ID c?a bài: 969393 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n đang xem v?i Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin Phiên b?n gi?i thi?u v? Internet Explorer. Bài vi?t này th?o lu?n v? cách xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Phát hành phiên b?n c?a Internet Explorer dành cho Windows

S? phiên b?n Internet Explorer cho Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 s? d?ng đ?nh d?ng sau:
phiên b?n chính.Phiên b?n ph?.xây d?ng s?.subbuild s?
B?ng này hi?n th? các s? phiên b?n Internet Explorer.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?nS?n ph?m
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! dành cho Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 và 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 Platform Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (ch? Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (ch? Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet Tools Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dành cho Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) Refresh
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (c)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 dành cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 cho Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 cho Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 cho Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (Phiên b?n)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Xem trư?c b?n phát hành Internet Explorer 10
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 dành cho Windows 8
Internet Explorer 11 s? có m?t s? phiên b?n B?t đ?u v?i 11 (ví d?: 11.0.9600). S? phiên b?n s? thay đ?i d?a trên các b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho Internet Explorer. Đ? xem s? phiên b?n và b?n c?p nh?t m?i nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y đi đ?n menu Tr? giúp và ch?n Gi?i thi?u v? Internet Explorer.

Lưu ?:
 • S? phiên b?n ph?, m? s? đóng gói và subbuild s? có th? hi?n th? không có d?u ki?m 0. Ví d?: Phiên b?n 7.00.5730.1100 có th? hi?n th? như 7.0.5730.11.
 • T?t c? các phiên b?n Internet Explorer 5.0 (và các phiên b?n m?i hơn) đư?c tu? ch?nh v?i Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) bao g?m m?t chu?i sau sau s? phiên b?n. Xem thông tin này, b?m v? trên menu Tr? giúp :
  IC = nhà cung c?p n?i dung
  = nhà cung cấp dịch vụ Internet
  CO = qu?n tr? viên doanh nghi?p
 • Phiên b?n Internet Explorer 4.0 và các phiên b?n bao g?m m?t d?ng Phiên b?n C?p Nh?t danh sách t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c hotfix Phiên b?n hi?n t?i c?a Internet Explorer. B?n c?p nh?t Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 2 ho?c Internet Explorer 5.0 và các phiên b?n đư?c li?t kê theo s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft tương ?ng.
 • S? phiên b?n c?a Internet Explorer trong danh sách đư?c d?a trên các phiên b?n c?a Windows. S? danh sách có th? thay đ?i hotfix m?i nh?t.
 • Xây d?ng s? c?a Internet Explorer trong phiên b?n Windows Vista là gi?ng như các phiên b?n khác.
 • Đ? bi?t thông tin v? s? khác bi?t gi?a phiên b?n 7.00.5730.1100 và phiên b?n 7.00.5730.1300 c?a Internet Explorer 7, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
  http://blogs.MSDN.com/IE/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Thay đ?i đ?i v?i hộp thoại gi?i thi?u v? Internet Explorer trong Internet Explorer 9, Internet Explorer 10

B?n có th? m? hộp thoại Gi?i thi?u v? Internet Explorer b?ng cách nh?p vào tr? giúp, r?i b?m vào gi?i thi?u v? Internet Explorer. Ho?c nh?n Alt + X và sau đó b?m A.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9RTM
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE 10 - gi?i thi?u v? Internet Explorer h?p
M?t thay đ?i t? phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer là cách chúng tôi s? d?ng trư?ng Phiên b?n C?p Nh?t . Trư?ng đư?c c?p nh?t m?i khi Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 10 đư?c C?p Nh?t. S? phiên b?n có các c?u ph?n sau:

 • Trư?ng phiên b?n ứng dụng chính s? v?n c?n 9 ho?c 10.
 • Trư?ng phiên b?n ?ng d?ng nh? s? v?n là 0.
 • Trư?ng phiên b?n C?p Nh?t s? tăng 1 cho m?i b?n c?p nh?t Internet Explorer đư?c phát hành.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9PartsM?i b?n C?p Nh?t có m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c liên quan (ví d?: KB2360131 -MS10-071: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer) liên quan. Bài vi?t cung c?p thông tin chi ti?t v? nh?ng g? đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t và nó c?ng cung c?p thông tin chi ti?t v? s? nh? phân đư?c C?p Nh?t. hộp thoại Gi?i thi?u v? Internet Explorer cung c?p liên k?t đ?n bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft có liên quan đ?n b?n c?p nh?t m?i nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer là m?t cách d? dàng đ? bi?t thêm thông tin.

Ví d?: n?u cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ?u tiên cho Internet Explorer 9, hộp thoại Gi?i thi?u v? Internet Explorer s? có m?t liên k?t đ?n "C?p Nh?t phiên b?n: 9.0.1 (KB2530548)."


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9Update

Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer dành cho Windows

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer, h?y s? d?ng nh?ng phương pháp sau:
 • Trong các phiên b?n c?a Internet Explorer, b?m Gi?i thi?u v? Internet Explorer trên menu Tr? giúp . Thông tin s?n ph?m và phiên b?n đư?c hi?n th? trong hộp thoại xu?t hi?n.
 • S? d?ng s? ki?m nh?p. B?n có th? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách xem khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  N?u giá tr? "Phiên b?n" xu?t hi?n trong khoá này, Internet Explorer 4.0 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Giá tr? chu?i Phiên b?n có s? phiên b?n c?a Internet Explorer 4.0 (ho?c phiên b?n m?i hơn) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. (Ví d?: giá tr? chu?i Phiên b?n Internet Explorer 5 là "5.0.2014.0216"). Xin lưu ? r?ng ch? có m?t m?ng đư?c lưu tr? trong s? ki?m nh?p cho s? phiên b?n ph? n?u s? phiên b?n ph? là 00. N?u s? phiên b?n ph? 00, giá tr? phiên b?n đ?y đ? đư?c lưu tr?. (Ví d?: 5.50.4807.2300 đư?c lưu tr? trong s? ki?m nh?p là 5.50.4807.2300.)

  Lưu ? Giá tr? chu?i Phiên b?n Internet Explorer 10 là 9.10.9200.16384 và giá tr? chu?i svcVersion là 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x Thêm giá tr? phiên b?n vào s? ki?m nh?p. Thay vào đó, nó thêm giá tr? "đóng gói" vào cùng m?t khoá ki?m nh?p và C?p Nh?t giá tr? chu?i "IVer" thành "103." tương h?p v? sau, Internet Explorer 4.0 và phiên b?n m?i hơn thay đ?i ho?c thêm giá tr? đóng gói. Internet Explorer 3.x, giá tr? đóng gói là m?t chu?i ch?a s? xây d?ng b?n kí t? đ?i di?n. (Ví d?: "1300" là giá tr? đóng gói cho Internet Explorer 3.02). Đ?i v?i Internet Explorer 4.0 và phiên b?n m?i hơn, giá tr? đóng gói là m?t chu?i ch?a giá tr? 5 kí t? đ?i di?n, theo sau là m?t d?u ki?m ch?m và b?n kí t? đ?i di?n n?a, theo đ?nh d?ng sau:
  s? lư?ng l?n versionbuild.subbuild s?
  Ví d?: giá tr? "đóng gói" cho Internet Explorer 5 là "52014.0216."
 • Xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách s? d?ng theShdocvw.dll t?p:

  Đ?i v?i Internet Explorer 3.0 đ?n 6, tr?nh duy?t đư?c th?c hi?n trong t?p Shdocvw.dll (đ?i tư?ng tài li?u v? và thư vi?n đi?u khi?n). B?n có th? s? d?ng phiên b?n c?a t?p Shdocvw.dll đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer 3.0 đ?n 6 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Đ? xác đ?nh s? phiên b?n c?a Internet Explorer 7, b?n ph?i xác đ?nh s? phiên b?n Iexplore.exe. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, ch? vào T?mvà b?m T?p ho?c m?c tin thư thoại
  2. Trong h?p tên , nh?p ShDocVw.dll, sau đó b?m T?m ngay bây gi?.
  3. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p Shdocvw.dll và sau đó b?m thu?c tính.
  4. Nh?p vào tab Phiên b?n .
  5. L?p l?i bư?c 2 đ?n 4, nhưng trong bư?c 2, thay v? nh?p iexplore.exe. N?u phiên b?n c?a Iexplore.exe là 7.x, cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. S? d?ng phiên b?n Internet Explorer trư?c đó trong bài vi?t này đ? so sánh s? phiên b?n c?a Internet Explorer 7.
  B?ng này li?t kê các phiên b?n khác nhau c?a t?p Shdocvw.dll và các phiên b?n tương ?ng c?a Internet Explorer.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?m
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 và 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (ch? Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (ch? Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet Tools Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dành cho Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) Refresh
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (c)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64


  Lưu ?:
  • S? phiên b?n ph?, m? s? đóng gói và subbuild s? có th? hi?n th? không có d?u ki?m 0. Ví d?: Phiên b?n 7.00.5730.1100 có th? hi?n th? như 7.0.5730.11.
  • T?p Shdocvw.dll đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p %Windir%\System trong Windows 95, Windows 98 và Windows Millennium Edition. T?p Shdocvw.dll đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại %Windir%\System32 trong Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003. N?u t?p Shdocvw.dll không t?n t?i, Internet Explorer ho?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t không đúng ho?c không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • N?u phiên b?n c?a t?p Shdocvw.dll trên máy tính c?a b?n không đư?c li?t kê trong b?ng này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix Internet Explorer, b?n C?p Nh?t ho?c b?n C?p Nh?t b?o m?t có phiên b?n m?i hơn c?a t?p Shdocvw.dll. Ví d?: Shdocvw.dll Phiên b?n 6.0.2800.1170 dành cho Internet Explorer 6 SP1 có trong MS03-015: tháng 4 năm 2003, các b?n vá tích lu? cho Internet Explorer (813489) gói. N?u phiên b?n Shdocvw.dll không đư?c li?t kê trong b?ng này, b?n đang ch?y phiên b?n Internet Explorer có s? phiên g?n c? hơn s? phiên b?n c?a b?n. Xác đ?nh hotfix Internet Explorer, C?p Nh?t, ho?c c?p nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tra c?u s? phiên b?n Shdocvw.dll trên máy tính c?a b?n và "Shdocvw.dll" trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 6 v.01 và v.04 là phiên b?n ti?n phát hành c?a Internet Explorer 6 thay đ?i hành vi c?a Internet Explorer khi tr?nh n?p đi?u khi?n ActiveX. Các b?n C?p Nh?t bi?u m?u chính đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ch? đ? song và s? không ?nh hư?ng đ?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c phiên b?n s? c?a Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). B?n c?p nh?t Internet Explorer 6 v.01 và v.04 yêu c?u Windows XP Service Pack 1. Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t bi?u m?u chính, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
   http://MSDN.Microsoft.com/en-US/IE/bb969055.aspx
  • S? phiên b?n c?a Internet Explorer trong danh sách đư?c d?a trên các phiên b?n c?a Windows. S? danh sách có th? thay đ?i hotfix m?i nh?t.
 • Xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách s? d?ng t?p l?nh:

  T?t c? các phiên b?n Internet Explorer g?i thông tin Phiên b?n Giao th?c Truy?n Siêu văn b?n (HTTP) s? d?ng nhân viên thông tin tiêu đ?. Thông tin này có th? đư?c đ?c t? t?p l?nh trên web site. Đ? bi?t thông tin v? cách s? d?ng t?p l?nh đ? l?y s? phiên b?n c?a Internet Explorer, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  167820 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n tr?nh duy?t t? t?p l?nh
  272413 Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i tr?nh duy?t trong t?p l?nh phía máy ch? mà không có đ?i tư?ng BrowserType
  Nhà phát tri?n web site có th? s? d?ng thông tin này đ? t?n d?ng các tính năng m?i trong phiên b?n m?i hơn c?a Internet Explorer (ch?ng h?n như HTML đ?ng ho?c kênh trong Internet Explorer 4.x) và h? c?p cho các phiên b?n Internet Explorer không h? tr? các tính năng này.

  N?u b?n có th? nh?n d?ng duy nh?t Internet Explorer phiên b?n 5.0 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a chương tr?nh (Microsoft Win32 và n?n t?ng UNIX), s? d?ng phương pháp isComponentInstalled ho?c getComponentVersion hành vi CLIENTCAPS. Đ? bi?t thông tin v? nh?ng phương pháp này, h?y xem website sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531357.aspx

  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531350.aspx
  Lưu ? Các phương pháp này không ho?t đ?ng n?u máy tính khách không ph?i là Internet Explorer 5 ho?c phiên b?n m?i hơn (trên n?n Microsoft Win32 và UNIX ch?).

Internet Explorer phiên b?n hệ điều hành khác

Internet Explorer dành cho Windows 3.1, Internet Explorer dành cho UNIX trên Sun Solaris, Internet Explorer dành cho UNIX trên HP-UX và Internet Explorer dành cho Macintosh không c?n cung c?p ho?c h? tr? c?a Microsoft.

Internet Explorer dành cho Macintosh ho?c Windows 3.1

Trong Internet Explorer, nh?p vào Gi?i thi?u v? Internet Explorer trên menu Tr? giúp . Trên Macintosh, b?m Gi?i thi?u v? Internet Explorer trên Apple menu. S? phiên b?n đư?c hi?n th? trong hộp thoại xu?t hi?n. S? phiên b?n có th? bao g?m:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Lưu ? N?u s? phiên b?n 3.0, b?n c?ng nên ki?m tra m? s? đóng gói bên c?nh s? phiên b?n. Đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n m?t m? hoá m?nh 128-bit c?a Internet Explorer dành cho Macintosh, Gi?i thi?u v? Internet Explorer vào Apple menu, và sau đó b?m vào h? tr?. H?p m? hoá ph?i có m?c m?t m? hoá hi?n t?i. Đây là ví d?:
 • Phiên b?n qu?c t?/xu?t kh?u 40 bit
 • Nư?c 128 bit M? (không dành cho xu?t kh?u)
M?t cách khác đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n m?t m? hoá m?nh 128-bit là s? d?ng l?nh Nh?n thông tin trên m?t trong các t?p sau (tu? thu?c vào d?ng b? x? l? c?a b?n, PowerPC ho?c 68xxx), và sau đó ki?m tra thông tin Phiên b?n:
 • System Folder: Extensions: MS Library Folder: MS InternetLibrary (PPC)
 • System Folder: Extensions: MS Library Folder: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer dành cho UNIX trên Sun Solaris

Đ? xác đ?nh phiên b?n Internet Explorer hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính Solaris SPARC, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? c?a s? đ?u cu?i. Xác đ?nh đư?ng d?n c?a t?p Internet Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t. (Đư?ng d?n m?c đ?nh là/usr/local/microsoft /, đư?c s? d?ng trong các bư?c sau đây là đư?ng d?n m?u).
 2. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD/usr/local/microsoft, và sau đó nh?n Enter.
 3. Lo?i ls -d ie *, và sau đó nh?n Enter. N?u "ie4" đư?c hi?n th?, b?n đang ch?y Internet Explorer 4.0. N?u "ie" đư?c hi?n th?, b?n đang ch?y Internet Explorer 5.0.
 4. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD ie * / sunos5, và sau đó nh?n Enter.
 5. Lo?i ls -l libschannel.so, và sau đó nh?n Enter.
 6. So sánh thông tin t?p v?i b?ng sau todetermine Phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?ng.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?pPhiên b?nKích thư?cS?n ph?m
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-bit

Internet Explorer dành cho UNIX trên HP-UX

Đ? xác đ?nh phiên b?n Internet Explorer hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính HP-UX, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? c?a s? đ?u cu?i. Xác đ?nh đư?ng d?n c?a t?p Internet Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t. (Đư?ng d?n m?c đ?nh là/usr/local/microsoft /, đư?c s? d?ng trong các bư?c sau đây là đư?ng d?n m?u).
 2. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD/usr/local/microsoft, và sau đó nh?n Enter.
 3. Lo?i ls -d ie *, và sau đó nh?n Enter. N?u "ie4" đư?c hi?n th?, b?n đang ch?y Internet Explorer 4.0. N?u "ie" đư?c hi?n th?, b?n đang ch?y Internet Explorer 5.0.
 4. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD ie * / ux10, và sau đó nh?n Enter.
 5. N?u b?n có Internet Explorer 4.0, g? ls-llibschannel.sl, và sau đó nh?n Enter. N?u b?n có Internet Explorer 5.0, g? ls -l libcrypt32.sl, và sau đó nh?n Enter.
 6. So sánh thông tin t?p v?i b?ng sau todetermine Phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?ng.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?pPhiên b?nKích thư?cS?n ph?m
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-bit


Thu?c tính

ID c?a bài: 969393 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 11
T? khóa: 
kbmt KB969393 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969393

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com