ID c?a bi: 969168 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft Agent la mt b dich vu phn mm h tr cac ky t tng tac trong giao din cua Microsoft Windows. Mt s vi du v cac ky t Microsoft Agent la cac Biu tng h tr trong Office. Cac ky t nay bao gm Clipit (kep giy), Dot (bong o hinh mt ci chuyn i hinh dang hoc mau sc, Hoverbot (r-bt) va Genius (tranh bim hoa v Albert Einstein).Cac ky t nay se tng tac vi ngi dung bng cach cung cp tr giup cho cac tac vu ang c thc hin. bit thm thng tin v vic tng bc huy bo Microsoft Agent, hay xemhttp://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms695784(VS.85).aspx.

Nu bai vit nay khng tra li c cu hoi cua ban, hay bm vao nut sau a cu hoi ti cac thanh vin khac trong cng ng tai Microsoft Answers:
t cu hoi


Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi khi ng chng trinh trong Windows 7, co th ban nhn c li co lin quan n Microsoft Agent, sau khi nhn thng bao li, chng trinh co th bi sp.

Vi du: khi ban s dung Microsoft Office XP va ban bm F1 m H tr Office, ban nhn c thng bao sau:
H tr Office yu cu Microsoft Agent 2.0 hoc phin ban mi hn. San phm nay sn co trong Goi H thng Office.

Sau khi ban bm OK, ca s Tr giup se xut hin. Ca s Tr giup co th c s dung theo cach thc chun. Tuy nhin, ban khng th s dung H tr Office.

S c nay co th xay ra vi cac ng dung nh Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 va bt ky chng trinh nao s dung Microsoft Agent.

NGUYN NHN

S c nay xay ra do Microsoft Agent a bi tam dng khi Windows 7 c phat hanh.

Microsoft Agent khng c bao gm trong Windows 7 va se khng c bao gm trong bt ky phin ban mi hn nao cua h iu hanh Windows. Tuy nhin, ban co th tai xung Microsoft Agent di dang hotfix cho may tinh chay Windows 7 cua ban.

GI?I PHP

khc phuc s c nay, tai xung va cai t Hotfix969168 cai t Microsoft Agent cho may tinh cua ban. thc hin vic nay,bm vao lin kt Xem va yu cu ban tai xung hotfix u bai vit nay va lam theo hng dn.

Chu y Hotfix chi cai t cac cu phn chinh cua Microsoft Agent va ky t Merlin. Cac tp ky t b sung nh Dot, Hoverbot, Scribble hoc cac cu phn khac cua Microsoft Agent c yu cu cho cac ng dung cu th h tr Microsoft Agent se khng c hotfix nay cai t. Nu cac ng dung h tr Microsoft Agent vn khng hoat ng sau khi cai t hotfix, ban co th phai lin h vi nha san xut phn mm c tr giup.

Ngoai ra, trn may tinh chay Windows 7, ban co th c cung cp H tr v Tng thich Chng trinh (PCA). Khi hp thoai PCA xut hin, hay bm vao Kim tra giai phap trc tuyn. Ban c nhc cai t Microsoft Agent, sau o ban c chuyn hng n bai vit nay cai t hotfix.

Quan trong Trang ich cua hotfix xac inh phin ban Windows hin tai cua ban va cung cp goi tai xung cho phin ban o. Ban co th tai xung hotfix cai t trn may tinh khac. Vi du: nu ban hin ang s dung phin ban 32 bit cua Windows 7, ban co th cai t hotfix trn phin ban 64 bit cua Windows 7. Trong tinh hung nay, ban cn bm vao lin kt trn hotfix c cung cp co nhan la Hin thi hotfix cho tt ca cac nn tang va ngn ng ri chuyn hotfix o n phin ban 64 bit cua Windows 7 cai t.

Thng tin v hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Ch? p d?ng hotfix ny ?i v?i cc h? th?ng ang g?p s? c? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, hay gi yu cu n Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows 7 ap dung hotfix nay.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.

Thng tin v thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th hotfix a phat hanh trc o.

Thng tin v tp

Phin b?n toan cu c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)


bit thm thng tin v Microsoft Agent, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms695784.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 969168 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com