Identifikator ?lanka: 969168 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Microsoft Agent je skup softverskih usluga koje podr?avaju interaktivne likove u okviru prikaza operativnog sistema Microsoft Windows. Neki primeri Microsoft Agent likova jesu Office pomo?nici. Likovi su obuhvatali Clipit (spajalicu), Dot (crvenu nasmejanu loptu koja menja oblik i boju), Hoverbot (robota) i Genija (karikaturu Alberta Ajn?tajna). Likovi bi stupali u interakciju sa korisnicima nude?i pomo? u vezi sa zadacima koji se trenutno izvr?avaju. Vi?e informacija o obustavljanju usluge Microsoft Agent potra?ite na lokacijihttp://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ms695784(VS.85).aspx.

Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Answers:
Postavite pitanje


Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Prilikom pokretanja programa u operativnom sistemu Windows 7, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci u vezi sa tehnologijom Microsoft Agent, a nakon ?to dobijete poruku o gre?ci, program mo?e da otka?e.

Na primer, kada koristite Microsoft Office XP i pritisnete taster F1 da biste otvorili Office pomo?nik, dobijate slede?u poruku:
Office pomo?nik zahteva Microsoft Agent 2.0 ili novije verzije. Ovaj proizvod je dostupan u Office sistemskom paketu.

Kada kliknete na dugme U redu, pojavljuje se prozor pomo?i. Prozor pomo?i mo?e da se koristi na standardni na?in. Me?utim, ne mo?ete koristiti Office pomo?nik.

Do problema mo?e do?i sa aplikacijama kao ?to su Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 i bilo koji program koji koristi Microsoft Agent.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to je Microsoft Agent obustavljen prilikom izdavanja operativnog sistema Windows 7.

Microsoft Agent nije uklju?en u Windows 7 i ne?e biti uklju?en u novije verzije operativnog sisteme Windows. Me?utim, mo?ete preuzeti Microsoft Agent kao hitnu ispravku za ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte hitnu ispravku 969168 da biste instalirali Microsoft Agent na ra?unar. Da biste ovo uradili, kliknite na vezu Prika?i i zahtevaj preuzimanja hitnih ispravki na vrhu ovog ?lanka, a zatim pratite uputstva.

Napomena Hitna ispravka instalira samo osnovne komponente tehnologije Microsoft Agent i znak Merlin. Ova hitna ispravka ne?e instalirati dodatne datoteke znakova kao ?to su Dot, Hoverbot, Scribble niti druge komponente tehnologije Microsoft Agent koje su potrebne za odre?ene aplikacije omogu?ene za Microsoft Agent. Ako aplikacije omogu?ene za Microsoft Agent i dalje ne funkcioni?u posle instalacije hitne ispravke, mo?da ?ete morati da se obratite proizvo?a?u softvera za pomo?.

Pored toga, na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows 7 mo?ete dobiti alatku Pomo?nik za kompatibilnost programa (PCA). Kada se pojavi PCA dijalog, izaberite stavku Proveri da li postoje re?enja na mre?i. Od vas se zahteva da instalirate Microsoft Agent, a zatim se usmeravate nazad u ovaj ?lanak da biste instalirali hitnu ispravku.

Va?no Po?etna stranica hitne ispravke utvr?uje va?u trenutnu verziju operativnog sistema Windows i nudi paket preuzimanja za tu verziju. Mo?da ?ete ?eleti da preuzmete hitnu ispravku za instalaciju na drugom ra?unaru. Na primer, ako trenutno koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, mo?da ?ete ?eleti da instalirate hitnu ispravku na 64-bitnoj verziji operativnog sistema Windows 7. U takvoj situaciji bi?e potrebno da kliknete na vezu iznad ponu?ene hitne ispravke koja ima oznaku Prika?i hitne ispravke za sve platforme i jezike, a zatim tu hitnu ispravku premestite u 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 radi instalacije.

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Windows 7.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove hitne ispravke ne morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu u hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 arhitekturi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 arhitekturi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki


Za vi?e informacija o tehnologiji Microsoft Agent posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ms695784.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 969168 - Poslednji pregled: 27. februar 2012. - Revizija: 7.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com