SCVMM và SCVMM R2 P2V th?t b?i v?i l?i 2910 (0x80070005) truy c?p t? ch?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969965 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 đ? th?c hi?n m?t chuy?n đ?i v?t l? ?o (P2V), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong giai đo?n quét h? th?ng:
L?i (2910)
VMM không có quy?n thích h?p đ? truy nh?p tài nguyên trên máy ch? %.
Truy c?p b? t? ch?i (0x80070005))

Đư?c gi?i thi?u hành đ?ng
Đ?m b?o r?ng máy ?o qu?n l? có quy?n thích h?p đ? th?c hi?n thao tác này.
Lưu ? Máy tính ngu?n là máy tính mà b?n d? đ?nh đ? virtualize trong chuy?n đ?i P2V.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này thư?ng x?y ra b?i v? m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các ch?ng ch? đ? đư?c nh?p vào trong thu?t s? P2V không thu?c v? m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên máy tính ngu?n.
 • Máy tính ngu?n không cho phép các cu?c g?i t? xa WMI đ? không gian tên CIMV2 cho tài kho?n đ? đư?c s? d?ng cho thu?t s? P2V.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng các tài kho?n đư?c s? d?ng cho thu?t s? P2V là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên máy tính ngu?n.

  Lưu ? Đây là đ?c bi?t quan tr?ng n?u SCVMM máy ch? và máy tính ngu?n ? tên mi?n khác nhau.
 2. Xác minh k?t n?i WMI đ? không gian tên CIMV2 trên máy tính ngu?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, làm theo các bư?c sau trên máy ch? SCVMM.

  Lưu ? Trong giai đo?n quét h? th?ng chuy?n đ?i P2V, SCVMM làm cho các cu?c g?i WMI đ? không gian tên CIMV2 trên máy tính ngu?n đ? kéo thông tin h? th?ng cơ b?n. N?u các cu?c g?i WMI không, vi?c chuy?n đ?i P2V c?ng không.
  1. M? c?a s? WBEMtest. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y, lo?i WBEMtest trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Nh?p vào K?t n?i ? góc trên bên ph?i.
  3. K?t n?i v?i không gian tên CIMV2 trên máy tính ngu?n. Ví d?, g? \\Source\ROOT\CIMV2.

   Lưu ? H?y ch?c ch?n s? d?ng tên máy tính c?a b?n m? ngu?n.
  4. Nh?p vào K?t n?i đ? hoàn t?t k?t n?i.
  5. Ki?m ch?ng k?t n?i c?a b?n b?ng cách truy c?p m?t đ?i tư?ng m?u. Đ? làm đi?u này, b?m M? l?p, r?i g? Win32_PhysicalMemory.

   Lưu ? B?n s? th?y các đ?i tư?ng cư c?a s? so?n th?o đ?i tư?ng. N?i dung th?c t? đó quay tr? l?i không ph?i là quan tr?ng. M?c đích này c?a bư?c này là ch? đ? xác minh k?t n?i t? xa đ? không gian tên CIMV2 đ? đư?c thành l?p.
 3. M? wmimgmt.msc đ? xác minh k?t n?i t?i máy tính đ?a phương và c?ng có th? ki?m tra các cho phép kích ho?t t? xa. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? c?a s? đi?u khi?n WMI (Local). Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y, lo?i wmimgmt.msc, sau đó b?m Ok.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào các Đi?u khi?n WMI (Local) nút, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các An ninh tab, ch?n Ngư?i ch?, sau đó b?m các An ninh nút ? góc trên bên ph?i th?p hơn.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n các T? xa kích ho?t tính năng phép cho t?t c? m?i ngư?i ho?c các tài kho?n ngư?i dùng c? th? mà b?n mu?n đ? c?p quy?n này đ? h?p ki?m.

   Lưu ? Hành đ?ng này không đ?i h?i b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
 4. M? dcomcnfg đ? xác minh r?ng các d?ch v? DCOM ch?y và c?ng có th? ki?m tra s? cho phép kích ho?t t? xa. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? thành ph?n d?ch v?-theo. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y, lo?i dcomcnfg, sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ngThành ph?n d?ch v?, m? r?ng Máy vi tính, và sau đó m? r?ng Máy tính c?a tôi.

   Lưu ? N?u các Máy tính c?a tôi nút có m?t d?u m?i tên xu?ng màu đ?, đi?u này có ngh?a r?ng các d?ch v? DCOM không ch?y và ph?i đư?c b?t đ?u.
  3. Nh?p chu?t ph?iMáy tính c?a tôi, b?m Thu?c tính, sau đó b?m các COM an ninh tab.
  4. Dư?iKh?i đ?ng và kích ho?t c?p phép, b?m Ch?nh s?a gi?i h?n.
  5. Đ?i v?i cácT?t c? m?i ngư?i nhóm ngư?i s? d?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m cho các Kích ho?t t? xa hàng. Ngoài ra, thêm trương m?c ngư?i dùng c? th? mà b?n mu?n trao quy?n này.
  Lưu ? B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i" N?u đư?c s? cho phép WMI thích h?p không đư?c c?p cho ngư?i dùng. Các thông báo l?i có th? bao g?m m? l?i 0x80041003.
 5. Ki?m tra xem li?u khóa s? đăng k? Ole b? thi?u ho?c có giá tr? không chính xác trên máy tính ngu?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Registry Editor.
  2. Xác đ?nh v? trí subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Ole
  3. T?m m?t EnableDCOM m?c nh?p này có m?t lo?i REG_SZ và giá tr? Y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 969965 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB969965 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:969965

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com