Raksta ID: 969168 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft Agent ir programmat?ras pakalpojumu komplekts, kas atbalsta interakt?vus person??us sist?mas Microsoft Windows displej?. Microsoft Agent person??u piem?ri ir Office pal?gi. ?ie person??i ir Clipit (pap?ra saspraude), The Dot (formu un kr?su maino?a smaid?ga sarkana bumba), Hoverbot (robots) un The Genius (Alberta Ein?teina karikat?ra). Person??i mijiedarbojas ar lietot?jiem, pied?v?jot pal?dz?bu pa?reiz veicamo uzdevumu izpild?. Papildinform?ciju par atteik?anos no Microsoft Agent pakalpojumiem skatiet vietn?http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/ms695784(VS.85).aspx.

Ja ?aj? rakst? neatrad?t atbildi uz savu jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai uzdotu jaut?jumu citiem kopienas Microsoft Answers dal?bniekiem:
Uzdot jaut?jumu


Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot programmu sist?m? Windows 7, iesp?jams, ka sa?emsiet ar Microsoft Agent darb?bu saist?tu k??du. P?c k??das zi?ojuma sa?em?anas, iesp?jams, ka programma avar?s.

Piem?ram, ja lietojat programmu komplektu Microsoft Office XP un nospie?at tausti?u F1, lai atv?rtu Office Pal?gu, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Office Pal?gam nepiecie?ams Microsoft Agent 2.0 vai jaun?ka versija. ?is produkts ir pieejams Office sist?mas pakotn?.

P?c noklik??in??anas uz Labi tiek par?d?ts pal?dz?bas logs. Pal?dz?bas logu var lietot k? parasti. Tom?r nav iesp?jams lietot Office Pal?gu.

?? probl?ma var rasties lietojumprogramm?s, piem?ram, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, un jebkur? programm?, kur? izmantota tehnolo?ija Microsoft Agent.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo tehnolo?ijas Microsoft Agent atbalsts kop? sist?mas Windows 7 izlai?anas vairs netiek turpin?ts.

Tehnolo?ija Microsoft Agent nav iek?auta sist?m? Windows 7 un netiks iek?auta nevien? cit? oper?t?jsist?mas Windows versij?, kas tiks izlaista v?l?k. Tom?r tehnolo?iju Microsoft Agent varat lejupiel?d?t sav? Windows 7 dator? k? labojumfailu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu un instal?tu dator? programmu Microsoft Agent, lejupiel?d?jiet un instal?jiet labojumfailu Hotfix 969168. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz saites Skat?t un piepras?t labojumfaila lejupiel?des ?? raksta s?kum? un sekojiet nor?d?jumiem.

Piez?me. Ar labojumfailu tiek instal?ti tikai programmas Microsoft Agent pamatkomponenti un person??s Merlins. Citi person??u faili, piem?ram, Dot, Hoverbot, Scribble, vai citi Microsoft Agent komponenti, kas nepiecie?ami noteikt?s lietojumprogramm?s, kas iesp?jotas darbam ar Microsoft Agent, ar ?o labojumfailu netiek instal?ti. Ja lietojumprogrammas, kas iesp?jotas darbam ar Microsoft Agent, nedarbojas ar? p?c labojumfaila instal??anas, lai ieg?tu pal?dz?bu, iesp?jams, j?sazin?s ar programmat?ras ra?ot?ju.

Papildus Windows 7 datoros var tikt pied?v?ta programmu sader?bas pal?ga (Program Compatibility Assistant ? PCA) pal?dz?ba. Ja tiek par?d?ts PCA dialoglodzi??, noklik??iniet uz Mekl?t risin?jumus tie?saist?. Tiek par?d?ts aicin?jums instal?t tehnolo?iju Microsoft Agent, un p?c tam tiek atkal atv?rts ?is raksts, lai instal?tu labojumfailu.

Svar?gi! Labojumfaila m?r?lap? tiek noteikta dator? eso?? sist?mas Windows versija un pied?v?ta ?ai versijai paredz?t? lejupiel?des pakotne. Iesp?jams, v?laties lejupiel?d?t labojumfailu, lai to instal?tu cit? dator?. Piem?ram, ja pa?reiz lietojat sist?mas Windows 7 32 bitu versiju, labojumfailu, iesp?jams, v?laties instal?t sist?mas Windows 7 64 bitu versij?. ??d? gad?jum? j?noklik??ina uz saites, kas atrodas virs pied?v?t? labojumfaila un kuras nosaukums ir R?d?t vis?m platform?m un valod?m paredz?tos labojumfailus, un p?c tam j?p?rvieto ieg?tais labojumfails, lai to instal?tu sist?mas Windows 7 64 bitu versij?.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, pieprasiet labojumfailu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centr?.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Form? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows 7.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j citu iepriek? izlaistu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?ai labojumfaila glob?lajai versijai ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 tipa versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x64 tipa versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts


Lai ieg?tu papildinform?ciju par tehnolo?iju Microsoft Agent, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/ms695784.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 969168 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com