUJAM? APJOM? MICROSOFT UN/VAI T? ATTIEC?GIE PIEG?D?T?JI ATTIEC?B? UZ MATERI?LIEM ATSAK?S UN IZSL?DZ VISUS SKAIDRI IZTEIKTUS, IZRIETO?US VAI AR LIKUMU NOTEIKTUS PAZI?OJUMUS, GARANTIJAS UN NOSAC?JUMUS, IESKAITOT, BET NEAPROBE?OJOTIES AR PAZI?OJUMIEM, GARANTIJ?M UN NOSAC?JUMIEM ATTIEC?B? UZ ?PA?UMTIES?B?M, TIES?BU NEP?RK?P?ANU, APMIERINO?IEM KVALIT?TES NOSAC?JUMIEM, PIEM?ROT?BU P?RDO?ANAI UN DER?GUMU NOTEIKTAM M?R?IM.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 970313 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbrapidpub kbnomt kbmsifixme kbfixme KB970313

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com